For deltagere i grunduddannelsen

Alle nyvalgte tillidsmænd får mulighed for at gennemføre Finansforbundets grunduddannelse. Her er de materialer, du skal bruge i forbindelse med uddannelsen.

Du får brug for

Åbn alle

Hvad indeholder basismodulerne?

Basismodul 1 "Dig som tillidsmand"

Afholdes på Kobæk Strand

Modulet består af:

 • Tre dages tilstedeværelsesundervisning
 • Et videomøde

Vi begynder med at lære hinanden at kende. Vi arbejder med at skabe relationer og følgeskab. Vi kigger på den samtale, du skal have med din nærmeste leder (§9-samtalen) og vi gennemgår det faglige system. På modulet kommer vi også til at arbejde med kommunikation - både mundtlig og skriftlig. Og så undersøger vi, hvordan du skaber motivation både hos dig selv og hos dine medlemmer.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • Hvordan du skaber relationer
 • forskellige kommunikationsstrategier
 • hvordan du skaber motivation
 • det faglige system
 • ansættelsesret

 

Basismodul 2 "Dine medlemmer"

Afholdes på Radisson Blu (København), i Forbundshuset og en lokation i nærheden af dig.

Modulet består af:

 • En netværksaften
 • En dag med tilstedeværelsesundervisning
 • To videomøder
 • En dag med distriktstilstedeværelsesundervisning
 • En dag med webinar

På modulet arbejder vi med kroppens kommunikation og den vanskelige samtale. Vi arbejder videre med ansættelsesret, og du får tips til, hvordan du udvikler dit netværk. Vi kigger nærmere på din kompetenceudvikling, og hvordan du som tillidsmand kan understøtte dine medlemmers kompetenceudvikling.

Undervisningen foregår i forbundshuset på Applebys Plads. Om eftermiddagen vil du stifte bekendtskab med husets afdelinger, og vi får besøg af en fra formandskabet til en politisk debat.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • kroppens kommunikation
 • den vanskelige samtale
 • din egen karriereudvikling i rollen som tillidsmand
 • sagsbehandling indenfor fx barsel, opsigelser, varsler mm.

 

Basismodul 3 "Din organisation"

Afholdes på Kobæk Strand

Modulet består af:

 • Tre dages tilstedeværelsesundervisning
 • Et videomøde

Vi arbejder vi med forretningsforståelse, og du lærer mere om, hvordan du skal navigere rundt i din organisation, når du kommunikerer og ønsker at påvirke beslutningsprocesser. Vi kigger på organisationers kultur, hvordan den påvirker medarbejderne, og hvordan du som tillidsmand kan påvirke de beslutninger, der har betydning for dine medlemmer. I arbejdet med organisationen ser vi også på konflikter, og hvordan vi kan bidrage til at undgå, at de optrappes.

Vi genbesøger ansættelsesretten og arbejder med din rolle som tillidsmand i forhold til det psykiske arbejdsmiljø i din virksomhed.

Efter modulet har du fået indsigt i:

 • forretningsforståelse
 • medbeslutningsprocesser
 • kultur og kulturforståelse
 • at undgå at konflikter optrappes
 • din rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • tillidsmandens juridiske sagsbehandling 

Hvad indeholder specialiseringsmodulerne?

Specialiseringsmodulerne er under udvikling og vil blive tilgængelige her på siden til maj 2020.

Netværksaftener

På grunduddannelsen begynder basismodul 2 og basismodul 3 kl. 18.00 med en netværksaften. Netværksaftener anvendes primært til deltagernes arbejde med gennemførte aktioner og aktiviteter, der vedrører modulets tema.

Adgang til e-learningplatform

På grunduddannelsen anvender vi en e-learningsplatform der hedder Moodle.

Alt hvad du skal bruge på grunduddannelsen, finder du der.

Du vil modtage Log-in og password til Moodle, inden du starter på Grunduddannelsens Basismodul 1. Du skal bruge dette log-in på hele grunduddannelsen.

