Menu luk

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter

Grunduddannelsen er for dig, der er nyvalgt tillidsrepræsentant. På uddannelsen bliver du klædt på til at varetage din tillidspost.

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter består af to dele: En basisdel, som alle tillidsrepræsentanter gennemfører, og en specialiseringsdel. Hele uddannelsen er opbygget af moduler og varer i alt 17 dage, der svarer til 127,5 undervisningstimer:

 • Basisdelen består af tre moduler af (”BM1: ”Dig som tillidsrepræsentant”, BM2: ”Dine medlemmer” og BM3: ”Din organisation”). Modulerne varer ni dage, der svarer til 67,5 undervisningstimer.
 • Specialiseringsdelen består af tre retninger (S1: ”Den forhandlende TR”, S2: ”Den udviklende TR” og S3: ” Den personligt kompetente TR”). De tre specialiseringsretninger varer i alt seks dage, der svarer til 45 UV-timer per retning.

Når du har taget både basis- og specialiseringsdelen, afslutter du grunduddannelsen med en eksamen i akademifaget "Ledelse i praksis", der er normeret til 10 ECTS-point og svarer til 275 timer.

FAQ om Grunduddannelsen (pdf)

Tilskud til uddannelsesprojekter

Spørgsmål om uddannelsen

Hvordan foregår undervisningen?

På Grunduddannelsen anvender vi forskellige undervisningsformer:

Tilstedeværelsesundervisning

Undervisningen veksler mellem oplæg, opgaver, refleksionsøvelser og arbejdet med dine og andres aktioner. Det foregår på konferencecenteret Kobæk Strand eller i Finansforbundet på Applebys Plads.

Distriktstilstedeværelsesundervisning

Alle deltagere er tilstede i mindre grupper på samme lokationer forskellige steder i landet. Undervisningen gennemføres på et sted i nærheden af din arbejdsplads. Underviseren er fysisk placeret i København.  Undervisningsrummet indeholder en storskærm, højtaler og mikrofon. Når underviseren holder oplæg, er det til alle grupper via internettet på storskærmen. Når grupperne arbejder, vil de blive fulgt af underviseren via storskærmen.

Videomøder

Vi bruger en online platform til videomøder - du vil forud for videomøderne modtage link til online undervisning.

Vi anbefaler at du bruger en PC eller tablet til deltagelse i videomøderne, for at få mest ud af undervisningen.

Webinar

Et webinar er et online-seminar/kursus, hvor du deltager direkte på internettet, frem for at dukke op på en fysisk adresse. Underviseren giver sin præsentation online via sin skærm, hvor du lytter med fra din egen PC eller tablet. Undervejs i webinaret kan du stille spørgsmål til underviseren skriftligt via en chat. Her kan du også chatte med de øvrige webinardeltagere.

Vi bruger en online platform til videomøder - du vil forud for videomøderne modtage link til online undervisning.

Vi anbefaler at du bruger en PC eller tablet til deltagelse i videomøderne, for at få mest ud af undervisningen.

Hvad lærer du på basismodulerne?

Basismodul 1: "Dig som tillidsrepræsentant"

Modulet afholdes på Kobæk Strand og består af tre dages tilstedeværelsesundervisning og et videomøde.

Vi begynder med at lære hinanden at kende. Vi arbejder med at skabe relationer og følgeskab. Vi kigger på den samtale, du skal have med din nærmeste leder (§9-samtalen), og vi gennemgår det faglige system. På modulet kommer vi også til at arbejde med kommunikation - både mundtlig og skriftlig. Og så undersøger vi, hvordan du skaber motivation både hos dig selv og hos dine medlemmer.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Hvordan du skaber relationer
 • Forskellige kommunikationsstrategier
 • Hvordan du skaber motivation
 • Det faglige system
 • Ansættelsesret

Basismodul 2: "Dine medlemmer"

Modulet afholdes på Radisson Blu (København), i Forbundshuset og en lokation i nærheden af dig.

