Menu luk

Opsigelsesregler

Hvordan og hvornår skal du sige op? Hvilke rettigheder har du, hvis dine arbejdsvilkår ændres drastisk? Og hvad er vigtigt at vide om opsigelsesvarsler og fratrædelsesaftaler? Få styr på dine rettigheder og muligheder i forhold til opsigelse.

Der er tale om opsigelse, når du selv siger op, når din arbejdsgiver opsiger dig, og i nogle tilfælde hvis dine arbejdsvilkår ændres så drastisk, at det reelt også er en opsigelse.

Hvordan siger jeg op?

Du skal sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du fx siger op den 15. november, kan du stoppe i din stilling den 31. december. Det gælder, medmindre I har aftalt et længere opsigelsesvarsel.

Hvis du siger op i løbet af de første tre måneders prøveperiode, kan du stoppe med en dags varsel. Det gælder, medmindre I har aftalt et gensidigt varsel på 14 dage i prøveperioden – i det tilfælde skal du huske at sige op mindst 14 dage før, prøveperioden udløber.

Din opsigelse skal være skriftlig og indeholde datoen, men derudover er der ikke særlige krav til, hvad du skriver, og du behøver ikke at begrunde opsigelsen. Du kan fx bare skrive: "Jeg ønsker hermed at sige op pr. dags dato, så jeg fratræder den xxx”.

Er dine ansættelsesvilkår ændret?

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og kan derfor ændre i dine ansættelsesvilkår. Der er to forskellige typer af ændringer:

 • Uvæsentlige: Din arbejdsgiver må ændre dine vilkår uden varsel. Det kan fx være ændret arbejdstid, arbejdssted eller arbejdsopgaver.
 • Væsentlige: Din arbejdsgiver kan ændre dine vilkår, hvis de er varslet med samme periode, som du kan opsiges. Ændringerne kan først træde i kraft, når opsigelsesperioden er udløbet. Dvs. at væsentlige ændringer reelt er en opsigelse med tilbud om, at du kan blive genansat på andre vilkår, samt at du kan takke nej og i stedet betragte dig som opsagt. Det giver dig samme rettigheder, fx krav på en saglig begrundelse, opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse og eventuelt krav på godtgørelse.

Ændringer af løn er altid en væsentlig ændring, og andre ændringer kræver en konkret vurdering af omstændighederne og dine personlige forhold. Det er ofte vanskeligt at vurdere, da dét der er væsentligt for én ikke altid er væsentligt for andre. Du bør derfor kontakte din tillidsrepræsentant, kreds eller Finansforbundet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring er væsentlig.

Er du blevet bortvist?

Det er vigtigt, at du:

 • Straks protesterer mod bortvisningen overfor din arbejdsgiver.
 • Inddrager din tillidsrepræsentant, kredsen eller Finansforbundet, som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuel godtgørelse, hvis der er tale om en urimelig bortvisning.
 • Kontakter din a-kasse.

Hvis du ønsker en juridisk vurdering af din opsigelse/bortvisning, gælder der en absolut frist på fire uger, fra du har modtaget opsigelsen/bortvisningen.

Har du fået en advarsel?

Er din arbejdsgiver utilfreds med din arbejdsindsats eller en bestemt adfærd, kan du få en påtale eller en advarsel. Den får du på et møde med din arbejdsgiver – du har ret til at have din tillidsrepræsentant med, og han eller hun skal kunne deltage, hvis du ønsker det. Uanset om din tillidsrepræsentant deltager eller ej, skal han eller hun orienteres senest to dage efter mødet.

Advarslen er skriftlig og skal være tydelig og konkret:

 • Det skal klart fremgå, hvad der udløser kritik, og hvad du bør ændre.
 • Det, du skal ændre, skal være objektivt og målbart.
 • Det skal fremgå, hvordan du kan løse problemerne.
 • Hvis det giver mening med opfølgningsmøder, skal det fremgå.
 • Advarslen bør være skriftlig, og der skal stå, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke imødekommer kravene.
 • Der kan evt. stå en tidsfrist, men det er ikke et krav, da det ikke altid giver mening.

Hvis det ikke lykkes dig at rette op på de kritikpunkter, der står i advarslen, kan det føre til, at du bliver opsagt.

