Om Danske Kreds

Danske Kreds er personaleorganisationen i Danske Bank-koncernen og repræsenterer ansatte i Danske Bank, som er medlem af Finansforbundet.

​​​

​            

Om Danske Kreds

Åbn alle

Mission og vision

"Vi er sat i verden for at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser og vil skabe værditilvækst i de sammenhænge, hvor vi indgår."

Danske Kreds' mission er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser. Danske Kreds' vision er at skabe værditilvækst i de sammenhænge, hvor vi indgår.

Værditilvækst betyder for os:

 • at medlemmerne oplever, at de får mere ud af medlemskabet end forventet
 • at organisationen (Danske Kreds)skaber resultater, der er bedre fra gang til gang
 • at omverdenen (primært Danske Bank-koncernen og Finansforbundet) oplever en attraktiv positiv relation

Mål

Politiske mål

Politisk mål 1: 

Målet er et sikkert, sundt og udviklende arbejdsliv, der tilgodeser såvel den enkeltes som fællesskabets behov for gode økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale vilkår. 

Politisk mål 2:

Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. 

Politisk mål 3:

Målet er medindflydelse på virksomhedens bæredygtighed.

 

Organisatoriske/administrative mål

Målet er:

 • at vi har et korps af kompetente og fagligt engagerede tillidsvalgte og en organisation, som er omstillingsparat
 • at medlemmerne har de tilbud, der til stadighed giver dem værdi ved medlemskabet
 • optimal kommunikation

Værdier

Værdier der skal præge samarbejdet i Danske Kreds:
åbenhed, respekt, tillid, ærlighed, kompetence, tilgængelighed og positivitet

Åbenhed

Fordi det fremmer dialog, information, kommunikation, tillid og gensidig respekt, fællesskab og samarbejde.

Derfor vil vi:

 • Vise åbenhed
 • Deltage i en åben dialog
 • Bidrage med information/kommunikation
 • Være synlige
 • Udvise loyalitet
 • Skabe og fremme fællesskab

 

Respekt

Fordi det er tillidsskabende og grundlæggende for godt samarbejde samt giver plads til forskellighed og åbenhed.

Derfor vil vi:

 • Føre ligeværdig dialog
 • Lytte til hinanden
 • Overholde indgåede aftaler
 • Synliggøre forskellige holdninger - meningsforskelle
 • "Gå efter bolden - ikke personen"
 • Respektere hinandens prioritering (arbejde, fritid ...)
 • Udvise tolerance
 • Overholde og respektere fortrolighed / tavshedspligt
 • Give og modtage konstruktiv feedback.

 

Tillid

Fordi det giver tryghed og mulighed for udvikling, samt grobund for et godt samarbejde, der kan skabe optimale resultater.

Derfor vil vi:

 • Være åbne og ærlige
 • Have gensidig respekt
 • Handle efter det sagte ord

 

Ærlighed

Fordi ærlighed fremmer åbenhed, tillid, tryghed og samarbejde. Ærlighed er en forudsætning for at opnå resultat og respekt.

Derfor vil vi:

 • Fremme åbenhed, tillid og tryghed, for at skabe et bedre samarbejde
 • Handle efter det sagte ord

 

Kompetence

Fordi kompetence fremmer tilliden og respekten samt giver effektiv problemløsning.

Derfor vil vi:

 • Have dygtige veluddannede repræsentanter fra Danske Kreds, der matcher opgaverne.
 • Arbejde for situationsbestemte kurser
 • Skabe muligheder for erfaringsudveksling
 • Fremme socialt netværk
 • Etablere politiske fora/forum

 

Tilgængelighed

Fordi det fremmer hurtig sparring og rådgivning.

Derfor vil vi:

 • Anvende en opdateret og tilgængelig fraværskalender for TM/OTM/KB.
 • Sikre at man kan træffe medarbejdere på sekretariatet og /eller bestyrelsesmedlemmer i almindelig åbningstid, som skal fremgå af Danske Kreds' hjemmeside.
 • Synliggøre retningslinjer for kontakt til bestyrelsen via sekretariat.

Strategi

Danske Kreds’ strategi for 2016 - 2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt at varetage medlemmernes interesser. Strategien er samtidig kredsbestyrelsens vurdering af, hvordan arbejdet skal gennemføres.

