15-02-2018 |  Mette Bruun

Afskedigede kan have en pose penge til gode

Godtgørelse på 250.000 kr. til ældre afskediget kan muligvis få betydning for en række medlemmer af Finansforbundet.

 

Finansforbundet er blevet bekendt med, at der for ganske nylig er afgjort en sag ved Ligebehandlingsnævnet omkring overenskomstens regel om fratrædelsesgodtgørelse for ældre medarbejdere. Sagen blev rejst af et ikke-medlem. Medarbejderen, som var født i 1952, blev afskediget fra sin stilling i et pensionsselskab som led i en større afskedigelsesrunde.

Medarbejderen var på fratrædelsestidspunktet fyldt 65 år, men havde ikke til hensigt at gå på pension, og mente sig derfor berettiget til godtgørelse og pensionsbidrag efter den dagældende STOK § 87, stk. 4, i alt ca. 439.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at aldersforbeholdet lå udenfor rammerne af det tilladte i forskelsbehandlingsloven. Nævnet tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 250.000 kr.

 Til orientering har Finansforbundet derfor sendt medlemsinfo ud til en række medlemmer, som muligvis kan have et ekstra økonomisk krav mod deres tidligere arbejdsgiver. Infobrevet er relevant for de medlemmer som kan nikke ja til alle nedenstående punkter.  

 Medlemmet

  • har været ansat under standardoverenskomsten eller en enslydende virksomhedsoverenskomst (virksomheden skal have været medlem af FA eller tiltrådt overenskomsten)
  • er opsagt eller har indgået en fratrædelsesaftale på arbejdsgivers initiativ indenfor de seneste 5 år.
  • havde minimum 12 års anciennitet på fratrædelsestidspunktet
  • fylder/var fyldt 65 år eller mere på fratrædelsestidspunktet
  • fik ikke fratrædelsesgodtgørelse og pensionsbidrag efter overenskomstens dagældende § 88, stk. 4

 De berørte medlemmer skal være klar over en række forbehold, herunder først og fremmest, at afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet efter det oplyste bliver "anket" til domstolene. Vi kan derfor ikke sige noget om den tidsmæssige horisont for en endelig afgørelse. Det kan også være afgørende for sagen, om man er overgået direkte til pension ved sin fratrædelse fra virksomheden, og om man blev afskediget eller indgik en frivillig fratrædelsesaftale.  

Opfylder medlemmet de fem punkter eller er man i tvivl om dette er tilfældet, bør man tage kontakt til rådgivning i Finansforbundet for nærmere vejledning på raadgivning@finansforbundet.dk att. Mette Bruun.