Generalforsamling 2020

Generalforsamling afholdes IKKE 28. marts, men udskydes

Efter regeringens seneste udmelding og dronningens opfordring for at mindske smittespredning af corona-virus står det klart, at vi desværre ikke kan gennemføre vores generalforsamling 28. marts virtuelt af bl.a. logistiske årsager. 

Vi vender senere tilbage med information om, hvornår og hvordan generalforsamlingen vil blive holdt.

Med venlig hilsen
Finansforbundet i Nordea

Annual General Meeting will NOT be held 28 March but is postponed
We have decided to postpone our Annual General Meeting, meaning that it will not be held 28 March – not even virtually - as it isn’t possible according to the newest regulations to minimise the risk of spreading corona virus.


We’ll get back to you later about when and how the Annual General Meeting will take place.

Best regards,
Finansforbundet in Nordea


​Dagsordenen iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af 
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt


Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være kredsen i hænde senest 14. februar. Forslag til valg og andre forslag, der indsendes efter dette tidspunkt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Senest 28. februar offentliggøres det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag - inkl. kandidater til bestyrelse og suppleanter på ffinordea.dk (denne side).