Du finder Moodle via dette link

Moodle

På Moodle finder du blandt andet vores undervisningsmateriale, supplerende artikler, præsentationer til de forskellige moduler, kommunikation til holdet og meget andet.

Refusion af udgifter

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter gældende regler. Du kan få refunderet rejseomkostninger ved brug af zExpense.

Brugermanual for zExpense (Rejseafregning) (pdf) 

Manual til zExpense app_Android (pdf)Manual til zExpense app_iPhone iOS (pdf) Regler for refusion (pdf)

§9-samtalen

I "Aftale om Fagligt Arbejde" §9 fremgår det, at du som tillidsmand skal holde en samarbejdssamtale med din leder. §9-samtalen er derfor en vigtig anledning til, at I får afklaret og aftalt jeres forventninger til hinanden.

§9-samtalen er derfor noget af det allerførste, du bør gennemføre som nyvalgt tillidsmand.

Vi har lavet et e-læringsmodul, hvor vi giver dig nogle praktiske eksempler på, hvad der er vigtigt at komme omkring i samtalen. Desuden er der en af dine tillidsmandskollegaer, som deler ud af sine erfaringer med 9-samtalen. Videoen varer i alt ca. 8 minutter.

Kapitler i videoen:

 • 00:33  Din forberedelse og disposition for §9-samtalen
 • 00:57  Samarbejdsrelationer
 • 01:18  Praksis og aftaler
 • 01:54  Gensidige forventninger
 • 02:24  Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
 • 02:57  Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
 • 03:23  Tillidsmandsuddannelsen
 • 03:41  Referat
 • 04:19  Lars' erfaringer med §9-samtalen
 • 06:37  Lars' chefs meninger

Se Standardoverenskomsten, afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på dansk (Word)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på engelsk (Word)

 

Overenskomstens §9-tekst

"Der skal hvert år finde en samarbejdssamtale sted mellem tillidsmanden og den nærmeste leder, der er tillidsmandens samarbejdspart i virksomheden. Det aftales lokalt mellem den faglige repræsentant og ledelsen, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på, at samtalerne er afholdt.

Den første samtale finder sted senest tre måneder efter tillidsmandsvalget. Ved lederskift finder der en ny samtale sted senest tre måneder efter den nye leders tiltrædelse.

Samtalerne gennemføres efter punkterne i vedlagte bilag 2.

Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat."

 

Bilag 2 til overenskomstens §9-tekst

"Punkter til drøftelse mellem tillidsmand og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale

Samtalen skal som minimum indeholde nedenstående punkter.

 • Samarbejdsrelationer
  • mål og midler for samarbejdet
  • møder.
 • Praksis og aftaler
  • aftaler, praksis, kutymer i enheden
  • procedure for personalesager
  • tillidsmandens pligter og rettigheder.
 • Gensidige forventninger
  • gensidige forventninger
  • information og viden
  • fortrolighedsproblematikken.
 • Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
  • forventet tidsforbrug
  • sammenhæng med tillidsmandens øvrige arbejdsopgaver, herunder om der er behov for tilpasning af omfang, krav og eventuelle mål.
 • Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
  • hvordan og hvornår informeres medlemmerne.
 • Tillidsmandsuddannelsen
  • grunduddannelsen for tillidsmænd – indhold og udbytte.

   Samtalen er gennemført den:_____________________"

Hele Standardoverenskomsten (pdf)

Materiale til kredssamtale

På grunduddannelsen har kredsene en central funktion, idet kredsen afholder tre samtaler med tillidsmanden i forbindelse med grunduddannelsen. Formålet med kredssamtalerne er, at den enkelte kreds støtter og følger tillidsmanden gennem uddannelsen samt støtter op om den videre karriereudvikling efterfølgende.

