13-11-2018 | Line Harvest , lih@finansforbundet.dk  

Kan depression være en arbejdsskade?

En skade kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis den er forårsaget af ens arbejde. Det giver dog ofte anledning til udfordringer, når sammenhængen mellem arbejdet og en psykisk sygdom skal bevises

​Opstår en sygdom som følge af ens arbejde, kan sygdommen i nogle tilfælde anerkendes som en arbejdsskade. Den tilskadekomne arbejdstager vil i så fald opnå ret til godtgørelse og/eller erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. I samfundet er der i dag en fælles konsensus om, at psykiske sygdomme kan være lige så invaliderende som fysiske skader. Dette afspejles i juraen, hvor grænsen for, hvornår der er tale om en psykisk arbejdsskade, har rykket sig.

En skade kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis den er forårsaget af ens arbejde. Det giver dog ofte anledning til udfordringer, når sammenhængen mellem arbejdet og en psykisk sygdom skal bevises. I den forbindelse er det både påvirkningen og den psykiske sygdom, der er genstand for vurdering, hvor privatliv, sårbarhed og eksisterende lidelser inddrages.

For at lette behandlingen af anmeldte arbejdsskader bliver der i takt med ny lægefaglig viden optaget flere påvirkninger og sygdomme på erhvervssygdomsfortegnelsen. Optages en sygdom på fortegnelsen, medfører det en formodning om, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Den sygdomsramte arbejdstager får dermed nemmere ved at dokumentere en sammenhæng mellem arbejde og sygdom, hvis sygdommen fremgår af fortegnelsen.

Depression som følge af arbejdsbetinget stress

I 2008 undersøgte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sammenhængen mellem arbejdsbetinget stress og udvikling af psykiske sygdomme. I rapporten defineres arbejdsbetinget stress som høje krav eller manglende social støtte, hyppige og meget vanskelige deadlines, et konstant pres fra meget krævende klienter eller indsatte og manglende støtte fra kollegaer eller ledelse.

Resultatet var, at der i nogen grad kunne dokumenteres en sammenhæng mellem arbejdsbetinget stress og udvikling af depression. Sammenhængen blev imidlertid ikke fundet tilstrækkelig til, at depression kunne optages på fortegnelsen. Det blev dog besluttet, at alle sager om depression begrundet i arbejdsbetinget stress fremover skulle forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Dette medfører, at Erhvervssygdomsudvalget gennem sin vurdering af sagerne skal forme praksissen for fremtidige sager på området. Udvalget har indtil videre offentliggjort 59 sager, hvoraf lidt over halvdelen har ført til anerkendelse af depression forårsaget af arbejdsbetinget stress som en arbejdsskade.

I konkrete tilfælde kan depression begrundet i arbejdsbetinget stress altså anerkendes som en arbejdsskade. Hvis depressionen vurderes til en méngrad på over 5 procent, udløser arbejdsskaden godtgørelse og/eller erstatning til den sygdomsramte arbejdstager.

På nuværende tidspunkt findes der blot to psykiske sygdomme på fortegnelsen: posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depression opstået som følge af exceptionelle belastninger under krigsdeltagelse. Praksisændringen vedrørende depression forårsaget af arbejdsbetinget stress svarer til forløbet, der lå forud for optagelsen af PTSD på fortegnelsen i 2005.

Man kan forestille sig, at depression som følge af arbejdsbetinget stress vil følge trop og med tiden blive tilføjet fortegnelsen. Optages depression på fortegnelsen, skabes der en formodning om, at depressionen er forårsaget af arbejdet. Det vil lette dokumentationskravet væsentligt for de stadig flere arbejdstagere, der i dag rammes af depression som følge af stress på arbejdspladsen. 

I Finansforbundet følger vi udviklingen vedrørende psykiske arbejdsskader. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.