Menu luk

Opsigelsesregler

Hvordan og hvornår skal du sige op? Hvilke rettigheder har du, hvis dine arbejdsvilkår ændres drastisk? Og hvad er vigtigt at vide om opsigelsesvarsler og fratrædelsesaftaler? Få styr på dine rettigheder og muligheder i forhold til opsigelse.

Der er tale om opsigelse, når du selv siger op, når din arbejdsgiver opsiger dig, og i nogle tilfælde hvis dine arbejdsvilkår ændres så drastisk, at det reelt også er en opsigelse.

Kort om opsigelse

Både du og din arbejdsgiver skal følge reglerne for opsigelse. Det betyder, at der er fast procedurer og varsler, som du bør kende til. Få et hurtigt svar på de mest typiske spørgsmål om opsigelse eller læs dig til detaljerne længere nede på siden.

Spørgsmål om opsigelse

Hvordan siger du op?

Du skal sige op med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du fx siger op den 15. november, kan du stoppe i din stilling den 31. december. Det gælder, medmindre I har aftalt et længere opsigelsesvarsel.

Hvis du siger op i løbet af de første tre måneders prøveperiode, kan du stoppe med en dags varsel. Det gælder, medmindre I har aftalt et gensidigt varsel på 14 dage i prøveperioden – i det tilfælde skal du huske at sige op mindst 14 dage før, prøveperioden udløber.

Din opsigelse skal være skriftlig og indeholde datoen, men derudover er der ikke særlige krav til, hvad du skriver, og du behøver ikke at begrunde opsigelsen. Du kan fx bare skrive: "Jeg ønsker hermed at sige op pr. dags dato, så jeg fratræder den xxx”.

Hvornår må din arbejdsgiver opsige dig?

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og dermed ret til at ansætte og afskedige personale. Har du mere end et års anciennitet på opsigelsestidspunktet, skal din opsigelse være sagligt begrundet, og her er det forholdene på selve opsigelsestidspunktet, der afgør, om begrundelsen er saglig.

Din arbejdsgiver kan fx begrunde opsigelsen med forhold vedrørende:

 • Virksomheden, fx økonomi og organisationsændringer. Er begrundelsen reel, er den saglig.
 • Din person, fx manglende performance, samarbejdsproblemer eller sygdom. Begrundelsen kræver som udgangspunkt, at du tidligere har fået en advarsel, så du har haft mulighed for at rette op på det, din arbejdsgiver kritiserer. Det gælder dog ikke ved sygdom.

Uanset, om din arbejdsgiver begrunder opsigelsen med forhold vedrørende virksomheden eller din person, skal din arbejdsgiver varsle opsigelsen med et fast varsel, der afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Hvor langt er dit opsigelsesvarsel?

Din arbejdsgiver skal opsige dig med et varsel, der afspejler, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Det gælder uanset, om du bliver opsagt som den eneste eller som del af en masseafskedigelse. Eneste undtagelse er, hvis I har indgået en aftale om forlængede opsigelsesvarsler.

Opsigelsesvarslerne er:

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsel

0-3 måneder (prøveperiode)

14 dage inden for prøveperioden, dvs. inden 2 ½ måned

Under 6 måneder

1 måned

6 måneder - 3 år

3 måneder

3 år - 6 år

4 måneder

6 år - 9 år

5 måneder

9 år og derover

6 måneder

Hvad kan du få i dagpenge, hvis du bliver opsagt?

Hvis du er fuldtidsforsikret og har en løn på mindst 23.400 kr. om måneden (2021-tal), kan du som udgangspunkt få den maksimale dagpengesats.

Se aktuelle dagpengesatser

Du kan kontakte konsulenterne i Finansforbundets A-kasse, hvis du vil vide mere:

Susanne Ilsøe, si@finansforbundet.dk, 32 66 14 50, eller Cirkeline Martinussen, cma@finansforbundet.dk.