Der er tre forskellige kredssamtaler:

Kredssamtale 1

Denne første samtale gennemføres cirka en måned inden opstart på grunduddannelsen. I samtalen bydes tillidsmanden velkommen, kredsen præsenteres og gensidige forventninger til hvervet samt den forestående grunduddannelse drøftes.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 1 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 1 (docx)

 

Kredssamtale 2

Denne samtale gennemføres efter tillidsmanden har gennemført basisdelen. I samtalen tages der udgangspunkt i den gennemførte basisdel og hvilke særlige interesseområder, der blevet vakt/ styrket hos tillidsmanden. I samtalen drøftes hvordan og med hvilke kompetencer tillidsmanden ønsker at arbejde videre med i specialiseringsdelen.

I samtalen har kredsen fokus på hvilke kompetencer den enkelte tillidsmand ønsker samt kredsen umiddelbare kompetencebehov. Samtalen er primært perspektiverende, hvor tillidsmanden får mulighed for at drøfte sin "tillidsmandskarriere" og på den baggrund vælge sin specialiseringsretning.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 2 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 2 (docx)

 

Kredssamtale 3

Denne samtalen afholdes umiddelbart efter afslutning af grunduddannelsen. Ved samtalen følges op på kredssamtale 2. Det er "tillidsmandskarrieren" som særligt er i fokus i samtalen og derudover drøftes muligheder for efter-/videreuddannelse af tillidsmanden.

Bilag: Drejebog for kredssamtale 3 (PDF)

Bilag: Drejebog for kredssamtale 3 (docx)

At arbejde med forundring

På grunduddannelsen styrker vi dig i dit arbejde med de opgaver og de udfordringer, du møder i din hverdag som tillidsmand. Vi bygger undervisningen op om det, der er en reel udfordring hos dig i din afdeling, filial/dine filialer eller, hvor du nu fungerer som tillidsmand i hverdagen. Vi ønsker, at din hverdag kommer ind i undervisningen, og at det, du lærer på uddannelsen, kobles til din hverdag (praksislæring).

Vi arbejder med begrebet forundring, hvor vi tager udgangspunkt i noget fra din hverdag, som du undrer dig over.

Når vi fx arbejder med emnet kommunikation på grunduddannelsen, vil du derfor opleve, at vi beder dig spotte en forundring i forhold til emnet. Vi vil bede dig lægge mærke til, hvordan du oplever kommunikationen i din afdeling. Det kan være kommunikation mellem dig selv og din leder, dig selv og en eller flere kollegaer eller mellem kollegaer indbyrdes.

Når vi mødes på grunduddannelsen, vil vi tage udgangspunkt i din forundring og bede dig reflektere i forhold til din forundring. Vi vil også arbejde med, hvordan du bruge din forundring, når du kommer tilbage i afdelingen.

Mellem modulerne vil du mødes med din læringsgruppe og arbejde med refleksion i forhold til den måde, du har valgt at arbejde med forundring.

Det reflekterende team

På grunduddannelsen arbejder vi med det reflekterende team i forbindelse med praksislæring (arbejdet med din forundring).

Det reflekterende team er en struktureret (fast agenda) samtale, hvor der veksles mellem at lytte, spørge og reflektere.

Når vi arbejder med det reflekterende team, arbejder vi med tre roller:

Fokusperson:

Fremlægger de erfaringer han/hun har gjort sig med sin aktion

Interviewer:

Forholder sig objektivt. Spørger nysgerrigt og åbent ind til erfaringerne med aktionen. Har ansvaret for at fokuspersonen forholder sig undersøgende og reflekterende til sin egen aktion og læring.

Observatører:

Skal være observerende og lyttende og undervejs i samtalen notere, hvad de høre, bliver særligt opmærksomme og nysgerrige på.

Formålet med det reflekterende team er, at du får nye perspektiver på dine forundringer og aktioner. Teamet skal ikke blive enige, men give fokuspersonen kvalificeret sparring.


Få svar på spørgsmål om grunduddannelsen

Kontakt
Camilla Striib Wollny-Jensen
32 66 14 33
csj@finansforbundet.dk