Regler om barsel

Bliv klogere på dine rettigheder omkring barsel. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for assurandører.

Før fødslen

Åbn alle

Hvornår skal jeg varsle min barsel?

Du skal varsle din arbejdsgiver både før og under barselsorloven. Finansforbundet vil anbefale jer at varsle skriftligt.

 • Som mor skal du med tre måneders varsel underrette din arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt, og om du vil benytte retten til fravær før fødslen. Men det kan være en god ide at afsløre din tilstand før, for at sikre dig beskyttelse mod opsigelse - eller under fertilitetsbehandling.
 • Som far skal du med fire ugers varsel underrette din arbejdsgiver om det forventede tidspunkt, hvis du ønsker at holde de 2/4 ugers orlov i forbindelse med fødslen/modtagelsen af barnet.
 • Både mor og far skal inden otte uger efter fødslen/modtagelsen af barnet underrette jeres arbejdsgiver om, hvor meget orlov I vil holde, og hvordan I har tænkt jer at holde den. Det gælder også for perioden uden indkomst samt perioder, I ønsker at udskyde.

I har ret til at ændre fraværet, hvis arbejdsgiveren får et nyt varsel, inden fristen på otte uger udløber. Når fristen på otte uger er udløbet, kan I som hovedregel ikke ændre den varslede orlov uden arbejdsgiverens samtykke.

Hvis jeres barn bliver indlagt, skal I hurtigst muligt underrette arbejdsgiveren, hvis det medfører, at I udsætter eller forlænger orloven.

Hvis en af jer retsbaseret har udskudt mellem 8 og 13 uger af orloven, skal arbejdsgiveren have 16 ugers varsel, inden du ønsker at afholde den udskudte orlov.

Hvornår har jeg ret til fravær og orlov?

Du har ret til fravær, når du skal til forebyggende undersøgelser. Selve barselsorloven har du ret til at starte fire uger før terminsdatoen. Det forventede fødselstidspunkt/din terminsdato vurderes af læge/sygehus og fremgår af vandrejournalen.

Den dag, hvor fødslen forventes at finde sted, indgår i 4-ugers perioden. Du finder første orlovsdag ved at tælle 28 dage baglæns fra terminsdatoen, inklusiv denne.

Du bestemmer selv, om du vil benytte dig af din ret og gå på orlov. Du kan også vælge at gå delvis på orlov. Så vil du få nedsatte dagpenge (eller arbejdsgiveren vil få nedsat refusion).

Orlovens længde efter fødslen bliver ikke påvirket af, om du venter med at begynde din orlov. Hvis du føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt, påvirker det heller ikke orlovens længde efter fødslen.

Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg bliver syg under graviditetsforløbet?

Du har ret til fravær med løn, tidligere end fire uger før forventet fødsel, i de tilfælde hvor graviditeten efter en lægelig bedømmelse har et sygeligt forløb.

Et sygeligt forløb kan for eksempel være:

 • truende abort
 • svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen
 • tvillinge- eller trillingegraviditeter, der forøger risikoen for abort eller for tidlig fødsel
 • vaginalblødning
 • for tidlig løsning af moderkagen
 • bækkenløsning
 • særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger, som påvirker almentilstanden (f.eks. vægttab) og medfører uarbejdsdygtighed
 • alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditet, herunder tilfælde af graviditetsbelastningssyndromet
 • fravær på grund af særligt begrundede undersøgelser, f.eks. fostervandsprøve eller moderkageprøve, når undersøgelsen medfører fravær en hel dag
 • almindelige graviditetsgener, når generne i det enkelte tilfælde er af sådan et omfang, at det efter lægens vurdering gør dig uarbejdsdygtig.
​          

Afholdelse af barselsorlov

Åbn alle

Regler for barselsorlov i 1.-14. uge efter fødslen

Mor

 • Moren har ret til 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Perioden regnes fra og med kalenderdagen efter den dag, hvor dit barn bliver født.
 • Du har pligt til fravær i de første to uger efter fødslen.