Hvad kan du få i fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis du bliver opsagt og har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i mere end 12 år, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Du kan få forskellige former for fratrædelsesgodtgørelse:

 • Funktionærloven: Ud over løn i opsigelsesperioden har du ret til en godtgørelse på henholdsvis en eller tre måneders løn, hvis du har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år, når du fratræder.
 • Standardoverenskomsten: Du har ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du har været ansat i mere end 12 år og endnu ikke har nået folkepensionsalderen. Beløbet er fastsat efter alder:
  • 40 år: en måneds løn,
  • 45 år: to måneders løn
  • 50 år: tre måneders løn
  • 55 år: fem måneders løn
  • 60 år: seks måneders løn
  • Folkepensionsalder: Ingen godtgørelse
 • Ekstra pensionsbidrag: Du har ret til 8/20 måneders pensionsbidrag, hvis du på fratrædelsestidspunktet er fyldt 50/55 år og endnu ikke har ret til folkepension.
 • Afbødeforanstaltninger: Du har ret til en godtgørelse på en månedsløn, hvis du afskediges på grund af virksomhedens forhold, ikke har været ansat længe nok til at have ret til ovenstående godtgørelser, og ikke har aftalt en ny ansættelse på fratrædelsestidspunktet

Hvis du er blevet opsagt og fritstillet fra dit arbejde, kan du have løn til gode, selvom du er startet i nyt job.

Beregn din minimalerstatning

Hvad sker der med bonus, når du fratræder?

Bonus er løn og kan indgå som en del af din lønmodel. Der er to former for bonusmodeller:

 • En subjektiv bonusmodel, hvor det er et relativt frit skøn fra arbejdsgiverens side, om hvorvidt du skal have tildelt bonus.
 • En objektiv bonusmodel, der er baseret på objektive kriterier som fx tal eller resultater, som du skal opnå for at få udbetalt bonus.

Hvis du har en bonusaftale, og det har været en fast påregnelig del af din løn at få bonus, og hvis kriterierne i din bonusmodel er opfyldt, har du ret til bonus, uanset om du selv siger op, eller du bliver sagt op.

Hvad får du i bonus

Reglerne for, hvad der sker med din bonus, når du fratræder, afhænger af hvornår du stopper. Og størrelsen af din bonus afhænger af det, der er aftalt i din bonusaftale. 

Hvis du stopper:

 • Ved udgangen af et år, har du ret til at komme i betragtning til bonus for hele optjeningsåret.
 • Midt i året, fx den 30. september i optjeningsåret, har du krav på at få udbetalt en forholdsmæssig andel af din bonus svarende til 9/12 af din bonus for optjeningsåret.

Hvis du som medarbejder indgår en fratrædelsesaftale, hvori der står, at den er til fuld og endelig afgørelse af et hvert krav i ansættelsesforholdet, skal du være opmærksom på ikke at afskære dig fra retten til bonus jf. din bonusaftale. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter din tillidsrepræsentant, din kreds eller Jura i Finansforbundet, inden du underskriver en fratrædelsesaftale.

Bonus i forhold til feriepenge og pension

Da bonus er en lønandel, skal der beregnes feriegodtgørelse af den bonus, du får udbetalt.

Bonus er derimod ikke pensionsberettiget, medmindre det specifikt er aftalt i din bonusaftale.

Spørgsmål til bonus

Du er velkommen til at kontakte Jura i Finansforbundet, hvis du har brug for råd og vejledning om bonus.

Hvad er reglerne for outplacement?

Bliver du opsagt på grund af virksomhedens forhold, fx omstruktureringer eller økonomi, skal din arbejdsgiver tilbyde dig et outplacementforløb. Du får fri med løn til at deltage, og forløbet skal have en værdi af mindst 25.000 kroner pr. afskediget medarbejder og følge principperne i Kodeks for god outplacement i finanssektoren.

