Menu luk

Tillidsrepræsentantens rolle ved afskedigelser og fusion

Det er en central del af dit arbejde som tillidsrepræsentant at hjælpe og rådgive medlemmer ved bl.a. fyring, masseafskedigelse og fusion.

Din rådgivning kan have stor betydning for medlemmet både under og efter processen. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i reglerne for fyring, masseafskedigelse og fusion. Jo større viden, jo bedre kan du besvare spørgsmål og guide medlemmet godt gennem processen.

Spørgsmål om opsigelser

Hvordan indberetter du opsigelser?

Det er afgørende, at vi i sekretariatet har de rette informationer om medlemmerne, så vi hurtigst muligt kan tilbyde information, støtte og aktiviteter til opsagte. Det er fx afgørende, at de opsagte får information om, at de har en frist på fire uger til at rejse krav om godtgørelse, hvis opsigelsen er usaglig.

Du skal derfor hurtigst muligt indberette det, hvis et medlem bliver opsagt eller præsenteret for væsentlige vilkårsændringer. Det gør du på Mit forbund under området Mine hverv. Hvis medlemmet bliver opsagt på grund af forhold i virksomheden, skal du også indberette det til Finansforbundets beredskab ved at sende en mail til beredskabet@finansforbundet.dk.

Hvis du glemmer at indberette

Hvis du glemmer at indberette en opsigelse, opdager vi det først, når medlemmet er blevet ledig. For den ledige kan det betyde op til seks måneder uden viden om vores tilbud til ledige.

Hvad skal du gøre ved en usaglig opsigelse/bortvisning?

Hvis du og den opsagte mener, at han eller hun er blevet usagligt afskediget eller bortvist, kan du forhandle sagen lokalt med ledelsen i virksomheden, hvis du har bestået Finansforbundets sagsbehandleruddannelse. 

Frister for varsling af lokal forhandling

Hvis I skal forhandle en sag lokalt, skal du kræve forhandling over for ledelsen senest fire uger efter, medlemmet blev opsagt eller bortvist. Hvis I overskrider fristen, mister I muligheden for at forhandle sagen lokalt, og I kan heller ikke senere kræve, at den skal forhandles mellem FA og Finansforbundet.

Hvis I forhandler sagen lokalt, skal I skrive et referat med informationer om, hvorvidt I har opnået enighed eller ej. Har I opnået enighed om en løsning, kan Finansforbundet og FA forhandle sagen ved et organisationsmøde. I skal fremsætte kravet om organisationsmødet senest fire uger efter datoen for referatet fra den lokale forhandling. I kan ikke indbringe sagen for FA, hvis I overskrider denne frist.

Orienter medlemmet om frister

Husk at varsle fristerne over for medlemmet. Det er vigtigt, at han eller hun kender tidsrummet for at rejse en eventuel sag. Bliver medlemmet ikke orienteret om fristerne, kan det medføre et ansvar for mangelfuld sagsbehandling.

Vi anbefaler derfor, at du giver medlemmet et brev med fristerne, så du er sikker på, at han eller hun er orienteret.

Forslag til brev (pdf)

Hvordan støtter du en kollega under afskedigelsessamtalen?

Det er Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter, der i samarbejde med FTFa-kontakten i Finansforbundet tager sig af kontakten og tilbuddene til de opsagte og ledige. Men du kan som tillidsrepræsentant også hjælpe til ved at fortælle medmedlemmerne om tilbuddene til dem:

 • Individuel vejledning om jobsøgning, kursus- og uddannelsesønsker.
 • Økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse.
 • Mulighed for at lade Finansforbundet fungere som "advokat" i forbindelse med afgørelser, der er truffet af arbejdsformidlingen eller a-kassen.
 • Kurser og projektforløb specielt til ledige medlemmer.

Derudover kan du udlevere folderen "Fratræder du?" (pdf) eller "Leaving your job?" (pdf), der forklarer, hvordan vi kan hjælpe, og hvordan medlemmet kan komme videre med sin karriere.

Hvordan forbereder du dig til "den svære samtale"?


Det er en god ide, at du forbereder dig inden den svære samtale, så du kan støtte medlemmet bedst muligt. Du kan fx tage afsæt i disse ti gode råd:

 • Drøft forventninger med din leder omkring rollefordeling ved afskedigelsen – hvem, hvad, hvor og hvornår?
 • Overvej, hvilke reaktioner du kan møde hos din kollega, fx vrede, gråd eller tavshed, og indstil dig på, hvordan du vil støtte.
 • Du skal være din kollegas ekstra øje og øre. Notér, sid ved siden af og opsummer efterfølgende.
 • Sørg for, at I kan blive i lokalet efter afskedigelsen og gennemgå samtalen, og hvad der nu skal ske. Aftal med din leder, at han/hun forlader lokalet efter at have fortalt sin del kort.
 • Tilbyd at tage kontakt til relevante instanser, f.eks. Finansforbundet, FTFa m.fl. Det kan være svært at overskue det selv.
 • Vær opmærksom på din kollegas behov for social og personlig støtte både umiddelbart efter og i de følgende dage – hjælp med at få din kollega ordentligt hjem.
 • Følg op – også hvis din kollega er fritstillet.
 • Vær opmærksom på dine kollegers reaktion. Sørg evt. for, at I får talt om situationen i fællesskab.
 • Brug dit netværk og din kreds til faglig støtte både før og efter afskedigelsen.
 • Sørg for at tale om situationen med dine TM-kolleger eller i kredsen efter opsigelsen. Eller tal ud hjemme, så TM-funktionen ikke bliver for hård at bære.