Danske Kreds' strategi 2016 - 2019

Vedtægter

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Danske Kreds' virke. De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Danske Kreds' vedtægter (pdf) Danske Kreds' forretningsorden (pdf)Konstituering pr. 13.12.2017 (pdf)

Danske Kreds i tekst og billeder

Publikationen Danske Kreds i tekst og billeder giver et overblik over Danske Kreds' og Finansforbundets struktur helt fra tillidsmandsstrukturen og til det internationale samarbejde.

Uanset om du er ny som tillidsmand eller medlem, får du et overblik over, hvordan Danske Kreds og Finansforbundet er opbygget. Du kan læse publikationen i boksen nedenfor.

Danske Kreds i tekst og billeder (pdf)

Generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder

Åbn alle

Repræsentantskabsmøde 2018

Danske Kreds afholder repræsentantskabsmøde den 7. - 8. september på Hotel Munkebjerg i Vejle.

 

Materialer:

Indkaldelse til Danske Kreds' repræsentantskab 2017 (pdf)
Publiceres snarest

Dagsorden (pdf)
Publiceres snarest

Årsregnskab 2017 - Danske Kreds (pdf)
Publiceret den 25. april 2018

Budget 2018 - Danske Kreds (pdf)
Publiceret den 25. april 2018
Årsregnskab 2017 - Danske Kreds' jubilæumsfond (pdf)
Publiceret den 25. april 2018

Gældende vedtægter for Danske Kreds pr. 10.11.2017 (pdf)
Publiceret 25. april 2018

Referat af ordinær generalforsamling den 19.05.2016 (pdf)
Publiceret 25. april 2018
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8.11.2017 (pdf)
​Publiceret 25. april 2018
Mundtlig beretning (pdf)
Publiceres efter repræsentantskabsmødet
Sammendra​​g ​af repræsentantskabsmøde (pdf)
Publiceres efter repræsentantskabsmødet

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Generalforsamling 2016

Danske Kreds afholdt ordinær generalforsamling den 19. maj 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle.

 

Materialer 

Indkaldelse til Danske Kreds' ordinære generalforsamling 2016 (pdf)Publiceret den 17. marts 2016. Indkaldelsen er revideret den 21. marts 2016 for så vidt angår afsnittet om opstilling af kandidater.

Dagsorden (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Kredsbestyrelsens skriftlige beretning 2015 (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Formandskabets mundtlige beretning (pdf)Publiceret den 16. juni 2016.

Årsregnskab (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Valgavis (pdf)Publiceret den 4. maj 2016.

Podieplacering og placering i salen (pdf)

Publiceret den 4. maj 2016.

Gældende vedtægter for Danske Kreds pr. 19.05.2016 (pdf)Publiceret den 24. maj 2016.

Gældende vedtægter for Danske Kreds pr. 09.03.2016 (pdf)Publiceret den 17. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 19. maj 2016 (pdf)Publiceret den 16. juni 2016.

Bilag til referat (pdf)

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Danske Kreds afholdt ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2016 på Comwell Roskilde.

 

Materialer 

Indkaldelse til Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling 2016 (pdf)Publiceret den 25. februar 2016.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling (pdf)

Publiceret den 25. februar 2016.

Gældende vedtægter for Danske Kreds pr. 09.03.2016 (pdf)Publiceret den 14. marts 2016.

Vedtægter for Danske Kreds pr. 10.9.2015 (pdf)

Publiceret den 25. februar 2016.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 9. marts 2016 (pdf)Publiceret den 14. marts 2016.

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Danske Kreds holder ekstraordinær generalforsamling 10. september 2015 på Munkebjerg Hotel i forbindelse med årets TM-seminar.

 

Materialer

Indkaldelse til Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling 2015 (pdf)

Publiceret den 21. august 2015.

Gældende vedtægter for Danske Kreds (pdf)

Publiceret 21. august 2015.

Dagsorden (pdf)

Publiceret 21. august 2015.

Gældende vedtægter for Danske Kreds (pdf)

Publiceret 11. september 2015.

Referat af den ekstraordinære generalforsamling 2015 (pdf)

Publiceret 23. september 2015. 

Generalforsamling 2015

Danske Kreds holder generalforsamling 21. maj 2015 i Bella Center Copenhagen.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen 2015 (pdf)

Publiceret 17. november 2015.