Hvis du ikke får tilbudt et outplacementforløb, selvom du er opsagt på grund af forhold ved virksomheden, bør du kontakte Finansforbundet på 3266 1330 eller på raadgivning@finansforbundet.dk

Outplacementaftaler

Vi arbejder sammen med FTFa, og vi har indgået aftaler med en række leverandører, der kan hjælpe dig:

 • Amendor
 • AS3
 • Brodal Search & Selection
 • Charlotte Juul Search & Outplacement
 • Corecompetence
 • Effektiv Rekruttering v/ Michael Folmann
 • Finansforbundets A-kasse / Mercuri Urval
 • Globiz1
 • GML-HR
 • Hartmanns A/S
 • iHeadHunt
 • Job Vision
 • KEA Kompetence
 • ​Konsulenthuset Ballisager
 • Konsulenthuset Provi
 • Lundmann
 • LunnPlus og KarriereCoach
 • Makio
 • Moving People
 • Myrup og Nyhauge
 • Nordic Transition
 • Otto Consult
 • Peoplement
 • Promando
 • Resources v/ Søren Kiebe
 • Right Management
 • SAM International
 • Unique Human Capital
 • Wise Consulting
Overvejer du at indgå en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en frivillig aftale om fratrædelse, som indgås mellem dig og din arbejdsgiver. Det er vigtigt, at du har styr på alle detaljer omkring aftalen, før du skriver under.

Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med din faglige repræsentant eller med os, inden du skriver under. Og du bør også kontakte din a-kasse, da en frivillig aftale om fratrædelse kan give dig karantæne.

En fratrædelsesaftale er i princippet et alternativ til en opsigelse, og du bør betragte den sådan. Du skal derfor også sikre dig, at aftalen som minimum indeholder de vilkår, du ville have krav på, hvis du var blevet opsagt.

Hvad gør du, hvis du er blevet bortvist?

Det er vigtigt, at du:

 • Straks protesterer mod bortvisningen overfor din arbejdsgiver.
 • Inddrager din tillidsrepræsentant, kredsen eller Finansforbundet, som kan hjælpe dig med at rejse krav om erstatning for løn og feriepenge samt eventuel godtgørelse, hvis der er tale om en urimelig bortvisning.
 • Kontakter din a-kasse.

Hvis du ønsker en juridisk vurdering af din opsigelse/bortvisning, gælder der en absolut frist på fire uger, fra du har modtaget opsigelsen/bortvisningen.

Har du fået en advarsel?

Er din arbejdsgiver utilfreds med din arbejdsindsats eller en bestemt adfærd, kan du få en påtale eller en advarsel. Den får du på et møde med din arbejdsgiver – du har ret til at have din tillidsrepræsentant med, og han eller hun skal kunne deltage, hvis du ønsker det. Uanset om din tillidsrepræsentant deltager eller ej, skal han eller hun orienteres senest to dage efter mødet.

Advarslen er skriftlig og skal være tydelig og konkret:

 • Det skal klart fremgå, hvad der udløser kritik, og hvad du bør ændre.
 • Det, du skal ændre, skal være objektivt og målbart.
 • Det skal fremgå, hvordan du kan løse problemerne.
 • Hvis det giver mening med opfølgningsmøder, skal det fremgå.
 • Advarslen bør være skriftlig, og der skal stå, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du ikke imødekommer kravene.
 • Der kan evt. stå en tidsfrist, men det er ikke et krav, da det ikke altid giver mening.

Hvis det ikke lykkes dig at rette op på de kritikpunkter, der står i advarslen, kan det føre til, at du bliver opsagt.

Hvad gør du, hvis du bliver opsagt i et fleksjob?

Du skal kontakte kommunen, som administrerer fleksjobordningen. Kommunen skal vurdere, om du er uforskyldt ledig og kan få udbetalt ledighedsydelse.

Du bør også kontakte vores juridiske rådgivere, der kan hjælpe med at vurdere din sag. Skriv til os på raadgivning@finansforbundet.dk eller ring på telefon 32 66 13 30.

Du kan også henvende dig til socialrådgiverne i Finansforbundet, hvis du har spørgsmål om sociale forhold:

Er du blevet fritstillet?

Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat, men du skal ikke udføre dit arbejde og derfor heller ikke møde op på din arbejdsplads. Du får din sædvanlige løn, og dine vilkår i forhold til andre ydelser vil som udgangspunkt fortsætte, medmindre I har aftalt andet.

