Tillidsmandsvalg

Er du optaget af dine og dine kollegers vilkår og trivsel på arbejdspladsen? Så skal du overveje at blive tillidsmand. Her kan du finde informationer om, hvorfor det er en god idé at være tillidsmand og om det praktiske om at blive valgt som tillidsmand.

​Er du genvalgt eller nyvalgt, eller stopper du som tillidsmand?

Husk at indberette det. Uanset om du er nyvalgt, genvalgt eller stopper som tillidsmand, er det vigtigt at du indberetter det – ellers får vi det ikke at vide.

Gå til indberetning for tillidsmænd

Gå til indberetning for fællestillidsmænd, områdetillidsmænd og faglige repræsentanter

 

Tillidsmand i Finansforbundet

Åbn alle

Hvad får jeg ud af at være tillidsmand?

Som tillidsmand får du rige muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt – og til CV'et.

Som tillidsmand vil du:

 • få indflydelse
 • komme tæt på de store beslutninger
 • blive uddannet i ledelse
 • udvikle dig og sætte skub i din karriere
 • åbne døren til helt nye netværk
 • blive trænet i forhandling

De kvalifikationer og den erfaring, du opnår som tillidsmand, efterspørges i høj grad på arbejdsmarkedet – både i og uden for den finansielle sektor. Hertil kommer, at du også inden for systemet har rigtig gode muligheder for at gøre karriere i Finansforbundet.

Hvilke opgaver får jeg som tillidsmand?

Dine opgaver er blandt andet at:

 • være brobygger mellem medarbejdere og ledelse
 • støtte dine kollegaer i samtaler med ledelsen
 • samarbejde med ledelsen om personaleforhold
 • fungere som sparringspartner for ledelsen

 

Tillidsmanden er coach og forhandler

Den moderne tillidsmands rolle er coachens og forhandlerens. Som tillidsmand bygger du bro mellem medarbejdere og ledelse. Det handler det om at skabe gode relationer til både kolleger og ledelse, så grunden er lagt for et godt samarbejde. Flere og flere ting bliver forhandlet og aftalt ude i de enkelte virksomheder, og derfor har tillidsmanden også en vigtig opgave som forhandler

Læs mere om tillidsmandens forskellige roller og opgaver

Bliver jeg uddannet til at være tillidsmand?

Finansforbundet støtter dig, og du bliver uddannet til at tackle de udfordringer, du vil møde. Tillidsmandsuddannelsen er på i alt 18 dage, hvor du blandt andet lærer

 • forhandlingsteknik
 • coaching
 • kommunikation
 • ledelse
 • arbejdsret
 • overenskomstforståelse

Arbejdet som tillidsmand kan minde lidt om et lederjob, men det er klart, at du først og fremmest er kollegernes mand.

Hvordan får jeg tid til at være tillidsmand?

Det tager selvfølgelig også tid at varetage tillidsmandsopgaverne. Det er der sørget for, at du kan få.

Du har ret til – med fuld løn – at gennemføre Finansforbundets uddannelse for tillidsmænd. Du har også ret til at få tid til at klare dine tillidsmandsopgaver inden for normal arbejdstid. Det er sikret i overenskomsten.

Er jeg beskyttet som tillidsmand?

Tillidsmanden skal kunne være tryg ved at sige sin mening og til tider give ledelsen modspil. Derfor er tillidsmanden særligt beskyttet. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan afskedige en tillidsmand, med mindre der er tvingende årsager til at gøre det.

Går min karriere i stå hvis jeg bliver tillidsmand?

Tværtimod – tillidsmandsuddannelsen og de erfaringer, du opnår, kan du bruge i din videre karriere. Som tillidsmand skal du tage ansvar, træffe beslutninger, være i dialog med beslutningstagere, forhandle og mægle mellem chef og kollegaer. Og det er kvalifikationer, som i høj grad efterspørges på arbejdsmarkedet – både i og uden for den finansielle sektor. Og så har du inden for systemet rigtig gode muligheder for at gøre karriere i Finansforbundet.

Kan jeg blive tillidsmand?

For at blive tillidsmand skal du opfylde nogle formelle betingelser:

 • Du skal være medlem af Finansforbundet
 • Du skal have været ansat i mindst seks måneder på din arbejdsplads på valgtidspunktet
 • Du må ikke være leder af en afdeling
 • Du må ikke være i en opsagt stilling
 • Du må ikke være elev
Finansforbundet har den ambition, at vores tillidsmænd er de mest kompetente repræsentanter for kollegerne." (Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet)

         

Det praktiske

Åbn alle

Hvor kan der vælges tillidsmænd?

Medarbejderne har ret til at vælge tillidsmand på virksomheder med mindst tre medlemmer af Finansforbundet.

 

Valg i flere enheder/filialer

Hvis virksomheden består af flere enheder/filialer giver det ret til at vælge en tillidsmand, hvis der er mindst 10 medlemmer i enheden/filialen.

Hvis der er mindre end 10 medlemmer i en enhed/filial, kan flere enheder/filialer gå sammen om at vælge en tillidsmand, når de har mindst 10 medlemmer til sammen.