Overvejer du at indgå en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en frivillig aftale om fratrædelse, som indgås mellem dig og din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du har styr på alle detaljer omkring aftalen, før du skriver under.

Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din faglige repræsentant eller med os, inden du skriver under. Og du bør også kontakte din a-kasse, da en frivillig aftale om fratrædelse kan give dig karantæne.

En fratrædelsesaftale er i princippet et alternativ til en opsigelse, og du bør betragte den sådan. Du skal derfor også sikre dig, at aftalen som minimum indeholder de vilkår, du ville have krav på, hvis du var blevet opsagt.

Er du blevet fritstillet?

Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat, men du skal ikke udføre dit arbejde og derfor heller ikke møde op på din arbejdsplads. Du får din sædvanlige løn, og dine vilkår i forhold til andre ydelser vil som udgangspunkt fortsætte, medmindre I har aftalt andet.

Du må gerne udføre andet arbejde, så længe det ikke er i en konkurrerende virksomhed. Men vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan modregne din nye indtægt i lønnen, medmindre I har aftalt andet - du har dog altid krav på løn, der svarer til tre måneder. Du får derfor mest ud af en ubetinget fritstilling, der sikrer, at du må arbejde i en konkurrerende virksomhed uden, at din arbejdsgiver kan modregne din løn.

Er du fritstillet i mere end tre måneder, har du pligt til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan bede om dokumentation for din jobsøgning. Vi anbefaler derfor, at du fører en logbog over alle dine jobsøgningsaktiviteter – så er du forberedt, hvis din arbejdsgiver beder om dokumentation. 

Din arbejdsgiver kan afvise at betale dig løn, hvis du ikke søger job i hele din fritstillingsperiode. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at opstart af egen virksomhed og uddannelse ikke tæller som jobsøgning.

Selvom du er fritstillet, er du stadig i et ansættelsesforhold, og du har derfor loyalitetspligt. Det betyder, at du skal være loyal over for din arbejdsgiver, og at du ikke må takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, medmindre du har en aftale om det. Du skal også stadig omtale din arbejdsgiver loyalt.

 

Læs Finansforbundets pjece vedrørende fratrædelser (pdf)

Hvis du er blevet opsagt og fritstillet fra dit arbejde, kan du have løn til gode, selvom du er startet i nyt job.

Beregn din minimalerstatning
Du kan beholde dit medlemskab uanset, om du bliver opsagt eller selv siger op. Du kan også beholde dine forsikringsordninger, hvis du fortsat er medlem.

Spørgsmål om opsigelse

Hvornår må din arbejdsgiver opsige dig?

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og dermed ret til at ansætte og afskedige personale. Har du mere end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet, skal din opsigelse være sagligt begrundet, og her er det forholdene på selve opsigelsestidspunktet, der afgør, om begrundelsen er saglig.

Din arbejdsgiver kan fx begrunde opsigelsen med forhold vedrørende:

 • Virksomheden, fx økonomi og organisationsændringer. Er begrundelsen reel, er den saglig.
 • Din person, fx manglende performance, samarbejdsproblemer eller sygdom. Begrundelsen kræver som udgangspunkt, at du tidligere har fået en advarsel, så du har haft mulighed for at rette op på det, din arbejdsgiver kritiserer. Det gælder dog ikke ved sygdom.

Uanset, om din arbejdsgiver begrunder opsigelsen med forhold vedrørende virksomheden eller din person, skal din arbejdsgiver varsle opsigelsen med et fast varsel, der afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Hvor langt er dit opsigelsesvarsel?

Din arbejdsgiver skal opsige dig med et varsel, der afspejler, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Det gælder uanset, om du bliver opsagt som den eneste eller som del af en masseafskedigelse. Eneste undtagelse er, hvis I har indgået en aftale om forlængede opsigelsesvarsler.

Opsigelsesvarslerne er:

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsel

0-3 måneder (prøveperiode)

14 dage inden for prøveperioden, dvs. inden 2 ½ måned

Under 6 måneder

1 måned

6 måneder - 3 år

3 måneder

3 år - 6 år

4 måneder

6 år - 9 år

5 måneder

9 år og derover

6 måneder

Hvad kan du få i dagpenge, hvis du bliver opsagt?

Hvis du er fuldtidsforsikret og har en løn på mindst 23.400 kr. om måneden (2021-tal), kan du som udgangspunkt få den maksimale dagpengesats.