Vedtægter for Danske Kreds pr. 21-05-2015 (pdf)

Publiceret 10. juni 2015.

Resultat af generalforsamlingen (pdf)

Publiceret 22. maj.

Placering i salen og podieplacering (pdf)

Publiceret 13. maj 2015.

Dagsorden (pdf)

Publiceret 7. maj 2015.

Appendix til Dagsorden (pdf)

Publiceret 7. maj 2015.

Årsregnskab 2014 (pdf)

 Publiceret 7. maj 2015.

Gældende vedtægter for Danske Kreds (pdf)

Publiceret 7. maj 2015.

Indkaldelse til Danske Kreds' generalforsamling 2015 (pdf)

Publiceret den 13. marts 2015.

Danske Kreds' beretning (pdf)

 

Resultater af generalforsamlingen

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen stemte ja til en række vedtægtsændringer, som Danske Kreds foreslog. Ændringerne blev primært foreslået på grund af faldende medlemstal og et behov for at reducere i omkostningerne uden at reducere i værdien af medlemskabet.

De nye vedtægter betyder at

 • Danske Kreds fremover holder ordinær generalforsamling hvert tredje år i stedet for hvert år - første gang i 2016.
 • Der introduceres et repræsentantskab, som består af alle tillidsmænd. Repræsentantskabet mødes en gang om året i forbindelse med tillidsmandsseminaret i de år, hvor der ikke holdes ordinær generalforsamling – første gang i 2017.
 • De delegerede til generalforsamlingen vil fremover være kredsens tillidsmænd. Det betyder, at der ikke længere skal findes delegerede blandt medlemmerne.
 • Den måde, der udregnes stemmer på ved generalforsamlingen, forenkles. Fremover opgøres stemmer pr. tillidsmand i forhold til det antal medlemmer, tillidsmanden repræsenterer eller er listemodtager for.
 • Valg til bestyrelsen ændres således, at den enkelte delegerede fremover ikke længere skal stemme på det fulde hold. Hver delegeret stemmer i stedet for på et antal kandidater svarende til mere end halvdelen af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden.

 

Bestyrelsessuppleanter

Der var ikke opstillet nogen kandidater til de tre suppleantposter, og der blev derfor ikke gennemført en valghandling. Posterne betragtes dermed som vakante.

 

Revisor

Frank Fredslund Nielsen blev valgt til posten som intern revisor for en 1-årig periode uden modkandidater.

 

Revisorsuppleant

Merete Tefke blev valgt som intern revisorsuppleant for en 1-årig periode uden modkandidater.

 

Statsautoriseret revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som statsautoriseret revision for en 1-årig periode.

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Den 5. november 2014 holder Danske Kreds ekstraordinær generalforsamling kl. 10.00.

Den ekstraordinære generalforsamling holdes på:

Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Der vil være brød, kaffe og te, fra kl. 09.15

 

Materialer 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 5. november 2014 (pdf)

Publiceret den 27/11-2014.

Ulla Fischer Nielsen er afgået som suppleant til kredsbestyrelsen efter eget ønske
Publiceret den 24/11-2014.

Resultat af ekstraordinær generalforsamling i Danske Kreds 5. november 2014 (pdf)

Publiceret den 7/11-2014.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Kreds 5. november 2014 (pdf)Publiceret den 21/10-2014. 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Danske Kreds 5. november 2014 (pdf)Publiceret den 21/10-2014.

Generalforsamling 2014

Danske Kreds holder generalforsamling 21. maj 2014.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen 2014 (pdf)

Publiceret 17. juni 2014.
Resultat af generalforsamlingen 2014 (pdf)

Publiceret  23. maj 2014.

Podieplacering (pdf)

Placering i salen (pdf)

Dagsorden (pdf)

Publiceret 7. maj 2014.

Som det fremgår af punkt 7.2., skal der undtagelsesvist vælges to interne revisorer. Det skyldes, at intern revisor Claus Bundgaard, der blev valgt i 2013, afgår efter 1 år af valgperioden.

Årsregnskab (pdf)

Publiceret 7. maj 2014.

Opstilling af kandidater til valg (pdf)

Publiceret 29. april 2014.

Indkaldelse til Danske Kreds' generalforsamling 2014 (pdf)

Publiceret 7. marts 2014. 

Generalforsamling 2013

Danske Kreds holder generalforsamling 16. maj 2013.