 

Far

 • I 14-ugersperioden har faren efter de offentlige barselsregler ret til fædreorlov i en sammenhængende periode på op til to uger, efter barnet er født, eller når mor og barn er kommet hjem. Fædreorloven kan også starte på dagen for fødslen.
 • Efter overenskomsten har du ret til op til fire ugers orlov med løn, inden udløbet af 14-ugersperioden, under forudsætning af at din arbejdsgiver modtager dagpengerefusion for perioden. Det betyder, at du på forhånd bruger to uger af 32-ugers-perioden.
 • Du kan placere din fædreorlov med løn hvor som helst inden for 14 ugers perioden. Fraværet skal holdes enten sammenhængende eller i 2 perioder af 2 uger. De 2 af ugerne kan også placeres i uge 15 – 60 efter fødslen.

 • I ganske særlige tilfælde kan du overtage morens ret til orlov i de første 14 uger. Det gælder f.eks., hvis mor dør eller ikke kan passe barnet på grund af sygdom.

Regler for barselsorlov i de følgende 32 uger

Efter 14-ugersperioden har I som forældre, hver ret til fravær i 32 uger. I har dog kun samlet ret til 32 ugers orlov med dagpenge.

De 32 uger kan I frit fordele mellem jer. I kan vælge at holde orloven sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden. Faren har også mulighed for, på forhånd, at bruge nogle uger af 32-ugersperioden i morens 14-ugersperiode.

Den der holder orloven, skal være i beskæftigelse på orlovstidspunktet. Når en af jer holder orloven, bliver dagpengene beregnet på grundlag af den pågældendes timetal og -løn på orlovstidspunktet.

Kan jeg udskyde en del af min barselsorlov?

Du har mulighed for at udskyde en del af barselsorloven. For at benytte den udskudte orlov, er det et krav at du holder orloven, inden barnet fylder ni år. Herefter bortfalder den ubrugte orlovsperiode.

Der er to former for udskydelse, som I kan kombinere – retsbaseret og aftalebaseret.

Ved retsbaseret udskydelse, har én af jer mulighed for at udskyde mindst otte uger og højst 13 uger til senere brug. I skal holde den udskudte periode som én sammenhængende periode. Du skal varsle det over for arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen, at du vil udskyde retsbaseret orlov. Den af jer, der bruger orloven, skal varsle det over for arbejdsgiveren 16 uger, før orloven afholdes. Du beholder retten til den udskudte orlov over for en ny arbejdsgiver.

I kan også aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 ugers orlov. I kan begge udnytte muligheden. Her er der mulighed for at holde de udskudte uger drypvis. Det betyder, at I kan holde den udskudte orlov i timer og dage. Hvis I skifter job, skal I genforhandle aftalen med den nye arbejdsgiver. Der er ingen varslingsregler i forbindelse med brugen.

Kan jeg forlænge min barselsorlov?

Alle forældre kan forlænge de 32 ugers barselsorlov med otte uger, til i alt 40 uger, mens det kun er beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der kan forlænge de 32 uger med 14 uger, til i alt 46 uger.

Vælger du/I at forlænge orloven, skal I holde orloven uden afbrydelser.

 

Ved indlæggelse

Du kan få forlænget din barselsorlov, hvis dit barn bliver indlagt på et hospital i løbet af de første 46 uger efter fødslen. Du kan forlænge orloven med det antal dage, dit barn er indlagt - op til 3 måneder.

Retten til at forlænge orloven gælder dog ikke farens orlov, i de to uger inden for de første 14 uger.

Forlængelse af orlov er betinget af, at arbejdet ikke genoptages i forbindelse med barnets indlæggelse.

 

Ved flerbarnsfødsler

Hvis I får flere børn, og de bliver indlagt i forbindelse med fødslen, regnes udskrivelsen først fra det tidspunkt, hvor det sidste barn bliver udskrevet. Du kan højst forlænge orloven med tre måneder.

Kan jeg genoptage mit arbejde i barselsperioden?

I kan enten genoptage arbejdet i barselsperioden med eller uden forlængelse af orloven.

 

Genoptagelse af arbejdet med forlængelse

I kan genoptage arbejdet delvist i barselsperioden og på den måde forlænge orlovsperioden, med den tid I arbejder. Moren må dog ikke genoptage arbejdet i de første to uger efter fødslen. Faren kan også forlænge sin fædreorlov på 2 uger.

Forlængelse af orloven ved delvis genoptagelse af arbejdet, kan kun lade sig gøre hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver.

 

Genoptagelse af arbejdet uden forlængelse

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du delvist genoptager arbejdet i orlovsperioden, uden at forlænge orloven.

Vær dog opmærksom på, at du mister orloven med dagpenge for den tid, du har genoptaget arbejdet. Kommunen udbetaler dagpenge for de timer, hvor du holder orlov.

Genoptager du arbejdet uden aftalt forlængelse, kan du kun få barselsdagpenge hvis dit fravær er mindst 20 % af den normale arbejdstid.

 

Hvor mange timer kan jeg arbejde?

Delvis genoptagelse betyder, at du kan genoptage arbejdet med en arbejdstid, der er kortere end normal arbejdstid. Det betyder i princippet, at hvis du arbejder 37 timer, kan du genoptage arbejdet med op til 36 timer.

Du har pligt til at dokumentere over for Udbetaling Danmark, at du har indgået en aftale om at orlovsperioden forlænges. Vi anbefaler at det gøres skriftligt.

Eksempel: Du vil bruge de sidste syv ugers orlov til at genoptage arbejdet delvist. Efter aftale med arbejdsgiver, vil du gerne arbejde 30 timer og holde orlov 7 timer om ugen. Det betyder, at du i 37 uger kan arbejde 30 timer og holde orlov 7 timer.

Har jeg ret til deltidsansættelse?

Du har ret til deltidsansættelse til og med uge 60 efter fødslen. Bliver du og din arbejdsgiver ikke enige, har du krav på deltid på halv tid.

Hvis I, ved lokal forhandling, ikke kan blive enige om arbejdstidsnedsættelsen, har du krav på deltidsansættelse på halv tid. Det skal du meddele din arbejdsgiver inden otte uger efter fødslen.

Virksomheden betaler medarbejderens, såvel som virksomhedens normale pensionsbidrag i perioden.

Eksempel: En mor i sektoren ønsker at holde barselsorlov med fuld løn til og med uge 26. Fra uge 27 og til og med uge 60, ønsker hun en deltidsansættelse, mens hendes mand samtidig holder fuld barselsorlov på dagpenge i 20 uger fra uge 27.

Har jeg ret til at vende tilbage til den samme stilling?

Forældre, der har udnyttet retten til fravær efter barsellovens § 6-14, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for jer, og ret til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som I ville have været berettiget til under jeres fravær.

Hvis din stilling ændrer sig væsentligt, vil dette være at sidestille med en opsigelse fra din arbejdsgiver.

Ved opsigelse på grund af barsel, gælder der særlige beskyttelsesregler i ligebehandlingsloven.

​            

Løn, dagpenge, ferie m.m.

Åbn alle

Hvilken løn har jeg ret til under barsel?

Efter overenskomsterne på FA's og Finansforbundets område er fuld løn betinget af om din arbejdsgiver har mulighed for at få dagpengerefusion, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.

 • Som mor har du ret til fuld løn, fire uger før forventet fødselstidspunkt, og indtil 14 uger efter fødslen.
 • Som far har du ret til uafbrudt fædreorlov med fuld løn, i op til fire uger. De fire ugers fædreorlov kan du holde sammenhængende, eller delt i to perioder af to uger.
  To af fædreorlovsugerne skal du placere inden for de første 14 uger efter fødslen. De to andre uger kan du frit placere indenfor uge 60 efter fødslen.
  Hvis du holder fire fædreorlovsuger, bruger du to uger af 32-ugers dagpengeperioden.
 • Derudover har både mor og far ret til uafbrudt fravær i op til 12 uger med fuld løn som I, efter eget valg, kan placere i perioden uge 15-60 efter fødslen.
  I kan placere orloven i en sammenhængende periode, eller opdelt i 2 x 6 uger.
  Hvis I begge er omfattet af Finansforbundets overenskomst, har I begge ret til 12 uger med fuld løn.

 

Løn ved forlænget barsel

Forlænger I orloven med otte eller 14 uger og får I som følge heraf nedsatte dagpenge, har I stadig ret til fuld løn, forudsat at dagpengerefusionen udgør mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb. I skal selv kontakte Udbetaling Danmark om at få nedsatte dagpenge.

Du kan også få udbetalt fuld løn i de perioder, hvor du efter barselsloven har ret til barselsdagpenge, under graviditetsbetinget sygdom, ved barnets hospitalsophold op til tre måneder, og hvis barnet dør.

 

Lønforhandling og barsel

Når du er på barsel, skal du stilles præcis som om, du ikke havde været på barsel. Det betyder, at du har krav på at blive orienteret om tidspunkterne for eventuelle lønsamtaler eller lønforhandlinger, der er i din virksomhed, mens du er på orlov. Barselsorloven må altså ikke være årsag til, at du får en lavere lønudvikling, eller at du ikke får adgang til en lønforhandling.

Du kan med fordel selv i god tid inden din orlov indgå en aftale med sin chef om, hvornår og hvordan I forhandler løn næste gang. Husk i den sammenhæng, at du altid kan bede om en lønforhandling, også selv om det ikke står direkte i din overenskomst.

Hvilket dagpengebeløb har jeg ret til under barsel?

Efter barselsreglerne har I, som forældre, tilsammen 52 ugers barselsorlov med fulde dagpenge. De 52 uger fordeler sig med fire uger før og 14 uger efter fødslen til mor, to uger til far og 32 uger til deling mellem mor og far.

Retten til barselsdagpenge er som hovedregel betinget af, at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet dagen før fraværet eller på 1. fraværsdag er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 160 timer inden for de seneste 4 afsluttede kalendermåneder forud for fraværsperioden og i mindst 3 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Barselsdagpenge bliver beregnet på grundlag af den timeløn, du mister ved fraværet efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, og det timetal du skulle have arbejdet.

Højeste dagpengebeløb er pr. 1. januar 2018 på 116,22 kr. pr. time og maks. 4.300 kr. pr. uge. Vær opmærksom på at barselsdagpenge udbetales bagud.

Eksempel: Arbejder du f.eks. 30 timer om ugen, kan du maksimalt få 30 timer x timemaksimum i barselsdagpenge dvs. 30 x 116,22 kr. = 3.486 kr. pr. uge før skat.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer barselsreglerne og udbetaler barselsdagpenge, herunder udbetaling af refusion til arbejdsgiver.

 

Dagpenge ved forlænget barsel

Retten til fulde dagpenge er stadig 32 uger, hvilket betyder, at I i henholdsvis 40 eller 46 uger får dagpenge svarende til 32 uger.

I selv skal gøre Udbetaling Danmark opmærksom på, at I ønsker jeres dagpenge for 32 uger, udstrukket over 40 eller 46 uger. Vær her opmærksom på, at far forlods bruger 2 af de 32 ugers dagpenge, hvis han holder fædreorlov i 4 uger.

Udstrækning af dagpengeperioden får først virkning fra det tidspunkt, I meddeler Udbetaling Danmark, at I vil udstrække dagpengeperioden for 32 uger. Vær opmærksom på, at der nogle gange fejlagtigt vejledes om, at dagpengene først skal nedsættes efter lønperiodens ophør. Følger du denne vejledning, mister du penge.

Det er vigtigt, at I sikrer, at der er mindst 32/46 i højeste dagpengebeløb i refusion til arbejdsgiver, for at have ret til løn efter overenskomsten.

 

Hvis barnet bliver indlagt, og I genoptager arbejdet

Vælger I som forældre på orlov at genoptage arbejdet, når jeres barn bliver indlagt, udsætter I retten til dagpenge for den resterende periode. Fædreorloven kan også deles.

Det er en betingelse for at udsætte orloven, at jeres barn bliver udskrevet inden 60 uger fra fødslen, ligesom du skal ophøre med arbejdet så snart barnet er udskrevet.

Du skal dokumentere at dit barn er indlagt, f.eks. via indlæggelsesseddel og udskrivningsbrev, journaludskrift eller en lægeerklæring.

 

Hvis barnet dør

Hvis dit barn er dødfødt, eller dør inden den 32. uge efter fødslen, har moren ret til dagpenge i 14 uger efter barnets død.

Faren har ret til dagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen, hvis barnet er dødfødt.

I har ikke ret til barselsdagpenge, hvis jeres barn dør eller bortadopteres efter den 32. uge efter fødslen. I vil i stedet kunne modtage sygedagpenge, hvis I anses for at være uarbejdsdygtige, f.eks. af psykiske årsager.

Hvis moren har en graviditetsbetinget sygdom, i forbindelse med barnets dødfødsel eller død, kan hun få dagpenge, dog højst indtil 46 uger efter fødslen.

Får jeg indbetalt pensionsbidrag under barsel?

Hvis du holder fuld eller delvis barselsorlov uden løn fra virksomheden, betaler virksomheden både dit og virksomhedens normale pensionsbidrag. Dog ikke længere end 60 uger efter fødslen.

Optjener jeg ferie, selvom jeg er på barselsorlov?

Din mulighed for at optjene ferie med løn under barselsorloven afhænger af, om du får løn og pensionsbidrag i perioden.

Når du er på barsel, optjener du ret til:

 • ferie med løn i den del af barslen, hvor du modtager hel eller delvis løn efter § 7 i ferieloven
 • ferie med løn på dage, hvor du både arbejder og holder barsel. Det forudsætter dog, at du stadig er ansat hos arbejdsgiveren, når du holder ferie
 • ferie med løn, hvis du holder hel eller delvis orlov uden løn, men hvor arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag. Dog længst til uge 60 efter fødslen.

 

Hvis du i perioder modtager barselsdagpenge uden fuldt pensionsbidrag

Hvis du i perioder under barselsorlov, alene modtager barselsdagpenge og altså ikke får indbetalt fuldt pensionsbidrag, optjener du ikke ret til betalt ferie fra din arbejdsgiver. Er du medlem af en a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge på baggrund af de udbetalte barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne.

Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds lønnet ansættelse i optjeningsåret. Hvis du har genoptaget arbejdet på en sådan måde, at du f.eks. arbejder fire dage om ugen og er på barsel en dag om ugen, optjener du ikke fuld ferieret hos arbejdsgiveren, men alene 0,07 dages betalt ferie pr. ansættelsesdag med fuld eller delvis løn.

 

Hvis du er på orlov eller afvikler retsbaseret forlænget eller udskudt orlov

Hvis du holder orlov på fuld tid, har fået retsbaseret forlænget orlov, eller du afvikler retsbaseret udskudt orlov, bliver barselsorloven betragtet som en feriehindring. Du har i disse situationer mulighed for at få udbetalt feriepengene.

En anden mulighed er en aftale med din arbejdsgiver om at du får overført ferien til det næste ferieår.

Beholder jeg mine omsorgsdage, selvom jeg ikke når at holde dem?

Har du ikke haft mulighed for at holde dine omsorgsdage, bliver de indskudt i timebanken ved årets udgang, hvorefter du kan vælge at få dem udbetalt eller holde dem som frihed. Dette gælder medmindre, der er aftalt andet lokalt.

Når du efter barselsorloven starter på arbejde igen, får du ret til omsorgsdage, i forhold til hvornår på året du starter.

Kan jeg modtage undervisning eller deltage i fagpolitisk arbejde?

Du må gerne deltage i uddannelse under barselsorloven, uden at det påvirker barselsdagpengene.

Holder man orlov fra sit almindelige arbejde, men fortsætter det fagpolitiske arbejde, hvor man efter standardoverenskomsten har fri med løn, vil der normalt skulle ske fradrag i barselsdagpenge, og dermed kan det have konsekvenser for lønnen eller barselsdagpengene. Vi vil anbefale, at man i den konkrete situation kontakter Udbetaling Danmark og får deres vurdering heraf.

Skal jeg betale fuldt kontingent til Finansforbundet under orloven?

I den del af perioden, hvor du udelukkende modtager barselsdagpenge, har du mulighed for at få hvilende medlemskab af Finansforbundet. Dette gælder dog ikke for ledige medlemmer.

Du bevarer dine fulde medlemsrettigheder.

​       

Særlige barselsregler

Åbn alle

Barsel for ansatte uden overenskomst

Er du ansat uden overenskomst, er det de individuelle vilkår, som du har aftalt i din ansættelseskontrakt, der gælder.

Som funktionær har du som minimum krav på halv løn fire uger, før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen.

Du skal dog være opmærksom på, at det i dag er et krav, at alle arbejdsgivere er medlem af en barselsfond. Hvilke regler der gælder her, er afhængig af hvilken barselsfond din arbejdsgiver er medlem af.

Er din arbejdsgiver medlem af Barsel.dk, kan han få refusion for ansatte, der får hel eller delvis løn under barsel og er berettiget til barselsdagpenge.

Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel, men med et loft på max. kr. 189,50 kr. i timen i samlet refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk. Hertil kommer feriepenge.

For mødre udgør refusionen perioden fra fire uger før forventet fødsel, til to uger efter fødslen. For fædre udgør refusionen løn under to ugers fædreorlov. Herudover kan der refunderes 25 uger til deling mellem forældrene.

Hvis du allerede har ret til fuld løn under barsel i 24 uger, har det ingen betydning for dig. Er dine barselsvilkår derimod begrænset, evt. til halv løn fire uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen, er der god grund til, at din arbejdsgiver i stedet giver dig bedre vilkår og mindst udbetaler dig løn, som svarer til den maksimale refusion, arbejdsgiver kan få fra barselsfonden.

Du bør derfor få en aftale med din arbejdsgiver om at få ændret din ansættelseskontrakt, i overensstemmelse med refusionsreglerne i Barsel.dk.

En formulering kan være: "Under barsel får medarbejderen som minimum en løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage refusion jf. Barselsudligningsloven"

Eller endnu bedre:  "Under barsel får medarbejderen fuld løn i den periode, hvor virksomheden kan få refusion, jf. Barselsudligningsloven"

Du skal være opmærksom på, at der også kan være andre barselsudligningsordninger på det private arbejdsmarked, f.eks. DA-barsel.

Særlige barselsregler for assurandører

Der gælder særlige barselsregler for assurandører. Får du løn, vil du få udbetalt faste løndele og derudover sygeløn.

Efter assurandøroverenskomsten, har du som assurandør ret til løn under orlov i følgende perioder:

 • Moren har ret til løn under orlov, fire uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.
 • Faren har ret til op til fire ugers uafbrudt fædreorlov, inden de første 14 ugers barselsorlov udløber.
 • Herefter har I ret til op til ti ugers uafbrudt orlov med løn, som I kan vælge at placere inden for perioden uge 15 - 60 efter fødslen.
 • Retten til løn er betinget af, at din arbejdsgiver kan få dagpengerefusion fra kommunen, der svarer til mindst 32/46 af det maksimale dagpengebeløb.
 • Du har også ret til løn, hvis jeres barn bliver indlagt på hospital, jf. barselsloven. I kan selv vælge, hvem der har retten til den forlængede orlov.
 • Hvis jeres barn dør, får du udbetalt fuld løn i de perioder, hvor du kan få dagpengerefusion efter barselsloven.
 • Faren kan også få udbetalt løn i de perioder, hvor han indtræder i morens ret i de første 14 uger, hvis moren dør, eller hvis hun på grund af sygdom ikke kan passe barnet.

Under barslen får du udbetalt faste løndele og derudover "sygeløn", der dækker kompensation/erstatning for din manglende provisionsindtjening. "Sygeløn" skal betragtes som tegningsprovision, og sammen med de månedlige faste løndele, udgør det altså "lønnen" under orloven.

Alle provisionsbeløb, du har optjent indenfor de sidste 12 måneder (eller fire fulde kvartaler) sammentælles, og beløbet divideres derefter med faktor 220. Dette beløb udgør "sygeløn" eller provisionskompensationen pr. arbejdsdag. Du får udbetalt denne daglige "sygeløn" fra 1. orlovsdag, og indtil din orlov med løn udløber.

Du kan læse mere om din lønsammensætning i din assurandørforenings lønoverenskomst, og de overordnede regler fremgår af Rammeoverenskomsten for assurandører.