OK2020 - markant ja fra medlemmerne

OK2020 handler om rammerne om dit og dine kollegers arbejdsliv. Finansforbundets medlemmer har ved urafstemning sagt klart ja til den nye overenskomst, som dermed træder i kraft 1. april.

Med 94 pct. af stemmerne har Finansforbundets medlemmer sagt markant ja til ny overenskomst ved den netop afsluttede urafstemning, hvor lige under 71 pct. af de stemmeberettigede benyttede sig af muligheden for at stemme. Dermed er overenskomsten på plads i finanssektoren pr. 1. april.

 'Jeg er meget glad for, at så mange har bakket op om resultatet og givet deres mening til kende i en helt ekstraordinær tid', siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Overenskomsten indeholder bl.a. en fornuftig lønstigning, hvoraf en del er i puljer til lokal forhandling, og stigning i det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag over tre år. Derudover ligger der i aftalen en række tiltag til at styrke trivslen gennem et trivselsudvalg på sektorniveau og konkrete midler til ansættelse af en gruppe trivselskonsulenter, som skal stå til rådighed for virksomheder og medarbejdere til at afhjælpe trivselsudfordringer i praksis. Der kommer flere midler i kompetencepuljen – og en permanent tandforsikring.

Her på siden kan du læse meget mere om indholdet. 


Få overenskomsten forklaret på fem minutter

Hør chefforhandler Marianne Kjær præsenterer hovedpunkterne i OK2020 på fem minutter.


​    

De enkelte delelementer i overenskomsten

Åbn alle

Hvad ligger der i de enkelte dele af overenskomsten? Find mere information i tekst og video om indholdet

Løbetid

Overenskomsten løber tre år fra 1. april 2020 til 31. marts 2023.

Løn

Lønnen stiger sammenlagt 6 % de næste 3 år, med 2 % om året.

Der er aftalt generelle lønstigninger på 4,2% på virksomheder på Standardoverenskomster (STOK), fordelt med 2% i 2020, 1,2% i 2021 og 1% i 2022.  

På virksomheder med Virksomhedsoverenskomst (VOK) er der aftalt generelle lønstigninger på 3,4%, fordelt med 1,2 % i 2020, 1,2% i 2021 og 1% i 2022.

Som noget nyt indføres mulighed for lønpulje i alle virksomheder. Det er en betingelse, at man i den enkelte virksomhed mellem ledelsen og den faglige repræsentant aftaler, hvilke principper der gælder for løndannelsen i virksomheden. På baggrund af disse lønprincipper forhandler den faglige repræsentant fordelingen af lønpuljen. Muligheden for lokallønspulje træder i kraft i 2021.

Det betyder, at lønnen i virksomheder med Standardoverenskomst i år reguleres generelt med 2 procent. Det er aftalt, at 0,8 procent per 1. juli 2021 og 1 procent per 1. juli 2022 kan forhandles og fordeles i virksomhedens lokale lønpulje.

Puljerne skal fordeles. Derfor bliver den sammenlagte lønstigning mindst 6 % over 3 år. 

For virksomheder med VOK er der mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening aftalt generelle reguleringer på 1,20 procent per 1. juli 2020, 1,20 procent per 1. juli 2021 og 1 procent per 1. juli 2022.

Det betyder at 0,8 procent per 1. juli 2020, 0,8 procent per 1. juli 2021 og 1 procent per 1. juli 2022 kan forhandles og fordeles som lokal ramme i forbindelse med fornyelsen af VOK


Regulering af de faste satser i VOK og STOK

Faste satser i STOK og VOK reguleres med 6 %, idet der afrundes hovedsagelig til hele 5 kroner. Hvor der ikke er nævnt nogen sats i en VOK, er det samme sats som i STOK. Den nærmere udmøntning af de faste satser i VOK sker efter lokal aftale. Der anvendes i øvrigt samme praksis som ved tidligere overenskomstfornyelser.

Protokollat om diplomingeniørstuderende

Protokollat om ansættelse af diplomingeniørstuderende i den obligatoriske praktikperiode optages i standardoverenskomsten. Lønnen reguleres med 2 procent 1. juli 2020, 2 procent 1. juli 2021 og 2 procent 1. juli 2022.

Nyt løn- og arbejdstidssystem

Det anciennitetsbaserede ramme- og trinsystem ophæves. Der er indført en minimumsløn på 25.000 kroner eksklusive pension og tre skel herover. Et skel ved 53.000 kroner eksklusive pension for jobløn, et skel på 70.000 kroner for kontraktansættelse og et skel op til 75.000 kroner for bidrag til Finanskompetencepuljen og uddannelsesbidraget. Alle beløb er månedsløn. Ingen går ned i løn, og der er ingen indplaceringssatser. Der er aftalt overgangsbestemmelser, der blandt andet sikrer, at man ikke mister den lønforventning, man har, hvis man ikke er på sluttrin.

Gælder kun i STOK, med mindre andet aftales i VOK.

Definition af jobfunktion med udgangspunkt i arbejdsopgaver

Der er alene tale om en mindre justering af de bestemmelser, der definerer jobfunktion for medarbejdere.

Forhøjelse af pensionsbidrag

Pensionsbidraget forhøjes til mindst 16,9 procent og heraf mindst 11,65 procent fra virksomheden. 1. juli 2020 stiger pensionsbidraget med 0,25 procent, 1. juli 2021 med 0,25 procent og 1. juli 2022 med 0,15 procent. Stigningerne gælder for alle.

Jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse

Fremover kan man ansættes på jobløn, hvis man har en løn på over 53.000 kroner om måneden. Det er dog yderligere en betingelse, at man har selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Selvstændig arbejdstilrettelæggelse er et meget vigtigt nyt begreb. Det betyder, at medarbejderen – for at komme i betragtning til jobløn – har ret til medbestemmelse på arbejdets udførelse samt den tidsmæssige planlægning og udførelse af arbejdsopgaverne. Herefter administrerer medarbejderen selv sin arbejdstid. Da medarbejdere på jobløn ikke honoreres for merarbejde, og da parterne er enige om at der ikke må finde misbrug sted, evaluerer leder og medarbejder løbende om der er en fornuftig sammenhæng og rimelig balance mellem arbejdstid og omfanget af arbejdsopgaver.

Gælder kun i STOK, med mindre andet aftales i VOK.


Arbejdstid

Fra den 1. juli 2021 er der ikke længere noget, der hedder overarbejde, hvorfor man heller ikke kan vælge fem ugers ferie og overarbejdsbetaling i det ferieår, der løber fra den 1. september 2021. Det betyder, at overarbejde efter 1. juli 2021 honoreres som merarbejde – altså 1:1. For nyansatte efter den 1. april 2020 findes denne mulighed heller ikke, hvorfor man heller ikke kan få overarbejdsbetaling. Denne gruppe har altså 6 ugers ferie og følger også reglerne for merarbejde.
Der er aftalt overgangsbestemmelser, der på baggrund af de seneste 2 års individuelt udførte overarbejde omregnes til en gennemsnitlig kompensation, der tillægges den enkeltes løn. Det er under 10% af de ansatte på branche-niveau har valgt overarbejde, og denne gruppe kompenseres altså fra 1. juli 2021.

Gælder kun i STOK, med mindre andet aftales i VOK.

Forbedring af timebanken

Timebanken forbedres, idet omsorgsdage og overenskomstbestemte feriedage indskydes i timebanken. Det vil sige at 5 omsorgsdage indskydes i timebanken hver 1. januar og 6. ferieuge indskydes hver 1. september. Man kan sige at det er vores fritvalgsordning, da man jo selv bestemmer om man vil trække dagene fra timebanken som frihed eller som kontanter.

Udskudt hviletid skal betales af virksomheden

Hvis medarbejderen på grund af merarbejde skal møde senere dagen efter, skal virksomheden betale for den udskudte hviletid.

Sociale bestemmelser

Dødsfaldssummen i gruppesikringsregulativet forhøjes fra 150.000 kroner til 200.000 kroner med virkning fra den 1. april 2020.

Tandforsikringen gøres permanent.

Der betales pensionsbidrag under afvikling af udskudt orlov efter § 11 i barselsloven, der afholdes 60 uger efter fødslen.

Kompetenceudvikling

Bidraget til Finanskompetencepuljen fastholdes på 350 kroner per ansat. Men fremover vil flere ansatte blive omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er alle medarbejdere med en løn på under 75.000 kroner per måned, som nu er omfattet, selvom de er kontraktansatte.

Trivsel og arbejdsmiljø

Der er enighed om at sikre, at der arbejdes aktivt med at fremme trivsel og forebygge stress både på virksomheds- og afdelingsniveau og i forhold til de enkelte medarbejdere.

Samarbejdsudvalget kan fremover iværksætte aktiviteter til forebyggelse af stress.

Der oprettes et trivselsudvalg i lighed med samarbejdsudvalget. Der er aftalt et kommissorium, der blandt andet giver mulighed for at gennemføre fælles trivselsundersøgelser.

Det skal endvidere fremhæves, at den nye bestemmelse om selvstændig arbejdstilrettelæggelse forventes at have en særdeles positiv effekt på trivsel og modvirke stress betydeligt, da vores trivselsundersøgelser viser at trivslen for medarbejdere med selvledelse er markant højere, ligesom forekomsten af stress er langt lavere.

Forøgelse af uddannelsesbidraget

Uddannelsesbidraget forhøjes med 100 kroner per halvår, og kredsen af medarbejdere, der skal betales bidrag for, udvides. Forhøjelsen anvendes blandt andet til trivselsvejledere, da det er vigtigt at forbedre trivslen for de ansatte. Trivselsvejlederne vil hjælpe de enkelte virksomheder med at arbejde systematisk med trivsel.

Fagligt arbejde

Der er enighed om at smidiggøre tillidsmandssager og tilgodese mulighederne for omplacering.

Der er enighed om, at tillidsmanden skal have tid og mulighed for at løse sine opgaver for virksomheden og varetage sit hverv som tillidsmand. Både tillidsmand og tillidsmandens afdeling skal således have reduceret deres mål.
Der er enighed om, at fratrædelsesaftaler på virksomhedens initiativ sidestilles med afskedigelse i aftalen om fagligt arbejde.

Der er enighed om at forbedre varslingsreglerne af tillidsmænd ved sager om lønnedsættelse eller afskedigelse.

Reglerne for behandling af faglig strid justeres.

For kontraktansatte

Kontraktansatte får flere varer på hylden at vælge imellem end hidtil. Kontraktansatte, der tjener op til 75.000 kroner om måneden, vil bidrage til og kunne trække på Finanskompetencepuljen og uddannelsesbidraget. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem den kontraktansatte og ledelsen, vil Finansforbundet føre sagen for medlemmet.

Overgangsbestemmelser og vejledning

Der er indgået aftaler om overgange fra overarbejde til merarbejde, der betyder at medarbejdere, der pr. 1. juli 2021 overgår til merarbejde vil få et løntillæg baseret på det gennemsnitlige overarbejde de har udøft de seneste 2 år. Det samme gælder de medarbejdere, der overgår fra normalansættelse til jobløn. Med hensyn til medarbejdere der ikke er på sluttrin, bevarer de deres anciennitetsstigninger indtil de når sluttrin. Det er således hensigten at kompensere den enkelte, da er overgangen omkostningsneutral.

Der er udarbejdet en fælles vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Parterne gennemfører fælles orienteringsmøder om det nye løn- og arbejdstidssystem.

Gælder kun i STOK, med mindre andet aftales i VOK.

 

Regneeksempler

Vejledning om jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse

Assurandører

Det præciseres, at beregningsgrundlaget for pension kan tilpasses lokalt.

Det sikres, at der kan indgås fyldestgørende aftaler om kompensationen ved teknisk svigt.

Fjernelse af krav om en lokalaftale, for at den enkelte medarbejder kan aftale at overføre ferie. Herudover sker der en redaktionel tilretning foranlediget af den nye ferielov. 

Minimumslønningerne reguleres med samme samlede lønregulering som for STOK-virksomhederne.

Der er enighed om at smidiggøre tillidsmandssager og tilgodese mulighederne for omplacering.

Pensionsbidraget forhøjes til 16,9 procent senest 31. marts 2023, medmindre der lokalt ikke kan opnås enighed om finansiering af forhøjelsen inden for lønrammen.

Uddannelsesbidraget forhøjes til 910 kroner per heltidsansat og 445 kroner per deltidsansat, medmindre der lokalt ikke kan opnås enighed om finansiering af forhøjelsen inden for lønrammen. Forhøjelsen anvendes blandt andet til trivselsvejledere.

Virksomhedsoverenskomster

Der er aftalt afvigebilag for Nykredit, JN Data, Danske Bank og Ekspres Bank.

Vil du kende detaljerne? Se slutprotokollen

Hvis du vil se alle detaljerne, kan du læse den kommenterede slutprotokol (pdf)

 

​    

Nuværende overenskomst

Åbn alle

Ansatte i den finansielle sektor

Når du er ansat i den finansielle sektor, og din virksomhed har indgået overenskomst med Finansforbundet, kan du finde bestemmelser omkring dine løn- og ansættelsesforhold et af følgende steder:

  • i Finansforbundets standardoverenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
  • i en overenskomst med en arbejdsgiver uden for FA
  • i en virksomhedsoverenskomst, som er indgået mellem en virksomhed og en faglig repræsentant, f.eks. en kreds, en personaleforening eller en tillidsmand.

Assurandører

Hvis du er assurandør og ansat i et forsikringsselskab, vil du som hovedregel være omfattet af Rammeoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA og af den lokale aftale mellem Assurandørforeningen og forsikringsselskabet om løn- og ansættelsesvilkår.

Senest en måned efter, at du er ansat, skal du have en ansættelsesaftale, som oplyser hvilken overenskomst, der er gældende. Derudover skal der fremgå en række oplysninger om blandt andet løn, arbejdssted, arbejdstid og arbejdsindhold. Det skal også fremgå, om der er særlige vilkår omkring overarbejde, opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, prøvetid m.m.

Overenskomsten for assurandører (pdf med mulighed for download)

Indhold

Den 1. april 2017 trådte den seneste standardoverenskomst i kraft. Her kan du downloade hele overenskomsten:

Standard overenskomst 2017 (PDF)

Læs mere

Hvis du ønsker mere information omkring den nuværende overenskomst, kan du klikke her.

Læs den samlede 'OK-avis'

Download

Hvad indeholder OK2020? Få hurtigt overblik

Download