 

Materialer

Referat af generalforsamlingen (pdf)

Publiceret 11. juni 2013.

Resultat af generalforsamlingen (pdf)

Publiceret 17. maj 2013.

Sammendrag fra GF - Forandringer i centrum (pdf)

Publiceret 28. maj 2013.

Debatten på generalforsamlingen bar præg af, at mange medlemmer i øjeblikket mærker presset fra en øget arbejdsbyrde, samtidig med at forandringerne i koncernen kræver ekstraordinære indsatser.

Dagsorden (pdf)

Publiceret 2. maj 2013.

Placering i salen (pdf)Podieplacering (pdf)

Valgavis (pdf)

Årsregnskab (pdf)

Publiceret 2. maj 2013.

Indkaldelse til Danske Kreds Generalforsamling 2013 (pdf)

Publiceret 1. marts 2013.

Årsberetning (pdf)

 

Opstilling af kandidater til valg

Følgende kandidater opstiller til valg ved generalforsamlingen 16. maj 2013.

Formand

 • Steen Lund Olsen - Danske Kreds

Kredsbestyrelsen

 • Susanne Arboe - Danske Kreds
 • Dorte Bielefeldt - Danske Kreds
 • Kirsten Ebbe Brich - Danske Kreds
 • Carsten Eilertsen - Danske Kreds
 • Knud Grøngaard - Danske Kreds
 • Kirsten Guntofte - Danske Kreds
 • Christian Carl Hansen - Danske Kreds
 • Rene Holm - Danske Kreds
 • Sanne Lauridsen - Danske Kreds
 • Benny Läng - Loans & Credit Vejle
 • Ulla Fischer Nielsen - Document Systems 
 • Gerner Svendsen - Bagsværd Afdeling 
 • Peter Gaardsdal Sørensen - Danske Kreds

Suppleanter til kredsbestyrelsen

 • Benny Läng - Loans & Credit Vejle (opstiller som suppleant, hvis valg til bestyrelsen ikke opnås)
 • Ulla Fischer Nielsen - Document Systems (opstiller som suppleant, hvis valg til bestyrelsen ikke opnås)
 • Gerner Svendsen - Bagsværd Afdeling (opstiller som suppleant, hvis valg til bestyrelsen ikke opnås)

Intern revisor

 • Claus Bundgaard

Interne revisorsuppleanter

 • Katrine Nielsen
 • Erling Berg Thomsen

Statsautoriseret revision

 • Bestyrelsen foreslår:
  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  Weidekampsgade 6
  2300 København S.

Ekstraordinær generalforsamling 2012

I september 2012 holdt Danske Kreds en ekstraordinær generalforsamling.

 

Materialer

Dagsorden og materiale (pdf)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danske Kreds (pdf)

 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Danske Kreds (CVR: 10 50 28 40) afholdt den 11. september ekstraordinær generalforsamling på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Formand for bestyrelsen Steen Lund Olsen bød velkommen.

Herefter indledte Steen Lund Olsen med en "temperaturmåling" på situationen i Danske Bank, før den officielle generalforsamling indledtes. Steen Lund Olsen kom ind på den store organisationsændring, som Danske Bank har gennemført, sammenlægninger af filialer og off shoring. Og han udtrykte skepsis overfor om beslutningen om off shoring giver den forventede "bedre kundeoplevelse", som Danske Bank forklarer som en central grund til off shoringen. Han udtrykte, at den manglende forståelse for forretningen Danske Bank, som nye medarbejdere i Litauen nødvendigvis vil have, kan skabe problemer. Steen Lund Olsen udtrykte endvidere håb om, at banken gør deres ypperste i forhold til at finde andet arbejde til de berørte i Danmark, hvilket han mener at banken udtrykker er intentionen.

Steen Lund Olsen udtrykte også bekymring om - og tvivl overfor - hvorvidt man fra ledelsens side har styr på de tiltag der er i gang?

Steen Lund Olsen talte endvidere om de igangværende personalereduktioner, hvor der i 2012 og igen i 2013 skal reduceres med 1000 medarbejdere. Han fortalte, at det er meget svært at få oplyst konkrete tal fra koncernen på hvor mange, der er afskediget og hvor mange, der mangler, hvilket gør det svært at agere som fagforening. Han opfordrede samtidig ledelsen til at sørge for, at deres fokus på tal hænger sammen med den arbejdsmængde, der skal udføres.

I forbindelse med temperaturmålingen og de trends vi ser med filiallukninger, off shoring og medarbejderreduktioner, understregede Steen Lund Olsen vigtigheden af, at Danske Kreds som fagforening siger tingene som de er og fortæller hvilken udvikling man ser. Det er nødvendigt, hvis vi ønsker at varetage medlemmernes interesse, så godt vi kan.

Steen Lund Olsen roste den dialog, som ledelsen i Personal Banking inviterer medarbejderne til at deltage i - og han opfordrede til at gøre brug af denne mulighed for dialog. Steen Lund Olsen udtrykte endvidere et ønske om at se en tilsvarende dialog i andre dele af banken.

Afslutningsvis - før påbegyndelse af selve generalforsamlingen forklarede Steen Lund Olsen, at arbejdet med en fremtidig tillidsmandsstruktur skrider frem i præcis det tempo, som kredsen havde planlagt. Det er vigtigt for Danske Kreds, at ledelsen forstår at kredsen er en demokratisk organisation og at der derfor er mange interessenter der skal inddrages i en strukturændringsproces.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johnny Swensson, Finansforbundet, som dirigent. Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens forslag og valgte Johnny Swensson som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i hht. Danske Kreds vedtægter pkt. 4.16 - via kredsens hjemmeside, information på Danske Banks intranet og via kalenderinvitation til de delegerede.

Dirigenten oplyste, at der ved generalforsamlingens start var i alt 111 delegerede med 1 stemme, 43 delegerede med 1½ stemme og 63 med 2 stemmer svarende til i alt 217 delegerede og i alt 301,5 stemmer.

Dirigenten oplyste herefter, at dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var:

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

  3. Valg af stemmeudvalg

  4. Indkomne forslag
      Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:
       1. Reduktion af antal kredsbestyrelsesmedlemmer (pkt. 4.7, 5.1 og 8.2)

  5. Eventuelt

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Dirigenten oplyste, at forretningsordenen var offentliggjort på Danske Kreds' hjemmeside sammen med det øvrige materiale. Der var ingen bemærkninger til forretningsordenen, og den blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

3. Valg af stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog følgende som stemmeudvalg:

 • Amira L. Bada, Finansforbundet (formand)
 • Lisbeth Hansen, Danske Kreds
 • Malia Barrou, Danske Kreds
 • Tina Birch, Danske Kreds
 • Lene Merrild, Danske Kreds

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget og stemmeudvalget blev enstemmigt valgt.

Der havde meldt sig en kommentar, til formandens indledende temperaturmåling. Dirigenten tillod, at kommentaren blev afgivet på dette tidspunkt, selvom den ikke havde noget med generalforsamlingens dagsorden at gøre:

Charlotte Hoffmann (Region Syd) kommenterede på den manglende gennemsigtighed i forhold til antallet af medarbejderreduktioner. Herudover kommenterede hun på vigtigheden af kompetenceudvikling. Og endelig kommenterede Charlotte Hoffmann på arbejdet med tillidsmandsstrukturen, hvor hun huskede forsamlingen på, at der i standardoverenskomsten ligger en aftale, der giver Danske Kreds ret til flere tillidsmænd, end man har på nuværende tidspunkt (1 tillidsmand pr. 10 ansatte).

Formand for Danske Kreds Steen Lund Olsen takkede for indlægget og understregede, at det præcis er de kommentarer og spørgsmål der skal rejses under drøftelser med direktionen.

4. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen

1. Reduktion af antal kredsbestyrelsesmedlemmer (pkt. 4.7, 5.1 og 8.2)

Efter kommentarer fra salen overgik generalforsamlingen til behandling af det vedtægtsændringsforslag vedr. reduktion af antal kredsbestyrelsesmedlemmer, som den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt for at behandle.

Formand Steen Lund Olsen motiverede forslaget og forklarede, at udgangspunktet for forslaget var den aftale mellem Danske Kreds og Danske Bank, der var indgået i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og at Danske Bank fra den ordinære generalforsamling i 2013 vil aflønne 12 bestyrelsesmedlemmer. Steen Lund Olsen forklarede, at man i kredsbestyrelsen havde overvejet forskellige modeller og at det for kredsbestyrelsen var væsentligt, at alle bestyrelsesmedlemmer kunne deltage i arbejdet på fuld tid, og at man derfor foreslår, at antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer reduceres fra 14 til 12 gældende fra den ordinære generalforsamling i 2013.