Modulet består af:

 • En netværksaften, hvor du kommer til at arbejde med aktiviteter, der kredser om modulets tema.
 • En dag med tilstedeværelsesundervisning
 • To videomøder
 • En dag med distriktstilstedeværelsesundervisning
 • En dag med webinar

På modulet arbejder vi med kroppens kommunikation og den vanskelige samtale. Vi arbejder videre med ansættelsesret, og du får tips til, hvordan du udvikler dit netværk. Vi kigger nærmere på din kompetenceudvikling, og hvordan du som tillidsrepræsentant kan understøtte dine medlemmers kompetenceudvikling.

Dele af undervisningen foregår i forbundshuset på Applebys Plads. Her vil du stifte bekendtskab med husets afdelinger, og vi får besøg af en fra formandskabet til en politisk debat.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Kroppens kommunikation
 • Den vanskelige samtale
 • Din egen karriereudvikling i rollen som tillidsrepræsentant
 • Sagsbehandling indenfor fx barsel, opsigelser, varsler mm.

Basismodul 3 "Din organisation"

Modulet afholdes på Kobæk Strand og består af tre dages tilstedeværelsesundervisning og et videomøde.

Vi arbejder med forretningsforståelse, og du lærer mere om, hvordan du skal navigere i din organisation, når du kommunikerer og ønsker at påvirke beslutningsprocesser. Vi kigger på organisationers kultur, hvordan den påvirker medarbejderne, og hvordan du som tillidsrepræsentant kan påvirke de beslutninger, der har betydning for dine medlemmer. I arbejdet med organisationen ser vi også på konflikter, og hvordan du kan bidrage til at undgå, at de optrappes.

Vi genbesøger ansættelsesretten og arbejder med din rolle som tillidsrepræsentant i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i din virksomhed.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Forretningsforståelse
 • Medbeslutningsprocesser
 • Kultur og kulturforståelse
 • At undgå at konflikter optrappes
 • Din rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • Tillidsrepræsentantens juridiske sagsbehandling 
Hvad lærer du på specialiseringsmodulerne?

Specialiseringsdelen består af tre retninger:

 • S1: ”Den forhandlende TR”
 • S2: ”Den udviklende TR”
 • S3: ”Den personligt kompetente TR”)

De tre specialiseringsretninger varer i alt seks dage svarende til 45 UV-timer per retning.

Hver af de tre specialiseringsretninger er bygget op af tre moduler. Hvert modul varer to dage/15 UV-timer per modul. Specialiseringsretningerne er tilrettelagt, så du kan tage de enkelte moduler uafhængigt af hinanden. Du kan derfor selv tilrettelægge din specialiseringsdel, så den samlet varer seks dage.

Specialiseringsspor 1: Den forhandlende tillidsrepræsentant

Modul 1 - Sådan bliver du en god forhandler

En ting er helt sikkert i din rolle som tillidsrepræsentant: du forhandler hele tiden. Det kan fx være forhandling af lokalaftaler, lønpuljer, ressourcer til din afdeling. Du forhandler med din leder og mange andre – ofte flere gange om ugen.

På dette modul gennemgår vi alle de typer forhandlinger, du kan være en part i. Du vil via cases arbejde med forskellige redskaber, som styrker dig i både de formelle og uformelle forhandlinger.

Vi fokuserer på både forhandlinger i hverdagen og på forhandlinger i forhold til overenskomsten fx lokalaftaler og lønpuljer. Undervisninger bliver en god blanding af teori, cases og refleksion.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at styrke din position i forhandlinger
 • Du bliver klogere på de strategiske overvejelser i forhandlinger
 • Du får skærpet blikket for interessevaretagelse og dit mandat i forhandlinger
 • Du opnår indsigt i, hvad der skaber fremdrift i forhandlinger

Modul 2 - Sådan håndterer du konflikter

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på din evne til at løse konflikter. Håndtering af konflikter er en stor del af hverdagen som tillidsrepræsentant, og når konflikter håndteres rigtigt, er de til gavn for en sund virksomhedskultur. Omvendt kan uløste og svære konflikter skabe dårligt arbejdsmiljø.

På modulet ser vi på, hvordan du bedst løser konflikter - både dem, du selv er part i, og dem, der foregår omkring dig. Vi introducerer dig for effektive strategier til at løse konflikter, og du får værktøjer til, hvordan du undgår almindelige fejl.