 

Valg i hovedsæder og administrative centre

I hovedsæder og administrative enheder kan der vælges en tillidsmand for hvert organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, hvor der er mindst 10 medlemmer.

Hvis der er mindre end 10 medlemmer i et organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, kan flere områder gå sammen om at vælge en tillidsmand, når de har mindst 10 medlemmer til sammen.

Vær også opmærksom på, at valget ikke er gyldigt, før Finansforbundet har godkendt det og skriftligt har meddelt virksomheden valget.

Hvad hvis der allerede er en tillidsmand?

Du kan sagtens stille op til valget, selvom der allerede er en tillidsmand. Det betyder blot, at der så bliver kampvalg.

Hvornår er der tillidsmandsvalg? Hvad er valgperioden?

Der er tillidsmandsvalg hvert andet år – 2015, 2017, 2019 osv. Valgperioden varer to år med start 1. januar og slut 31.12.

Stopper en tillidsmand midt i valgperioden, så vælges der en ny, selvom der ikke er tillidsmandsvalg i hele forbundet.

Hvordan bliver jeg valgt?

Der er ikke formelle regler for, hvordan man gennemfører et tillidsmandsvalg. Finansforbundet foreslår, at I tager udgangspunkt i følgende:

 

Før valget

 • Det er din lokale tillidsmand på din arbejdsplads, der har ansvaret for, at der bliver afholdt tillidsmandsvalg. Hvis I ikke allerede har en tillidsmand, skal I ringe til Finansforbundet på 32 96 46 00 og spørge efter TM-hotline.
 • Aftal, hvem der står for det praktiske med at gennemføre valget.
 • Meld en dato ud for, hvornår kandidater senest skal melde sig. Giv en frist på ca. 14 dage. Husk også medlemmer på orlov, uddannelse og ferie.

 

Under valget

 • Hvis der kun er en kandidat, er der principielt ikke et krav om, at der gennemføres en afstemning. En afstemning, i den situation, kan godt give mening i forhold til at finde ud af, om der er opbakning til kandidaten blandt medlemmerne. Der er forskellig praksis på området. Tal med din kreds om, hvad I gør i den situation.
 • Hvis der er flere kandidater, skal der være en afstemning.
 • Offentliggør kandidaternes navne.
 • Omdel stemmesedler til kollegerne. Kun medlemmer af Finansforbundet kan stemme. Hent stemmeseddel for tillidsmandsvalg 2016 (pdf)
 • Oplys, hvor man afleverer sin stemmeseddel og deadline for aflevering. Stemmesedlen kan for eksempel lægges i en boks eller afleveres i en lukket kuvert. Herved sikres, at afstemningen er anonym.

 

Efter valget

 • Resultatet af valget offentliggøres til medlemmer og ledelsen.
 • Når du er valgt, skal du sørge for, at Finansforbundet får besked om dit valg. Det gælder både ved nyvalg og genvalg. Du kan indberette valget online. Du kan læse mere om hvordan præcis indberetningen foregår nedenfor.    Indberet valget til Finansforbundet
 • Finansforbundet giver besked til din ledelse om valget. Det er vi forpligtet til i overenskomsten med FA (Aftale om fagligt arbejde §8). Det er en god idé, at du også selv informerer virksomheden om, at du er valgt.   
 • Som udgangspunkt træder din beskyttelse som tillidsmand i kraft, når du har informeret virksomheden om valget. Men ledelsen i virksomheden har formelt en frist på fire uger efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse fra Finansforbundet til at gøre indsigelser imod valget.
 • Når din arbejdsgiver har godkendt dig som tillidsmand, tjener de oplysninger, du har indberettet til os, som dit "ansættelsesbrev" som tillidsmand.
 • Vær opmærksom på, at enkelte virksomheder har en lokal aftale om anden tillidsmandsstruktur og valgprocedure. Spørg i din kreds, eller ring til vores TM-hotline på 32 96 46 00, hvis du er i tvivl.

Hvordan indberetter jeg valget eller ændringer til mig hverv?

Du skal altid indberette det, når der sker ændringer ift. dit hverv – det gælder uanset om du er nyvalgt, genvalgt eller stopper. De informationer, som du skal indberette er hvad vi skal videregive til din arbejdsgiver ifølge overenskomsten med FA.

Er du tillidsmand, indberetter du som beskrevet her nedenfor.

Er du fællestillidsmand, områdetillidsmand eller faglig repræsentant, indberetter du ved at udfylde denne formular.

Hent nedenstående vejledning som pdf, som du kan printe og lægge ved siden af, mens du indberetter Indberet tillidsmandsvalg eller indberet ændringer

 

Indberetning skridt for skridt

 • Klik på linket til indberetningen nedenfor eller find den under "Mit forbund" i menuen.
 • Log på med dit medlemsnummer og dit personlige login. Har du ikke tidligere været logget på, skal du oprette et nyt login. Det kræver NemID.
 • Når du har logget ind, viser siden dine personlige data, og længere nede finder du de hverv du allerede har registreret (hvis du da har nogen) og muligheden for at rette eller indberette nye.
 • Under "Mine hverv" klikker du på "Tilføj hverv" eller "Select" ud for det hverv, som du vil ændre - alt efter hvad det er du skal gøre.