Der var herefter kommentarer vedr. vedtægtsændringsforslaget.

Viktor Bo Fossing refererede til de møder, der har været i boblerne om en fremtidig TM-struktur. Han nævnte, at der kunne tænkes helt nyt i sammenhæng med de forslag man arbejder med. Det kunne overvejes om der kunne være bestyrelsesmedlemmer på deltid. Viktor Fossing stillede også spørgsmål til, om man med 12 personer kan dække alle de områder, som Danske Kreds skal være involveret i? Viktor Fossing nævnte derudover, at der over årene er sket den ændring, at der nu er et sekretariat i Danske Kreds til at varetage de driftmæssige opgaver, hvilket giver kredsbestyrelsesmedlemmerne bedre muligheder for udelukkende at tage sig af det politiske.

Viktor Fossing udtrykte, at han mener, at blot at ændre til 12 er at følge vores arbejdsgivers ønske - og at arbejdsgiver således nærmest dikterer vores organisation.

Steen Lund Olsen svarede, at med kompleksiteten i arbejdet og mængden af opgaver, er tiden til at vi har fuldtidsbestyrelsesmedlemmer - uanset hjælpen fra sekretariatet. Han forklarede at kompleksiteten er vokset voldsomt og at det i dag er en helt anden verden end tidligere. Steen Lund Olsen udtrykte endvidere, at det er vigtigt, at vi frem mod generalforsamlingen i 2013, hvor hele bestyrelsen er på valg, ved hvad vi vælger til. Steen Lund Olsen udtrykte også enighed i, at tankerne kan indgå i den fremadrettede debat om tillidsmandsstrukturen.

Herefter var der ikke flere kommentarer og dirigenten gennemgik ændringsforslaget helt konkret. Dirigenten forklarede endvidere, at der indskrives en overgangsordning, som medfører, at vedtægtsændringen kan træde i kraft umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Dirigenten forklarede, at forslaget krævede 2/3 flertal og han satte det herefter til afstemning ved håndsoprækning af stemmekort.

Håndsoprækningen viste uden tvivl, at der var 2/3 flertal. Der var således ingen delegerede der stemte i mod forslaget og kun tre der stemte hverken for eller i mod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

5. Eventuelt

Carsten Eilertsen orienterede om de nye kriterier for individuelt tillæg og om at disse skal præsenteres for medarbejderne på opfølgningssamtalerne mellem medarbejder og leder. Opfølgningssamtalen indeholder også fokus på fremtidige opgaver og Carsten Eilertsen understregede at det bestemt er relevant nu, sådan som banken udvikler sig.

Carsten Eilertsen opfordrede de delegerede (i kraft af deres funktion som tillidsmænd) til at medvirke til at sikre, at opfølgningssamtalerne holdes og reglerne blive overholdt som aftalt med HR.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Således passeret

Dirigent

 

Pas på hinanden

På Danske Kreds' ekstraordinære generalforsamling var udsendelsen af danske arbejdspladser til Litauen og nedskæringer i koncernen i fokus.

"Vi skal tage os af hinanden." Sådan lød budskabet fra Danske Kreds' formand, Steen Lund Olsen, på den ekstraordinære generalforsamling den 11. september 2012. Steen Lund Olsen indledte generalforsamlingen med at læse op fra Formandens klumme, som udtrykte Danske Kreds' holdning til, at koncernen flytter 50 danske arbejdspladser til Litauen inden årets udgang.

"Den beslutning er truffet for at nedbringe omkostningerne og skabe en bedre oplevelse for kunderne. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danske Kreds er meget skeptiske over for beslutningen.

For mig at se virker det en anelse paradoksalt at begrunde beslutningen med, at det skal skabe en bedre oplevelse for kunderne. Det er svært at se, hvordan det giver en bedre oplevelse, når man rykker opgaverne længere væk fra kunderne, som jo trods alt primært er danske," lød et uddrag af klummen.

Nedskæringer

De kommende nedskæringer, som blandt andet betyder, at der skal være 2000 færre medarbejdere i koncernen inden udgangen af 2013, blev også vendt fra talerstolen.

"Kundeoplevelsen bliver dårligere, hvis medarbejderne ikke kan følge med, slog Steen Lund Olsen fast og bemærkede, at Danske Kreds ikke har det fulde overblik over, hvordan koncernens regnestykke over afskedigelserne ser ud.

"Vi burde i hvert fald have nået 1000 afskedigelser, hvis man tæller de medarbejdere med, der er blevet afskediget siden udmeldingen om, at der skulle skæres 2000," bemærkede en af de fremmødte tillidsmænd." 

Mindre kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen havde fremsat et forslag til en vedtægtsændring i forbindelse med en reducering af kredsbestyrelsen fra 14 til 12 medlemmer. Vedtægtsændringen blev vedtaget, men ikke uden en kort forudgående debat.

"Hvorfor diskuterer vi ikke kredsens struktur som helhed? Kredsbestyrelsen skal matche organisationen, og spørgsmålet er, om den kan det med kun 12 medlemmer. Jeg synes godt, man kan være kredsbestyrelsesmedlem på deltid, sagde en af tillidsmændene."

Steen Lund Olsen var dog ikke helt enig i det synspunkt.

"Hverdagen i kredsbestyrelsen passer ikke til deltid. Det bliver svært at udføre det arbejde, vi skal, hvis vi er på deltid. Jeg ser en kredsbestyrelse på 12 mand som den bedste løsning for Danske Kreds,"  sagde han.

 

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling

Kredsbestyrelsen havde fremsat et forslag til en vedtægtsændring i forbindelse med en reducering af kredsbestyrelsen fra 14 til 12 medlemmer.

Vedtægtsændringen, som var det eneste til behandling på den ekstraordinære generalforsamling, blev vedtaget. 

Generalforsamling 2012

Onsdag den 23. maj afholdt Danske Kreds generalforsamling. 

 

Materialer

Generalforsamlingsprotokollat 23. maj 2012 (pdf)

Årsregnskab 2011 (pdf)

Indkaldelse til generalforsamling 2012 (pdf)

 

Resultater fra generalforsamlingen

Valg af formand

Konstitueret formand Steen Lund Olsen blev valgt som formand frem til næste generalforsamling.

Suppleanter til kredsbestyrelsen

Da ingen havde meldt sig som suppleanter til kredsbestyrelsen, fortsætter Danske Kreds' bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2013 uden suppleanter.

Valg af intern revisor

Kirsten Kongsted blev valgt som intern revisor for to år, mens Lisbeth Josephsen havde valgt at trække sig som intern revisor. 1. suppleant Klaus Pedersen overtog derfor posten som intern revisor frem til næste generalforsamling.

Valg af revisorsuppleanter

Erling Berg Thomsen blev valgt som 1. suppleant, og Peter Svensson blev valgt som 2. suppleant.

Valg af statsautoriseret revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Forslag behandlet på generalforsamlingen

Kredsbestyrelsens konstituering af næstformænd

Siden slutningen af 2011 har formandskabet i Danske Kreds bestået af en formand og en næstformand i stedet for to næstformænd som tidligere. Kredsbestyrelsen er enig om, at det på rigtig mange måder er en fordel, at der er én i stedet for to næstformænd - både internt i formandskabet og i forhold til samarbejdet mellem formandskabet og den øvrige kredsbestyrelse.

Kredsbestyrelsen er dog også bevidst om, at der kan opstå situationer, hvor det kan være hensigtsmæssigt at konstituere sig med to næstformænd.

Derfor foreslog kredsbestyrelsen, at vedtægternes pkt. 8.4 ændres, så kredsbestyrelsen fremadrettet kan vælge at konstituere sig med en eller to næstformænd, alt efter hvad kredsbestyrelsen finder mest hensigtsmæssigt.
Forslaget blev vedtaget.

Præciseringer om håndtering af organisationsændringer og beregning af delegerede

Formuleringerne i vedtægterne er ikke præcise i forhold til, hvordan organisationsændringer i koncernen - og dermed eventuelle ændringer i tillidsmandsstrukturen - skal håndteres i forhold til beregningen af delegerede og stemmer til generalforsamlingen.

Derfor foreslår kredsbestyrelsen, at det præciseres i vedtægterne, at det er tillidsmandsstrukturen, som den ser ud på det tidspunkt, hvor medlemstallene i områdetillidsmandsområderne opgøres  (1. marts), der er bestemmende, og at der ikke tages højde for organisationsændringer derefter.
Forslaget blev vedtaget.