Du må gerne udføre andet arbejde, så længe det ikke er i en konkurrerende virksomhed. Men vær opmærksom på, at din arbejdsgiver kan modregne din nye indtægt i lønnen, medmindre I har aftalt andet - du har dog altid krav på løn, der svarer til tre måneder. Du får derfor mest ud af en ubetinget fritstilling, der sikrer, at du må arbejde i en konkurrerende virksomhed uden, at din arbejdsgiver kan modregne din løn.

Er du fritstillet i mere end tre måneder, har du pligt til at søge andet arbejde i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan bede om dokumentation for din jobsøgning. Vi anbefaler derfor, at du fører en logbog over alle dine jobsøgningsaktiviteter – så er du forberedt, hvis din arbejdsgiver beder om dokumentation. 

Din arbejdsgiver kan afvise at betale dig løn, hvis du ikke søger job i hele din fritstillingsperiode. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at opstart af egen virksomhed og uddannelse ikke tæller som jobsøgning.

Selvom du er fritstillet, er du stadig i et ansættelsesforhold, og du har derfor loyalitetspligt. Det betyder, at du skal være loyal over for din arbejdsgiver, og at du ikke må takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, medmindre du har en aftale om det. Du skal også stadig omtale din arbejdsgiver loyalt.

Læs Finansforbundets pjece vedrørende fratrædelser (pdf)

Hvad skal du vide om ændrede ansættelsesvilkår?

Din arbejdsgiver har ledelsesretten og kan derfor ændre i dine ansættelsesvilkår. Der er to forskellige typer af ændringer:

 • Uvæsentlige: Din arbejdsgiver må ændre dine vilkår uden varsel. Det kan fx være ændret arbejdstid, arbejdssted eller arbejdsopgaver.
 • Væsentlige: Din arbejdsgiver kan ændre dine vilkår, hvis de er varslet med samme periode, som du kan opsiges. Ændringerne kan først træde i kraft, når opsigelsesperioden er udløbet. Dvs. at væsentlige ændringer reelt er en opsigelse med tilbud om, at du kan blive genansat på andre vilkår, samt at du kan takke nej og i stedet betragte dig som opsagt. Det giver dig samme rettigheder, fx krav på en saglig begrundelse, opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse og eventuelt krav på godtgørelse.

Ændringer af løn er altid en væsentlig ændring, og andre ændringer kræver en konkret vurdering af omstændighederne og dine personlige forhold. Det er ofte vanskeligt at vurdere, da dét der er væsentligt for én ikke altid er væsentligt for andre. Du bør derfor kontakte din tillidsrepræsentant, kreds eller Finansforbundet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring er væsentlig.

Hvis du er blevet opsagt og fritstillet fra dit arbejde, kan du have løn til gode, selvom du er startet i nyt job.

Beregn din minimalerstatning

Massefyring eller fusion

Er du del af en massefyring eller fusion, kan få hjælp af vores beredskab.

Kontakt din tillidsrepræsentant, eller skriv til os på beredskabet@finansforbundet.dk

Spørgsmål om opsigelse og barsel

Hvordan er du beskyttet under graviditet og barsel?

Du er særligt beskyttet efter reglerne i ligebehandlingsloven i følgende situationer, når du er:

 • Gravid.
 • Godkendt til adoption.
 • På barsels- eller adoptionsorlov.
 • Ved fertilitetsbehandling, hvor ægget er befrugtet, og graviditeten konstateret.
 • Vendt tilbage fra orlov, inklusive efter abort, og du bliver opsagt kort efter, du er vendt tilbage.

Det betyder dog ikke, at du er fuldstændig fredet i forhold til opsigelse. Din opsigelse må bare hverken helt eller delvist være begrundet i disse forhold.

Det er vigtigt, du gør din arbejdsgiver opmærksom på, at I er i fertilitetsbehandling eller venter jer. Selvom du som mor først er forpligtet til at fortælle om din graviditet 3 måneder før forventet fødsel og som far/medmor 4 uger før forventet barsel, kan det være en rigtig god ide for jer at, I tidligt i processen er åbne om familieforøgelsen. Det giver dig en større sikkerhed i jobbet, da du får:

 • Ret til fravær, når du skal til graviditetsundersøgelser hos læge eller jordemoder
 • Mulighed for sammen med din leder at tilrettelægge dit arbejde, så I mindsker gener og risiko for sygefravær.
Hvordan er du stillet, hvis du bliver opsagt under graviditet eller barsel?