Kontakt Jura og forhandling

32 66 13 30

Når det drejer sig om et enkelt medlem

Du kan altid få hjælp til en sag, hvis du fx har brug for hjælp til at vurdere begrundelsen for at medlemmet er blevet opsagt, om opsigelsesvarslet er overholdt eller hvad medlemmet har krav på ifølge overenskomst og lovgivning.

Du kan også sende en mail til raadgivning@finansforbundet.dk

Beredskabet arbejder for, at opsagte medlemmer kommer godt videre i deres liv.

Spørgsmål om massefyringer og fusioner

Hvad kan beredskabet hjælpe med?

Du skal straks kontakte Finansforbundets beredskab, hvis du har mistanke om, at der kan komme et større antal afskedigelser. Det vil sige, hvis der skal afskediges mere end én medarbejder på grund af virksomhedens forhold.

Kontakten til beredskabet er vigtig for at etablere en klar kommunikationsvej, når og hvis afskedigelserne bliver en realitet. Og det er samtidig en forudsætning for, at vi kan hjælpe både medlemmerne og dig som tillidsrepræsentant på den bedst tænkelige måde.

Hvordan kan beredskabet hjælpe?

Beredskabet holder informationsmøder for de medlemmer, der bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold.

På møderne kan medlemmerne få information om:

 • Fratrædelsesvilkår
 • A-kasseregler
 • Arbejdsmarkedet, f.eks. kompetenceafklaring, uddannelse og jobsøgning

Beredskabet kan også klæde dig på i forhold til forhandlinger med ledelsen om afværge- og afbødeforanstaltninger samt fratrædelsesvilkår. Og endelig kan du få vejledning og støtte, så du kan forberede de afskedigelsessamtaler, du skal deltage i som tillidsrepræsentant.

Hvordan kontakter jeg beredskabet?

Du kan kontakte beredskabet på 32 96 46 00. Vi behandler naturligvis alle henvendelser fortroligt.

Hvordan kan du forhandle med ledelsen?

Når du forhandler med ledelsen, skal du som tillidsrepræsentant og dermed faglig repræsentant:

 • Drøfte med virksomheden, om og hvordan I kan undgå afskedigelser, og – hvis det ikke kan lade sig gøre – hvordan I evt. kan begrænse antallet, f.eks. ved at indgå aftaler om frivillig fratrædelse.
 • Aftale, hvilke vilkår der skal gælde for de opsigelser, der kan blive en realitet.
 • Drøfte med ledelsen, hvordan processen omkring afskedigelserne skal forløbe.

Husk, at du skal inddrage Finansforbundet tidligt i forløbet og inden, du indgår aftaler, så du er klædt bedst muligt på til at varetage de lokale forhandlinger. Du kan løbende få råd og vejledning af Jura og forhandling, hvis du ringer til os på 32 96 46 00.

Gode råd til processen

Det er en stor fordel at have en klar aftale om processen i virksomheden. Det er fx vigtigt at:

 • Aftale, hvordan tidsforløbet skal være
 • Aftale, hvordan medarbejderne og omverdenen skal informeres samt, hvordan I kan melde åbent ud, så I undgår rygtedannelser og myter
 • Tillidsrepræsentanterne er bekendt med de informationer, som ledelsesrepræsentanterne får i forbindelse med processen
 • I har fastlagt dag og tidspunkt for afskedigelserne, og at både leder og tillidsrepræsentanter er informeret og forberedt på "den svære samtale".

Det kan I forhandle om

Overenskomsten sikrer, at en række vilkår altid gælder i de tilfælde, hvor en flerhed - dvs. mere end én medarbejder - bliver opsagt på grund af virksomhedens forhold. Men der er ikke noget til hinder for, at I på din virksomhed indgår en aftale, der samlet set stiller medarbejderne bedre. Det vil altid være den bedste aftale, der er gældende.

Du kan se minimumsrettighederne i Standardoverenskomsten i afsnittet om afbødeforanstaltninger. Er du assurandør, kan du i stedet se minimumsrettighederne i Rammeoverenskomsten i afsnittet om afbødeforanstaltninger.

Hvordan indberetter du medlemsinformationer?

Når medlemmerne er afskediget, inviterer Finansforbundets beredskab dem til informationsmøde. I den forbindelse skal du indberette de berørtes medlemsnummer, fulde navn og meget gerne deres private e-mailadresse til os.

Du skal sende informationerne til beredskabet@finansforbundet.dk.

Hvordan støtter du en kollega under afskedigelsessamtalen?

Det er Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter, der i samarbejde med FTFa-kontakten i Finansforbundet tager sig af kontakten og tilbuddene til de opsagte og ledige. Men du kan som tillidsrepræsentant også hjælpe til ved at fortælle medmedlemmerne om tilbuddene til dem:

 • Individuel vejledning om jobsøgning, kursus- og uddannelsesønsker.
 • Økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse.
 • Mulighed for at lade Finansforbundet fungere som "advokat" i forbindelse med afgørelser, der er truffet af arbejdsformidlingen eller a-kassen.
 • Kurser og projektforløb specielt til ledige medlemmer.

Derudover kan du udlevere folderen "Fratræder du?" (pdf) eller "Leaving your job?"  (pdf), der forklarer, hvordan vi kan hjælpe, og hvordan medlemmet kan komme videre med sin karriere.

 

Kontakt Finansforbundets beredskab

32 96 46 00

Når det drejer sig om en massefyring eller fusion

Kontakt beredskabet, der holder informationsmøder for medlemmerne og kan støtte dig ved forhandlinger og afskedigelsessamtaler.

Du kan også sende en mail til beredskabet@finansforbundet.dk