 

Hvis du er nyvalgt tillidsmand

 • Vælg først hvilken type hverv du vil indberette: Vælg "Tillidsmand"
 • Via tekstfeltet finder du det arbejdssted, hvor du er valgt som tillidsmand. Du kan f.eks. søge på postnummer, reg.nr. eller gadenavn. Klik på "Filtrer". Derefter kan du under "Arbejdssted" se en liste over alle de arbejdssteder, som indeholder det stykke tekst, du har valgt at søge på. Vælg arbejdssted. Systemet udfylder nu automatisk antal medlemmer på det valgte arbejdssted. Hvis du ikke mener, at antallet er korrekt, eller ikke kan finde dit arbejdssted, kontakt Service og administration på 32 66 13 76, så vi kan få det rettet. Er du valgt på flere arbejdssteder, skal du indberette hvert af dem separat, så når du er færdig med denne indberetning, starter du igen med "Tilføj hverv".​
 • Oplys din titel/stilling.
 • Oplys valgdato, fradato (din tiltrædelsesdato som tillidsmand) og slutdato. Felterne er forudfyldt med dagens dato for valgdatoen og start- og slutdato for den kommende valgperiode.
 • Oplys, hvor mange medlemmer der har deltaget i valget. Hvis du er valgt ved fredsvalg, er antallet deltagende lig med antallet medlemmer på det arbejdssted, du er valgt som tillidsmand for. Hvis du er valgt ved kampvalg, skal du angive hvor mange medlemmer, der deltog i valget (altså både dem, der har stemt på dig selv og på modkandidaten/erne).
 • Klik "Gem", når du er færdig. Det hverv du lige har indberettet vises nu under "Mine hverv". Du kan ikke redigere det lige nu, da Service og administration er i gang med at bearbejde din indberetning og godkende dine oplysninger. Hvis du klikker på "Select" til venstre ud for hvervet kan du se status.

 

Hvis du er blevet genvalgt

 • Efter du har klikket på "Select" ud for det hverv du vil ændre, start med at vælge "Rediger hverv".
 • Nu skal du skrive datoen på den dag, valget fandt sted under "Valgdato" og antal deltagere i valget under "Deltagende".
  Du skal ikke ændre "Fradato", da denne dato fortæller hvor længe du i alt har været tillidsmand.
  "Medlemstal" er forudfyldt for dit arbejdssted. Hvis du ikke mener, at antallet er korrekt, kontakt Service og administration på 32 66 13 76, så vi kan få det rettet.
 • Klik "Gem", når du er færdig. Det hverv du lige har indberettet vises nu under "Mine hverv". Du kan ikke redigere det lige nu, da Service og administration er i gang med at bearbejde din indberetning og godkende dine oplysninger. Hvis du klikker på "Select" til venstre ud for hvervet kan du se status på den.

 

Hvis du stopper som tillidsmand

 • Efter du har klikket på "Select" ud for det hverv du vil ændre, klikker du "Afslut hverv".
 • Nu skal du skrive datoen på den dag, du slutter som tillidsmand. Systemet forudfylder feltet med dagens dato.
 • Klik "Gem", når du er færdig. Det hverv du lige har indberettet vises nu under "Mine hverv". Du kan ikke redigere det lige nu, da Service og administration er i gang med at bearbejde din indberetning og godkende dine oplysninger. Hvis du klikker på "Select" til venstre ud for hvervet kan du se status på den.
Indberet tillidsmandsvalg eller indberet ændringer

Hvad hvis jeg stopper eller tiltræder midt i en valgperiode?

Hvis du stopper midt i en valgperiode, skal du give os besked om, at du stopper, ellers får vi det ikke at vide.

Er du tillidsmand, indberetter du via knapperne "Ret enheder/Fjern" under "Mine hverv".

Indberet, at du stopper som tillidsmand

Er du fællestillidsmand, områdetillidsmand eller faglig repræsentant, indberetter du ved at udfylde denne formular:

Indberet, at du stopper som fællestillidsmand, områdetillidsmand eller faglig repræsentant

Hvis du træder til midt i en valgperiode, foregår indberetning på samme måde som efter et ordinært valg.

Hvad hvis jeg er valgt som tillidsmand for hele min virksomhed sammen med andre tillidsmænd?

Hvis du er valgt for alle arbejdssteder, skal du registrere dig som valg for disse arbejdssteder. Det er op til arbejdsgiveren at godkende, at du er tillidsmand for hele virksomheden sammen med flere andre personer. Vi skal blot vide, hvor du er valgt, hvor mange medlemmer du er valgt for, og hvor mange, der deltog i valget.

Få svar på spørgsmål om tillidsmandsvalg

Kontakt
Briddi Escherich
32 66 13 57 / 21 41 70 04
bes@finansforbundet.dk