Hvis du bliver opsagt under din graviditet eller dit fravær, skal din arbejdsgiver godtgøre, at der ikke er tale om forskelsbehandling, og at du ikke er opsagt på grund af graviditet eller barsel. Faderen til barnet er også omfattet af den omvendte bevisbyrde under graviditeten/barslen i forbindelse med fravær efter barselsloven. Det er det, der kaldes omvendt bevisbyrde.

Bliver du opsagt

 • efter, du er startet i fertilitetsbehandling,
 • efter din barselsorlov er udløbet
 • efter at du er godkendt som adoptant
 • eller efter en abort,

er der såkaldt delt bevisbyrde. Det betyder, at du først skal sandsynliggøre, at din arbejdsgiver har forskelsbehandlet dig direkte eller indirekte. Typisk vil man blandt andet se på den tidsmæssige sammenhæng mellem opsigelsen og den hændelse, der beskytter dig. Hvis du kan sandsynliggøre en sammenhæng, skal din arbejdsgiver bevise, at det ikke er årsagen til, at du er opsagt.

Hvordan står du, hvis du bliver opsagt på grund af sygdom?

Bliver du opsagt på grund af for meget sygefravær, får det betydning, hvorfor du har været syg. Hvis din læge vurderer, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom, medfører det, at du er beskyttet af ligebehandlingsloven. Dit fravær må derfor ikke føre til en opsigelse, for så bliver du jo reelt opsagt på grund af din graviditet.

Hvad gør du, hvis du bliver opsagt efter barsel – eller dit job ændrer sig markant?

Efter ligebehandlingslovens regler har du ret til at komme tilbage til det samme eller tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end før din orlov. Hvis du oplever, at din løn falder, eller du flyttes meget langt væk eller lign., er der tale om så væsentlige ændringer, at det i visse tilfælde sidestilles med en afskedigelse.

Er der tale om en væsentlig ændring eller en opsigelse i strid med ligebehandlingslovens regler, har det en konsekvens for den arbejdsgiver der har forbrudt sig mod reglerne. Lovens udgangspunkt er, at du kan kræve at blive genansat i din gamle stilling.

Ofte bliver løsningen i praksis, at du i stedet kan få tilkendt en godtgørelse som kompensation for lovbruddet. Den præcise størrelse af godtgørelsen afhænger af din anciennitet og sagens faktiske omstændigheder, men af der er ofte tale om en godtgørelse på 6, 9 eller 12 måneders løn.

Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at få juridisk rådgivning, hvis du er blevet opsagt i strid med reglerne i ligebehandlingsloven. Vi anbefaler, at du i første omgang kontakter din tillidsrepræsentant eller din kreds for at få råd og vejledning. Husk, at du har en frist på 4 uger til at reagere og eventuelt stille krav om godtgørelse – det gælder fra du har modtaget en opsigelse eller information om en væsentlig ændring af dit arbejde.

Opsagt i forbindelse med barsel?

Husk, at du har en frist på fire uger til at reagere og eventuelt stille krav om godtgørelse – det gælder fra du har modtaget en opsigelse eller information om en væsentlig ændring af dit arbejde. 

Du kan beholde dit medlemskab uanset, om du bliver opsagt eller selv siger op. Du kan også beholde dine forsikringsordninger, hvis du fortsat er medlem.
Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa

Tegn en lønsikring

Hos Finansforbundets a-kasse – en del af FTFA kan du tegne en ekstra forsikring til dagpengene. Det kan give dig op til 90 procent af din nuværende løn. Du skal have været i arbejde i 12 måneder og have haft forsikringen i mindst seks måneder, inden du bliver opsagt, før du kan få udbetalt løn fra lønsikringen.

Lønsikring
Løn

Kontakt Jura

32 66 13 30

Ring til os mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00 eller fredag kl. 8.30 - 15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk