Grunduddannelsen for tillidsmænd

Som nyvalgt tillidsmand gennemgår du Finansforbundets grunduddannelse for tillidsmænd. Du bliver herigennem godt klædt på til at varetage din tillidspost. Læs om grunduddannelsen, og tilmeld dig her.

Praktisk om grunduddannelsen

Åbn alle

Hvor afholdes kurser, møder og eksamen?

Undervisningen foregår på Finansforbundets kursusejendom Kobæk Strand, som ligger naturskønt ved Skælskør. Det er også her, der undervejs i uddannelsen afholdes netværksmøder som optakt til modulerne.

Eksamen foregår i Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K.

Hvilket forløb skal jeg tilmelde mig?

Du vælger selv, hvilket forløb (hold) du vil deltage på. Når du vælger et forløb, har du tilmeldt dig et fuldt forløb inklusive alle moduler.

Datoerne for de enkelte moduler fremgår af det forløb, du tilmelder dig. Vær opmærksom på, at nogle forløb strækker sig over lidt længere tid end andre. Det er for at imødekomme deltagernes forskellige behov.

 

Kan jeg skifte forløb undervejs?

Du kan normalt ikke skifte til et andet forløb undervejs.

Men bliver du syg, gravid eller sker der noget, som gør, at du ikke kan gennemføre din planlagte uddannelse, finder vi i hver enkelt tilfælde en skræddersyet løsning, der passer til dig og din situation.

Hvilke moduler består uddannelsen af?

Grunduddannelsen består af otte moduler:

 

Modul 1

Modul 1 er en samtale med et medlem fra kredsbestyrelsen. Her introduceres du til arbejdet som tillidsmand og får mulighed for at skabe kontakt til en af dine nærmeste samarbejdspartnere i tillidsmandsarbejdet.

Kredsen indkalder dig til modul 1-samtalen kort tid efter, at du er blevet valgt som tillidsmand. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en disposition samt eventuelle spørgsmål, som du skal forberede til samtalen.

Se materialer til modul 1


Modul 2-7

Modul 2-7 er undervisningsforløbet, som foregår på Kobæk Strand inklusive eksamen. Se indholdet i modulerne på arrangementssiden.

 

Modul 8

Modul 8 er en perspektiverende samtale, hvor du får mulighed for at drøfte din "tillidsmandskarriere". Din kreds indkalder dig til modul 8-samtalen kort tid efter, at du er færdig med grunduddannelsen. Du vil sammen med indkaldelsen modtage en disposition samt eventuelle spørgsmål, som du skal forberede til samtalen.

Se materialer til modul 8

Hvem er på samme forløb som mig?

Hvert forløb har op til 36 deltagere, som er blandet både i forhold til virksomheder og geografi. Du følges med de samme personer gennem hele din uddannelse.

 

Kan min kollega og jeg komme på samme forløb?

I kan begge tilmelde jer det samme forløb, men vi kan ikke give jer nogen garanti for, at I kommer på samme hold, da vi sammensætter holdene, så de er så dynamiske som muligt.

Overvej i øvrigt både fordele og ulemper ved at deltage sammen med en kollega. Flere tidligere deltagere giver udtryk for, at det er berigende at møde nye TM-kolleger på tværs af virksomhederne.

Hvem underviser og hvordan?

Du vil undervejs møde en række dygtige og engagerede undervisere. Hvert forløb har en eller to gennemgående undervisere fra Finansforbundet, som fører dig til eksamen. Derudover
underviser juridiske konsulenter fra Finansforbundet. Du vil også møde gæstelærere og Finansforbundets politikere.

Undervisningen baserer sig på de fem principper i Finansforbundets pædagogiske grundsyn:

  1. Læring relaterer sig til egen og andres virkeligheder: Fokus på at skabe sammenhæng mellem deltagernes daglige arbejdsopgaver, udfordringer, roller, forventninger og undervisningens mål, indhold og arbejdsformer.
  2. Den, der arbejder, lærer: Fokus på deltagerinvolvering og -aktivitet både før, under og efter læringsforløbet. Deltageraktiviteten tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor der fokuseres på det, der virker. 
  3. Læring er en proces: Fokus på at styrke deltagerne i at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, viden og handling. Processen begynder allerede, når deltagerne tilmelder sig, og forsætter, når deltagerne er tilbage på arbejdspladsen.
  4. Læring bygger på respekt: Deltageren mødes med de forudsætninger, behov og ønsker, hun har. Relationerne mellem deltagerne samt mellem underviseren og deltagerne afspejler rummelighed og respekt for den enkelte.
  5. Læring skabes gennem forstyrrelser: Læring er en proces, der skabes i spændingsfeltet mellem tryghed og udfordring, og hvor der er fokus på den enkeltes nærmeste udviklingszone.

Eksamen og ECTS-point

Grunduddannelsen slutter med en eksamen, der udløser 10 ECTS-points.

Eksamen tager udgangspunkt i en opgave, som du har skrevet i løbet af uddannelsen og mellem modulerne. Denne opgave er i omfang 2 normalsider. Du har ca. 7 minutter til at fortælle, hvad du har undersøgt, hvilken metode du har valgt, og hvad du har fundet ud af. Herefter stiller eksaminator og censor uddybende spørgsmål i ca. 14 minutter, hvorefter de voterer og giver karakter.

Hvis du ikke består i første forsøg, vil du altid have mulighed for at gå til eksamen igen.

 

Hvad er ECTS-points?

Når du har bestået din eksamen, får du 10 ECTS-point, som svarer til et modul fra akademiuddannelsen i ledelse.

ECTS er en forkortelse for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system, som tager højde for den arbejdsbyrde, som er nødvendig for, at den studerende kan
nå uddannelsens mål. Faget 'Ledelse i praksis' er normeret til 10 ECTS point, hvilket svarer til 275 timer. Du kan bruge pointene i din videre karriere.

 

Hvor stort er pensum?

Din grunduddannelse er bygget op omkring ét modul i Akademiuddannelsen i ledelse, og pensum er på ca. 340 normalsider.

 

Er eksamen et krav?

Grunduddannelsen klæder dig på og sikrer, at du har alle forudsætninger for at gå til eksamen. Finansforbundet har derfor en forventning om, at du går til eksamen, da det vil være en naturlig afslutning af hele dit uddannelsesforløb som tillidsmand, men det er ikke et krav. Vi orienterer dog din kreds, hvis du fravælger eksamen. 

 

Får min kreds/leder min karakter at vide?

Nej, det vil være op til dig selv at formidle resultatet til dem.


Kan jeg gå til eksamen i 'Ledelse i praksis', hvis jeg ikke fuldfører grunduddannelsen?

Ja, du har ret til at gå til eksamen i 'Ledelse i praksis' som selvstuderende. Kontakt Team Grunduddannelsen for nærmere aftale vedrørende vejleder og eksamensdato.

Hvad koster det, og hvad kan jeg få refunderet?

 

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter de gældende regler.

  • Børnepasning: Finansforbundet refunderer udgifter til børnepasning, hvis du er alene med dine børn, eller hvis din ægtefælle/samlever er forhindret i at passe børnene, mens du er på kursus. Det kan være på grund af skifteholdsarbejde, tjenesterejse eller lignende. Det er dog en betingelse for refusion, at du ikke kan arrangere anden gratis børnepasning under dit kursusophold. Det er Socialministeriets satser for døgnpleje, der danner grundlag for betalingen. Ønsker du at få refusion for disse udgifter, skal du altid kontakte Finansforbundet før kursusstart.
  • Diæter: Har du mere end tre timers transport til kursusstedet, kan du få refunderet bespisning efter regning indtil et beløb af maksimum kr. 100.
  • Telefon: Finansforbundet dækker rimelige telefonudgifter under kursus – dog ikke udenlandske opkald.
  • Frihed: Du kan finde reglerne for frihed til uddannelse i din overenskomst. Husk at aftale frihed med din daglige leder, inden du tilmelder dig et kursus.

 

Hvad kræver det af mig?

Der vil til hvert modul være mindre forberedelsesopgaver. Det kan være nogle praktiske øvelser, nogle spørgsmål, som du skal forholde dig til eller nogle tekster, som du skal læse.

Det har ikke et omfang der gør, at der kan få kompensation/tid for det.

 

Er der mødepligt?

Ja, der er mødepligt, men du bestemmer selv, hvilket forløb der passer dig og din arbejdsgiver bedst.

Hvad sker der, hvis jeg stopper som tillidsmand?

Du kan godt færdiggøre din grunduddannelse, selv om du stopper som tillidsmand undervejs i forløbet. Det kræver dog, at din virksomhed og kreds er enige i det.

Du skal derfor tage kontakt til din kreds og virksomhed og aftale, om du kan gøre grunduddannelsen færdig. Husk også at give os besked om, hvorvidt du fortsætter eller stopper på grunduddannelsen. Skriv til os på grunduddannelsen@finansforbundet.dk.

​            

 Tilmelding til grunduddannelsen

 

 

Få svar på spørgsmål om grunduddannelsen

Kontakt
Camilla Striib Wollny-Jensen
32 66 14 33
csj@finansforbundet.dk

Torben Folke Månsson
32 66 14 47 / 24 79 11 30
tfm@finansforbundet.dk