Forsikring via Finansforbundet

Som medlem af Finansforbundet kan du få attraktive tilbud og faste lave priser på forsikringer i Tryg. Du kan også få gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.

Forsikringer hos Tryg

Åbn alle

Få attraktive tilbud på forsikringer i Tryg

Benyt anledningen til at få et forsikringstjek – måske kan du spare penge eller få en bedre dækning i Tryg.

Ring på +45 44 20 52 00, og tal med en rådgiver i Tryg, der kan gennemgå dine nuværende forsikringer og give dig et tilbud, der er passer til dine specifikke behov.

Du kan også vælge at uploade dine eksisterende policer og sende dem til Tryg, der så vil vende tilbage med et tilbud til dig. Det gør du på finansforbundet.tryg.dk, hvor du også kan beregne din pris på de forsikringer, du er interesseret i.

Læs mere om forsikringstilbuddet hos Tryg og beregn prisen

Kunder i Tryg er medlem i TryghedsGruppen

TryghedsGruppen lægger vægt på, at kunderne skal have del af et eventuelt overskud, og det har de seneste år betydet, at kunderne har fået udbetalt en årlig bonus på otte procent af deres forsikringspræmie. TryghedsGruppen driver også TrygFonden, der er kendt for blandt andet hjertestartere, kystlivredning og krammebamser.
​  

Gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv

Åbn alle

Hvorfor en gruppelivsforsikring?

Det er altid en tragisk situation, når et medlem af familien dør. Og hvis familien oven i købet har været afhængig af to indkomster, kan de økonomiske følgevirkninger ofte forværre situationen ganske betydeligt.

En gruppelivsforsikring er et supplement til familiens forsikringer, som giver et økonomisk sikkerhedsnet for dig og din familie.

Gruppelivsordningen kan ikke erstatte nogen form for pension eller pensionslivsforsikring, men den er et fantastisk godt supplement til eventuelt eksisterende forsikringer, fordi den er langt billigere end individuelle forsikringer med samme dækning. Det skyldes en forenklet administration gennem Finansforbundet.

Hvad dækker gruppelivsforsikringen?

Gruppelivsforsikringen dækker, hvis et medlem af familien dør, og forsikringen dækker også ved visse kritiske sygdomme. Kritisk sygdom gælder dog kun medlemmet – ikke ægtefællen. Forsikringen gælder, indtil medlemmet fylder 67 år.

Dækning ved visse kritiske sygdomme (pdf)

Vejledning og ansøgningsskema ved kritisk sygdom (pdf)

Hvad koster gruppelivsforsikringen gennem Finansforbundet?

Din alder afgør, hvilken gruppelivsforsikring, du kan tegne.

  • Er du over 35 år, kan du tegne gruppelivsforsikring 1 til 250 kr. pr. måned
  • Er du under 35 år, kan du tegne gruppelivsforsikring 2 til 820 kr. pr. år

Optagelsesbetingelser og ophør af forsikringen

Over 35 år?

De eneste betingelser for at blive medlem er, at du er under 67 år, kan skrive under på en tilfredsstillende helbredserklæring, er medlem af Finansforbundet og ikke er gået på pension eller efterløn.

Hvis du pensioneres, før du fylder 67 år, kan forsikringen fortsætte, hvis du har været medlem af gruppelivsforsikringen i mindst fem år forud for pensioneringen. I øvrigt ophører forsikringen ved det fyldte 67. år eller ved præmierestance.

 

Under 35?

Alle medlemmer under 35 år kan optages i gruppelivsforsikring 2. De eneste betingelser for at blive medlem er, at du kan skrive under på en tilfredsstillende helbredserklæring og er medlem af Finansforbundet.

Når du fylder 35 år, har du mulighed for at blive overflyttet til vores anden gruppelivsforsikring (1) med en bredere dækning uden afgivelse af nye helbredsoplysninger. Denne overflytning kan naturligvis ske på et tidligere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Hvem tilfalder forsikringssummen?

Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefælle/samlever eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle/samlever eller livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til arvinger, ifølge testamente eller arveloven.

Forsikringssummen tilfalder dig, subsidiært dine nærmeste pårørende. Ved udbetaling af forsikringssummen sidestiller vi papirløse samlivsforhold med ægteskab under følgende betingelser:

Samlever skal leve sammen med gruppemedlemmet på fælles bopæl og

  1. vente, have eller have haft et barn sammen med gruppemedlemmet eller
  2. have levet sammen med gruppemedlemmet i et ægteskabs-lignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Nærmeste pårørende er ifølge Forsikringsaftalelovens §105a:

  1. Ægtefælle
  2. Samlever, hvis denne lever sammen med den forsikrede på fælles bopæl, og de venter, har eller har haft barn sammen, eller hvis samlever og den forsikrede har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet
  3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
  4. Arvinger i henhold til testamente
  5. Arvinger efter arveloven - Det betyder, at en samlever går forud for børn

 

Begunstigelseserklæring for medlemmer under 35 år (pdf)

Begunstigelseserklæring for medlemmer over 35 år (pdf)

Dine rettigheder og dine forpligtelser

Forsikringen udbetales ved død til nærmeste pårørende eller arvinger ifølge testamente eller lov. Hvis forsikringen skal tilfalde andre, skal Forenede Gruppeliv have skriftlig besked.

Begunstigelseserklæring for medlemmer over 35 år (pdf)

Få svar på spørgsmål

Kontakt
Medlems-administration
32 66 13 76
medlem@finansforbundet.dk

Vil du vide mere om  forsikring via Tryg?

Læs mere