Du lærer også om meditation og får tips til, hvordan fastlåste mønstre mellem konfliktende parter kan opløses. Værktøjerne kan du også bruge til bedre at forstå og håndtere hverdagssituationer, hvor der er spænding, mistrivsel og konfrontationer.

Dit udbytte:

 • Redskaber til at løse konflikter effektivt
 • Færdigheder til bedre at forstå konfliktsituationer
 • Styrket blik for egne og andres konfliktstil og -mønstre
 • Kompetencer til at agere som mediator mellem konfliktende parter

Modul 3 - Sådan arbejder du som juridisk sagsbehandler

Kompleksiteten i juridisk rådgivning kommer tydeligt til udtryk, når du på egen hånd og på vegne af et medlem skal forhandle vilkår i en opsigelse eller fratrædelsesaftale. Derfor skal du som tillidsrepræsentant have gennemgået og bestået den separate sagsbehandleruddannelse, før du på egen hånd må afslutte en forhandling på vegne af et medlem.

Med dette modul, som ligger midt mellem den basale jura på grunduddannelsens basismoduler og sagsbehandleruddannelsen, bliver du trænet i de mere komplekse juridiske problemstillinger, hvor kildesøgning kan blive afgørende for udfaldet.

Dit udbytte:

 • Du får styrket din sikkerhed i juridisk vurdering
 • Du bliver klogere på den komplekse kildesøgning
 • Du får indsigt i, hvordan du forhandler på vegne af et medlem

Specialiseringsspor 2: Den udviklende tillidsrepræsentant

Modul 1 - Forstå din virksomhed, og øg din indflydelse

Hvordan er din virksomheds organisation opbygget? Jo bedre du er i stand til at forstå din virksomhed, jo større indflydelse og mulighed for påvirkning har du som tillidsrepræsentant.

Du får et tydeligt billede af, hvor du har indflydelse, og hvor du har et ansvar. Ved at blive klogere på beslutningsprocesserne, kan du mere bevidst gøre din indflydelse gældende. Dit blik for organisationen kan gøre dig til en mere relevant sparringspartner for din leder, og herved kommer du tættere på beslutningerne og øger dine muligheder for påvirkning.

I en virksomhed kan der være mange interesser, som påvirker både dit arbejde som tillidsrepræsentant og dine medlemmer generelt. På modulet får du værktøjer, der vil gøre dig i stand til at forstå, afkode og arbejde med de forskellige interesser og interessenter, og hvordan de indbyrdes påvirker virksomheden. Derudover får du indsigt i, hvordan vi træffer beslutninger, og hvad du kan anvende den viden til.

Dit udbytte:

 • Redskaber til at forstå din virksomheds opbygning, og hvad det betyder for dig som tillidsrepræsentant
 • Forståelse af, hvordan vi træffer beslutninger
 • Forståelse af, hvad der er på spil, når vi skal ændre adfærd
 • Kompetence til at arbejde i forskellige samarbejdsrelationer.

Modul 2 - Sådan påvirker du beslutninger

Hvordan kan du som tillidsrepræsentant være med til at styre eller påvirke beslutninger i dit område eller virksomhed? Et af svarene er via politik - ved at søge indflydelse i din virksomhed. For at kunne gøre det med succes er det vigtigt, at du har kendskab til de tre indflydelsesniveauer (strategisk, taktisk og operationelt). Og at du arbejder bevidst med dine påvirkningsmulighed på disse tre niveauer i kraft af en sikker, åben og konstruktiv kommunikation.

På modulet vil du komme til at arbejde med vejene for politisk indflydelse, din egen rolle i det politiske system i din virksomhed, og hvordan du selv kan opnå større personlig gennemslagskraft i dit arbejde som tillidsrepræsentant.

Dit udbytte:

 • Du får indsigt i dine kommunikative udviklingsområder
 • Du opnår en styrket personlig gennemslagskraft
 • Du får en forståelse af, hvor og hvordan du har mulighed for at påvirke udviklingen i din virksomhed
 • Du bliver skarpere på, hvilke aftryk du ønsker at sætte som tillidsrepræsentant.

Modul 3 - Sådan bliver du en god selvleder

Har du til tider udfordringer ved at strukturere, prioritere og planlægge din hverdag som tillidsrepræsentant?

Dette modul stiller skarpt på selvledelse og præsenterer en metode til at arbejde med selvledelse. Du lærer, hvordan du bryder komplekse udfordringer ned i mindre og overskuelige dele.

Derudover vil du også blive bedre til at håndtere dilemmaer og mere komplekse problemstillinger. Har du som tillidsrepræsentant prøvet at stå i en situation, hvor et problem var nærmest uoverstigeligt? At problemet virkede så svært at forstå, at det var svært at se, hvor du skulle begynde, og hvor du skulle ende? Så er modulet noget for dig.

Dit udbytte:

 • Du får redskaber til at håndtere komplekse problemer
 • Du får inspiration til at organisere din tid bedre og træffe bevidste valg
 • Du bliver i stand til at handle på dine beslutninger
 • Du lærer at identificere forskellige dilemmaer i en problemstilling.

Specialiseringsspor 3: Den personligt kompetente tillidsrepræsentant

Modul 1 - Sådan styrker du dit indre kompas

På dette specialiseringsmodul sætter vi fokus på at styrke dit indre kompas. Vi tager udgangspunkt i begrebet følelsesmæssig intelligens, der handler om at forstå dine egne og andres følelser samt hvordan du skal håndtere dem i forskellige situationer.

I arbejdet med at finde dine personlige værdier – dit indre kompas – udvikles din følelsesmæssige intelligens. På den måde bliver du endnu bedre til at forstå egne og andres reaktioner, hvilket kan hjælpe dig, når du fx skal bistå medlemmer i svære følelsesmæssige situationer. Ikke mindst bliver du bedre til at håndtere dem med overbevisning og styrke. 

Dit udbytte:

 • Øget indsigt i, hvordan du som tillidsrepræsentant håndterer dine følelsesmæssige reaktioner
 • Større bevidsthed om dine personlige værdier
 • Indsigt i de grundlæggende færdigheder i sund følelsesmæssig intelligens
 • Øget bevidsthed om og forståelse for andre

Modul 2 - Sådan håndterer du forandringer

At stå stærkt i en foranderlig verden bliver en central kompetence for fremtidens tillidsrepræsentant. Når strukturerne på arbejdspladsen er under forandring, skal vi i højere grad finde styrke og stabilitet i os selv og vores fællesskaber.

På dette modul skal vi undersøge den menneskelige side af den agile bølge, som ruller ind over vores virksomheder. Vi skal skabe en forståelse for, hvorfor forandringer – helt naturligt – er udfordrende og udviklende på samme tid. Vi skal sikre, at du som tillidsrepræsentant har værktøjerne til at stå stærkt i en kompleks og foranderlig hverdag – og kan støtte både medarbejdere og ledere til at gøre det samme.

Du vil blive klogere på dine egne reaktionsmønstre i situationer, hvor det velkendte og forudsigelige kommer under pres. Ved at skabe et landkort over bevægelserne i din hjerne og dine følelser, vil du mere udramatisk kunne neutralisere uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Du vil få konkrete metoder til at skabe ”sikre baser” i din organisation – og ikke mindst udvikle modet til at sætte en meningsfuld retning, midt i forandring og kompleksitet. Derudover lærer du at tage vare på dig selv for bedre at kunne være en autentisk rollemodel for andre. 

Dit udbytte:

 • Landkort over hjernens og følelsernes reaktioner på forandringer
 • Evnen til at skabe ”sikre baser” for dig selv og dine medlemmer
 • Udvikling af din personlige autoritet i den professionelle rolle
 • Modet til at sætte grænser og skabe mening i forandring
 • Autenticitet og tydelighed i din rolle som tillidsrepræsentant

Modul 3 - Sådan er du tillidsrepræsentant på distancen

Er du tillidsrepræsentant på flere matrikler, så er dette modul noget for dig. Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle, når du skal være ”splittet” mellem flere afdelinger.