Se aktuelle dagpengesatser

Du kan kontakte konsulenterne i Finansforbundets A-kasse, hvis du vil vide mere:

Susanne Ilsøe, si@finansforbundet.dk, 32 66 14 50, eller Cirkeline Martinussen, cma@finansforbundet.dk.

Hvad kan du få i fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du bliver opsagt og har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i mere end 12 år, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Du kan få forskellige former for fratrædelsesgodtgørelse:

 • Funktionærloven: Ud over løn i opsigelsesperioden har du ret til en godtgørelse på henholdsvis en eller tre måneders løn, hvis du har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år, når du fratræder.
 • Standardoverenskomsten: Du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du har været ansat i mere end 12 år og endnu ikke har nået folkepensionsalderen. Beløbet er fastsat efter alder:
  • 40 år: en måneds løn,
  • 45 år: to måneders løn
  • 50 år: tre måneders løn
  • 55 år: fem måneders løn
  • 60 år: seks måneders løn
  • Folkepensionsalder: Ingen godtgørelse
 • Ekstra pensionsbidrag: Du har ret til 8/20 måneders pensionsbidrag, hvis du på fratrædelsestidspunktet er fyldt 50/55 år og endnu ikke har ret til folkepension.
 • Afbødeforanstaltninger: Du har ret til en godtgørelse på en månedsløn, hvis du afskediges på grund af virksomhedens forhold, ikke har været ansat længe nok til at have ret til ovenstående godtgørelser, og ikke har aftalt en ny ansættelse på fratrædelsestidspunktet.
Hvad er reglerne for outplacement?

Bliver du opsagt på grund af virksomhedens forhold, fx omstruktureringer eller økonomi, skal din arbejdsgiver tilbyde dig et outplacementforløb. Du får fri med løn til at deltage, og forløbet skal have en værdi af mindst 25.000 kroner pr. afskediget medarbejder og følge principperne i Kodeks for god outplacement i finanssektoren.

Hvis du ikke får tilbudt et outplacementforløb, selvom du er opsagt på grund af forhold ved virksomheden, bør du kontakte Finansforbundet på 3266 1330 eller på raadgivning@finansforbundet.dk

Outplacementaftaler

Vi arbejder sammen med FTFa, og vi har indgået aftaler med en række leverandører, der kan hjælpe dig:

 • Amendor
 • AS3
 • Brodal Search & Selection
 • Charlotte Juul Search & Outplacement
 • Corecompetence
 • Effektiv Rekruttering v/ Michael Folmann
 • Finansforbundets A-kasse / Mercuri Urval
 • Globiz1
 • GML-HR
 • Hartmanns A/S
 • iHeadHunt
 • Job Vision
 • KEA Kompetence
 • ​Konsulenthuset Ballisager
 • Konsulenthuset Provi
 • Lundmann
 • LunnPlus og KarriereCoach
 • Makio
 • Moving People
 • Myrup og Nyhauge
 • Nordic Transition
 • Otto Consult
 • Peoplement
 • Promando
 • Resources v/ Søren Kiebe
 • Right Management
 • SAM International
 • Unique Human Capital
 • Wise Consulting
Hvis du bliver opsagt i et fleksjob

Du skal kontakte kommunen, som administrerer fleksjobordningen. Kommunen skal vurdere, om du er uforskyldt ledig og kan få udbetalt ledighedsydelse.

Du bør også kontakte vores juridiske rådgivere, der kan hjælpe med at vurdere din sag. Skriv til os på raadgivning@finansforbundet.dk eller ring på telefon 32 66 13 30.

Du kan også henvende dig til socialrådgiverne i Finansforbundet, hvis du har spørgsmål om sociale forhold:

Massefyring eller fusion

Er du del af en massefyring eller fusion, kan få hjælp af vores beredskab.

Kontakt din tillidsrepræsentant, eller skriv til os på beredskabet@finansforbundet.dk

Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa

Tegn en lønsikring

Hos Finansforbundets a-kasse – en del af FTFA kan du tegne en ekstra forsikring til dagpengene. Det kan give dig op til 90 procent af din nuværende løn. Du skal have været i arbejde i 12 måneder og have haft forsikringen i mindst seks måneder, inden du bliver opsagt, før du kan få udbetalt løn fra lønsikringen.

Lønsikring

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk