Menu luk

generalforsamling 20. marts 2021

Click here for English!

Klik her for at komme til den formelle indkaldelse nederst på siden

Kære medlem!

Vi inviterer hermed alle medlemmer til årets generalforsamling lørdag 20. marts 2021 kl. 9-12, som holdes virtuelt.

Du skal tilmelde dig senest 5. marts på dette link for at få stemmeret.

Årets tema er samarbejde. Vi stiller skarpt på samarbejdet mellem fagforeningen og banken, mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kollegerne i hele Nordea. Samarbejde har i årets løb været vigtigere end nogensinde før. Vi er blevet bedt om at stå sammen, og vi har arbejdet hårdt, hver for sig og hjemmefra. De gode relationer til kollegaerne og ledelsen har været afgørende, men vi trænger til at mødes mere over kaffemaskinen, på gangen eller til og fra møder. For de fleste af os, er det nemlig i højere grad samværet og samarbejdet end arbejdet, der definerer vores trivsel og arbejdsglæde. Ligesom samarbejde er forudsætningen for at skabe gode resultater.

Fællesskab og indflydelse
Generalforsamlingen er dagen, hvor du kan mærke, at du er en del af et fællesskab, hvor du får indflydelse på fremtiden gennem debatter, og så er det dér, du vælger, hvem der skal repræsentere dig fremover, når der er valg til bestyrelse og suppleanter.

I juni 2020 holdt vi for første gang vores generalforsamling virtuelt. Vi har fået gode erfaringer fra dengang, og justerer i år formatet, så vi i højere grad aktivt involverer jer medlemmer.

Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, der i lighed med tidligere år foregår på dansk. Som sædvanlig udsender vi formandsskabets skriftlige beretning inkl. et engelsk resume inden generalforsamlingen på Intra, ffinordea.dk og i vores medlemsblad.

Vi kender ikke de gældende corona-restriktioner i marts måned, men vi håber, at det vil være muligt at sætte sig sammen med gode kolleger og se generalforsamlingen sammen. Det vender vi tilbage til senere, når vi ved mere om de gældende rammer.

Frister og valg
Fristen for at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant er 5. februar. I bestyrelsen er Dorrit Brandt (formand), Mette Balck Mejlby, Kasper Skovgaard Pedersen, Stine Koldt Meno og Mona Svan på valg, og de genopstiller alle.

Går du med et ønske om at blive suppleant eller bestyrelsesmedlem, så overvej at stille op, og ræk gerne ud til Dorrit Brandt eller næstformand Mette Balck Mejlby, hvis du vil høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Har du har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ffinordea@finansforbundet.dk senest 5. februar.

Du kan finde det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side) fra senest 19. februar.

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

Klik her for at komme til toppen af siden

Join our Annual General Meeting on Saturday 20 March

Dear member!

We invite you to join this year's Annual General Meeting (AGM) on Saturday 20 March 2021 from 9 am to noon.

The AGM is held virtually and in Danish. If you have some knowledge of Danish we encourage you to participate. As it is a live event, we do not have a possibility to use subtitles.

You must register no later than 5 March on this link to get the right to vote.

This year's theme is collaboration. We’ll focus on collaboration between the union and the bank, between management and employees, and between colleagues throughout Nordea. The previous year, collaboration has been more important than ever. We have been asked to stand united and we have worked hard, individually and from home. The good relations to colleagues and management have been crucial, but we miss meeting each other in front of the coffee machine, in the hallway or in and out of meetings. For most of us, it is to a greater extent togetherness and collaboration than work that define our well-being and job satisfaction. Good collaboration is needed for creating good results.

Community and influence
At the AGM you are part of a community, and you will have an influence on the future through debates and by electing candidates for the board and board substitutes.

In June 2020, we held our Annual General Meeting virtually for the first time. We have gained good experiences from that event, and this year we have adjusted the format to involve you, the members, more actively.

Before the AGM, we’ll publish the board’s written report incl. an English summary on Intra, ffinordea.dk and in our members’ magazine.

At the moment, we don’t know how the corona restrictions will be when the AGM takes place, but we hope that it will be possible to meet up with good colleagues in smaller groups and watch the AGM together. More information will follow.

Deadlines and election
The deadline to run as a board member or board substitute is 5 February. In the board, Dorrit Brandt (president), Mette Balck Mejlby, Kasper Skovgaard Pedersen, Stine Koldt Meno, and Mona Svan are up for election, and they are all running again.

If you consider running as a board substitute or a board member please reach out to Dorrit Brandt or vice president Mette Balck Mejlby to get to know more.

If you have proposals that you want to be considered at the AGM, send them no later than 5 February to ffinordea@finansforbundet.dk.

You will find the audited accounts, the final agenda and all proposals incl. candidates for the board and board substitutes published at www.finansforbundet.dk/gf2021 (this page) on 19 February.

We look forward to seeing you at the AGM.

Warm regards,
Finansforbundet in Nordea

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling
lørdag 20. marts 2021, kl. 9:00-12:00
Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 1 formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer
c) 3 bestyrelsessuppleanter
d) 1 intern revisor
e) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt

Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest fredag 5. februar 2021.

Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 5. februar 2021, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, indkomne forslag og det reviderede regnskab offentliggøres på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side) senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.

Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling kommer indkaldelse/indbydelse og tilmeldingsblanket på www.finansforbundet.dk/gf2021 (denne side).

Klik her for at komme til toppen af siden