Som tillidsrepræsentant på distancen skal du være omhyggelig med din kommunikation. Det gælder både, hvad du siger, hvordan du siger det, og hvilke kommunikationskanaler (e-mails, sms, intranet mm), du anvender. Hvis du kommunikerer forkert eller for lidt, er medlemmerne tvunget til at stykke deres eget billede sammen af dig og udfylde eventuelle huller i kommunikationen, og så er der ikke langt til misforståelser, mistillid og dårligt samarbejde. På modulet vil vi derfor arbejde en del med kommunikation og med emner som: sikring af plads og mulighed for uformel dialog, mulighed for tilgængelighed og sparring, bedre udnyttelse af formelle møder og hvordan du behersker den digitale kommunikation. 

Som tillidsrepræsentant på flere matrikler, kan det være svært at lære sine medlemmer at kende og derved skabe de gode og tillidsbaserede relationer. På modulet vil vi arbejde med, hvordan du skaber relationer på afstand, og hvordan du kan sparre med dine medlemmer trods adskillelse i dagligdagen.

Mange tillidsrepræsentanter, der arbejder på distancen, refererer til flere ledere. Du vil på modulet få værktøjer til netop denne udfordring.

Dit udbytte:

 • Indsigt i – og redskaber til at arbejde som tillidsrepræsentant på distancen
 • Du vil få redskaber til at undgå misforståelser
 • Du vil få indsigt i, hvordan du kan arbejde med relationer på distancen
 • Kompetence til at arbejde med kommunikation
 • Indsigt i og redskaber til arbejdet med §9-samtalen med flere ledere.
Hvordan foregår eksamen?

Når du har gennemført hele basis- og specialiseringsdelen, kan du tage eksamen i akademifaget "Ledelse i praksis". Faget er normeret til 10 ECTS-point svarende til 275 timer, og du kan bruge pointene i din videre karriere. Vi har en forventning om, at du går til eksamen, da det vil være en naturlig afslutning på hele dit uddannelsesforløb, men det er ikke et krav. Vi orienterer dog din kreds, hvis du fravælger eksamen. 

Eksamen tager udgangspunkt i en opgave, som du har skrevet i løbet af uddannelsen og mellem modulerne. Opgaven skal være to normalsider. Til eksamen har du ca. 7 minutter til at fortælle, hvad du har undersøgt, hvilken metode du har valgt, og hvad du har fundet ud af. Herefter stiller eksaminator og censor uddybende spørgsmål i ca. 14 minutter, hvorefter de voterer og giver dig karakter. Din kreds/leder får ikke din karakter at vide.

Hvis du ikke består i første forsøg, vil du altid have mulighed for at gå til eksamen igen. Du kan også gå til eksamen i 'Ledelse i praksis' som selvstuderende. Send en mail til csj@Finansforbundet.dk, hvis vi skal finde en vejleder og aftale en eksamensdato.

Hvad er ECTS-points?
Efter eksamen får du 10 ECTS-point, som svarer til et modul fra akademiuddannelsen i ledelse. ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system, som tager højde for den arbejdsbyrde, som er nødvendig for, at du som studerende kan nå uddannelsens mål.

Hvem underviser og hvordan?

Du vil undervejs møde en række dygtige og engagerede undervisere. Hvert hold har en eller to gennemgående undervisere fra Finansforbundet, som fører dig til eksamen. Derudover underviser juridiske konsulenter fra Finansforbundet. Du vil også møde gæstelærere og Finansforbundets politikere.

Undervisningen baserer sig på de fem principper i Finansforbundets pædagogiske grundsyn:

 1. Læring relaterer sig til egen og andres virkeligheder: Fokus på at skabe sammenhæng mellem deltagernes daglige arbejdsopgaver, udfordringer, roller, forventninger og undervisningens mål, indhold og arbejdsformer.
 2. Den, der arbejder, lærer: Fokus på deltagerinvolvering og -aktivitet både før, under og efter læringsforløbet. Deltageraktiviteten tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på det, der virker. 
 3. Læring er en proces: Fokus på at styrke deltagerne i at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, viden og handling. Processen begynder allerede, når deltagerne tilmelder sig, og forsætter, når deltagerne er tilbage på arbejdspladsen.
 4. Læring bygger på respekt: Deltageren mødes med de forudsætninger, behov og ønsker, hun har. Relationerne mellem deltagerne samt mellem underviseren og deltagerne afspejler rummelighed og respekt for den enkelte.
 5. Læring skabes gennem forstyrrelser: Læring er en proces, der skabes i spændingsfeltet mellem tryghed og udfordring, og hvor der er fokus på den enkeltes nærmeste udviklingszone.
Hvad er grundlaget for undervisningen?

På grunduddannelsen styrker vi dig i dit arbejde med de opgaver og de udfordringer, du møder i din hverdag som tillidsrepræsentant. Vi bygger undervisningen op om det, der er en reel udfordring hos dig i din afdeling, filial/dine filialer eller, hvor du nu fungerer som tillidsrepræsentant i hverdagen. Vi ønsker, at din hverdag kommer ind i undervisningen, og at det, du lærer på uddannelsen, kobles til din hverdag (praksislæring).

Vi arbejder med begrebet forundring, hvor vi tager udgangspunkt i noget fra din hverdag, som du undrer dig over. Når vi fx arbejder med emnet kommunikation på grunduddannelsen, vil du derfor opleve, at vi beder dig spotte en forundring i forhold til emnet. Vi vil bede dig lægge mærke til, hvordan du oplever kommunikationen i din afdeling. Det kan være kommunikation mellem dig selv og din leder, dig selv og en eller flere kollegaer eller mellem kollegaer indbyrdes.

Mellem modulerne vil du mødes med din læringsgruppe og arbejde med refleksion i forhold til den måde, du har valgt at arbejde med forundring.

Det reflekterende team
Vi arbejder bl.a. med praksislæringen og din forundring i reflekterende teams i forbindelse med praksislæring. Det reflekterende team er en struktureret (fast agendastyret) samtale, hvor deltagerne veksler mellem at lytte, spørge og reflektere.

Formålet med det reflekterende team er, at du får nye perspektiver på dine forundringer og aktioner. Teamet skal ikke blive enige, men give fokuspersonen kvalificeret sparring.

Når vi arbejder med det reflekterende team, arbejder vi med tre roller:

 • Fokusperson: Fremlægger de erfaringer, som han eller hun har gjort sig med sin aktion.
 • Interviewer: Forholder sig objektivt. Spørger nysgerrigt og åbent ind til erfaringerne med aktionen. Har ansvaret for, at fokuspersonen forholder sig undersøgende og reflekterende til sin egen aktion og læring.
 • Observatører: Skal være observerende og lyttende og undervejs i samtalen notere, hvad de hører, bliver særligt opmærksomme og nysgerrige på.
Hvad kræver det af mig?

Grunduddannelse er bygget op omkring ét modul i Akademiuddannelsen i ledelse, og pensum er på ca. 340 normalsider.

Der vil til hvert modul være mindre forberedelsesopgaver. Det kan være nogle praktiske øvelser, nogle spørgsmål, som du skal forholde dig til eller nogle tekster, som du skal læse.

Det har ikke et omfang der gør, at du kan få kompensation/tid for det.

Underviserne planlægger og gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte tillidsrepræsentants praksis og faglige niveau. På den måde kobler vi din læring direkte op på den virkelighed, du er en del af i dagligdagen.

Spørgsmål om det praktiske

Hvilket hold skal jeg tilmelde mig?

Du vælger selv, hvilket hold du vil deltage på. Når du vælger et hold, har du tilmeldt dig et fuldt hold inklusive alle moduler.

Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det hold, du tilmelder dig. Vær opmærksom på, at nogle hold strækker sig over lidt længere tid end andre. Det er for at imødekomme deltagernes forskellige behov.

Du kan normalt ikke skifte til et andet hold undervejs. Men bliver du syg, gravid eller sker der noget, som gør, at du ikke kan gennemføre din planlagte uddannelse, finder vi i hver enkelt tilfælde en skræddersyet løsning, der passer til dig og din situation.

Hvordan sammensætter I holdene?

Hvert hold har op til 36 deltagere, som er blandet både i forhold til virksomheder og geografi. Du følges med de samme personer gennem hele din uddannelse.

Har du et ønske om at følges med en kollega, kan I tilmelde jer det samme hold. Vi kan dog ikke garantere, at I kommer på samme hold, da vi sammensætter holdene, så de er så dynamiske som muligt. Du bør i øvrigt overveje både fordele og ulemper ved at deltage sammen med en kollega. Flere tidligere deltagere giver udtryk for, at det er berigende at møde nye TR-kolleger på tværs af virksomhederne.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Kobæk Strand, i Forbundshuset på Applebys Plads i København, i din egen virksomhed og på en lokation i nærheden af dig.

 • Basismodul 1 og 3: Kobæk Strand
 • Basismodul 2: København
 • Specialiseringsmoduler: Ikke planlagt endnu

Du skal til eksamen i Forbundshuset på Applebys Plads.

Hvor og hvordan finder jeg materialer til uddannelsen?

På grunduddannelsen afløses printede uddelingsark af digitale løsninger. Det vil sige, at vi anvender en e-learningsplatform, der hedder Moodle. Her finder du alle de materialer, du skal bruge, bl.a. undervisningsmateriale, supplerende artikler, præsentationer til de forskellige moduler, kommunikation til holdet og meget andet. Materialerne er tilgængelige senest otte dage før modulstart.

Du vil modtage Log-in og password til Moodle, inden du starter på Grunduddannelsens Basismodul 1. Du skal bruge dit log-in på hele grunduddannelsen.

Moodle

Hvilke udgifter kan du få refunderet – og hvordan?

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning og din rejse til og fra kursusstedet efter de gældende regler:

Sådan får du refusion for dine transportudgifter

Du skal bruge værktøjet zExpense, når du skal have refunderet dine omkostninger.

Sådan bruger du zExpence (pdf) 

Regler for refusion (pdf) 

 • Børnepasning: Du kan få refunderet udgifter til børnepasning, hvis du er alene med dine børn, eller hvis din ægtefælle/samlever er forhindret i at passe børnene, imens du er på kursus. Det kan være på grund af skifteholdsarbejde, tjenesterejse eller lignende. Det er dog en betingelse, at du ikke kan arrangere anden gratis børnepasning under dit kursusophold. Det er Socialministeriets satser for døgnpleje, der danner grundlag for, hvad du kan få i refusion. Ønsker du at få refusion for disse udgifter, skal du altid kontakte Finansforbundet, før du starter på Grunduddannelsen.

 • Diæter: Har du mere end tre timers transport til kursusstedet, kan du få refunderet mad og drikke. Beløbet må ikke overstige 100 kr., og du skal aflevere en regning på det, du har købt.

 • Frihed: Du kan finde reglerne for frihed til uddannelse i din overenskomst. Husk at aftale frihed med din daglige leder, inden du tilmelder dig Grunduddannelsen.

 

Hvordan forbereder du dig på §9-samtalen?

I "Aftale om Fagligt Arbejde" §9 står der, at du som tillidsrepræsentant skal holde en samarbejdssamtale med din leder. §9-samtalen er derfor en vigtig anledning til, at I får afklaret og aftalt jeres forventninger til hinanden. §9-samtalen er derfor noget af det allerførste, du bør gennemføre som nyvalgt tillidsrepræsentant.

Vi har lavet otte små videoer, hvor vi giver dig nogle praktiske eksempler på, hvad der er vigtigt at komme omkring i samtalen. Du kan se videoer afhængigt af hinanden, men vi anbefaler dig, at du ser dem alle op til dine §9-samtaler. De otte videoer har følgende emner:


Introduktion til §9-samtalen
Gensidige forventninger

Samarbejdsrelationer

Information mellem TR og leder

TR-opgaver og daglige opgaver

Praksis og aftaler

Uddannelse for tillidsrepræsentanter

Afslutning af §9 samtalen

 

Se Standardoverenskomsten, afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på dansk (Word) 

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på engelsk (Word) 

 

§9-samtalen i overenskomsten og bilag 2

I overenskomsten og bilag 2 er §9-samtalen beskrevet sådan:

"Der skal hvert år finde en samarbejdssamtale sted mellem tillidsrepræsentanten og den nærmeste leder, der er tillidsrepræsentantens samarbejdspart i virksomheden. Det aftales lokalt mellem den faglige repræsentant og ledelsen, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på, at samtalerne er afholdt.

Den første samtale finder sted senest tre måneder efter tillidsrepræsentantvalget. Ved lederskift finder der en ny samtale sted senest tre måneder efter den nye leders tiltrædelse.

Samtalerne gennemføres efter punkterne i vedlagte bilag 2.

Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat."

"Punkter til drøftelse mellem tillidsrepræsentant og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale

Samtalen skal som minimum indeholde nedenstående punkter.

 • Samarbejdsrelationer
  • mål og midler for samarbejdet
  • møder.
 • Praksis og aftaler
  • aftaler, praksis, kutymer i enheden
  • procedure for personalesager
  • tillidsrepræsentantens pligter og rettigheder.
 • Gensidige forventninger
  • gensidige forventninger
  • information og viden
 • Tillidsrepræsentantens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
  • forventet tidsforbrug
  • sammenhæng med tillidsrepræsentantens øvrige arbejdsopgaver, herunder om der er behov for tilpasning af omfang, krav og eventuelle mål.
 • Information mellem tillidsrepræsentanten og medlemmerne
  • hvordan og hvornår informeres medlemmerne.
 • Uddannelse for tillidsrepræsentanter
  • grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter – indhold og udbytte.

   Samtalen er gennemført den:_____________________"

Standardoverenskomsten (pdf)

Hvordan forbereder du dig på kredssamtalerne?

På grunduddannelsen har kredsene en central funktion, da kredsen afholder tre samtaler med dig i forbindelse med Grunduddannelsen. Formålet med kredssamtalerne er, at din kreds støtter og følger dig gennem hele uddannelsen samt støtter op om din videre karriereudvikling.

Der er tre forskellige kredssamtaler:

Kredssamtale 1

Samtalen ligger ca. en måned inden, du starter på Grunduddannelsen. Her bliver du budt velkommen, kredsen præsenterer sig, og I taler gensidige forventninger til dit nye hverv og drøfter Grunduddannelsen.

Drejebog til kredssamtale 1 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 1 (docx)

Kredssamtale 2

Samtalen ligger, når du har gennemført Grunduddannelsens basisdel. Her tager I udgangspunkt i din uddannelse og de særlige interesseområder, der er vakt eller styrket hos dig. I samtalen drøfter I også, hvad du ønsker at arbejde videre med i specialiseringsdelen.

I samtalen har kredsen fokus på, hvilke kompetencer du ønsker, og hvilket kompetencebehov kredsen har. Samtalen er primært perspektiverende, hvor du får mulighed for at drøfte din karriere som tillidsrepræsentant og på den baggrund vælge din specialiseringsretning.

Drejebog til kredssamtale 2 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 2 (docx)

Kredssamtale 3

Samtalen ligger umiddelbart efter, du har afsluttet Grunduddannelsen. I samtalen følger I op på kredssamtale 2. Det er din karriere  som tillidsrepræsentant, som er i fokus, og derudover kan I drøfte dine muligheder for efter-/videreuddannelse.

Drejebog til kredssamtale 3 (PDF)

Drejebog til kredssamtale 3 (docx)

Hvad sker der, hvis du stopper som tillidsrepræsentant?

Du kan godt færdiggøre din grunduddannelse, selv om du stopper som tillidsrepræsentant undervejs i forløbet. Det kræver dog, at din virksomhed og kreds er enige i det.

Du skal derfor kontakte din kreds og virksomhed og aftale, om du kan gøre Grunduddannelsen færdig. Husk også at give os besked om, hvorvidt du fortsætter eller stopper på grunduddannelsen – send en mail til grunduddannelsen@finansforbundet.dk.

Praksislæring

Hør hvordan grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter tager udgangspunkt i konkrete udfordringer fra din hverdag.

Videreuddannelsen for tillidsvalgte

Finansforbundets videreuddannelse kan give dig gennemslagskraft og gøre dig til en attraktiv samarbejdspartner for ledelsen.

Videreuddannelse for tillidsvalgte

Kontakt os

32 66 14 47

Du kan også skrive til grunduddannelsen@finansforbundet.dk