 

Fokus på sammenhold

Fremtiden byder på flere ændringer og udfordringer for medarbejderne i koncernen. Danske Kreds har fokus på at levere den nødvendige støtte til medlemmerne og sikre, at alle kommer helskindet igennem forandringerne.

Overenskomstforhandlinger, nedskæringer og fremtidens udfordringer for medarbejderne i en sektor, der vil blive præget af flere forandringer i fremtiden. Det var nogle af emnerne på Danske Kreds' generalforsamling 23. maj, hvor over 300 tillidsmænd, medlemmer og andre gæster var mødt op for at høre om det forgangne års begivenheder og fremtidens opgaver.

Formand for Danske Kreds Steen Lund Olsen lagde i sin beretning vægt på, at den seneste tid har været præget af bankens udmelding om, at der skal være 2000 færre medarbejdere i koncernen.

"Det er som om, at uanset hvad vi skal i gang med, så handler det om nedskæringer, reduktioner, besparelser, effektiviseringer, omstruktureringer organisationsændringer, og hvad koncernen nu kalder det," sagde Steen Lund Olsen, som havde en bøn til banken om at være ærlig over for medarbejderne, når det handler om planerne for fremtiden.

Fælles ansvar

Der blev ikke lagt skjul på, at medarbejderne går en hård tid i møde, og formandskabet påpegede, at det er et fælles ansvar at sikre, at ingen bukker under for det hårde pres, som alle  - både de der forlader koncernen, og de der bliver - vil opleve. Danske Kreds har fokus på at støtte alle medlemmer, der bliver berørt af fremtidens ændringer i koncernen.

Næstformand Carsten Eilertsen fremlagde i sin del af beretningen resultaterne af forhandlingerne om virksomhedsoverenskomsten (VOK'en) og fremhævede forbedringer som lønstigning ved jobskifte, honorering for merarbejde på særlige tidspunkter og øget fleksibilitet ved børnedeltid. Men han erkendte også, at Danske Kreds ikke havde fået opfyldt alle ønskerne til den nye overenskomst.

"Vi havde flere ønsker til standardoverenskomsten (STOK'en), som ikke gik igennem, men som vi forsøgte os med i VOK'en. Ambitiøse krav, som ville kunne understøtte mulighederne for fastholdelse og udvikling af job i koncernen, men også hjælp til at kvalificere sig til andre jobs i andre brancher. Her mødte vi muren, men det forhindrer os ikke i at arbejde videre med det," slog Carsten Eilertsen fast.

Vigtigt at involvere kredsen

Næstformanden bragte også udviklingssamtalen på bane, som, med bankens opstramning i forhold til tildelingen af det individuelle tillæg og præstationsvurderingen, gav anledning til debat i salen.

"5-taller er blevet til 4-taller og 4-taller til 3-taller, og nogle er blevet ramt af et 2-tal og har det så dårligt med det, at de ikke engang har lyst til at fortælle det til tillidsmanden. Kan det være rigtigt, at nogle bliver ramt af et 2-tal, uden at de har haft en samtale forinden om, at noget er galt?" spurgte en tillidsmand.

I Danske Kreds' bestyrelse var der ingen tvivl om, at det ikke er i orden, og opfordringen fra Carsten Eilertsen lød, at det er vigtigt at involvere kredsen i de tilfælde, hvor tingene ikke foregår ordentligt.

Steen Lund Olsen tilskyndede de fremmødte til at være på vagt over for ledelsen og stå sammen.

"Uanset udviklingen så må vi alle her i lokalet love hinanden, at vi står sammen, og vi hjælper de kollegaer, der bliver ramt. Alt, hvad I hører, ser og oplever, skal I aflevere til os i kredsen. For alle de kommende ændringer kommer til at ramme os alle sammen, uanset om man skal blive eller forlader banken. Vi skal have et øje på hver finger, vi skal kæmpe mod alle uretfærdigheder, og vi skal især holde øje med hinanden," sagde Steen Lund Olsen.

 

Opstilling af kandidater til valg

Følgende kandidater opstiller til valg ved generalforsamlingen 23. maj 2012.

Formand

 • Steen Lund Olsen er opstillet til valg som formand

Suppleanter til kredsbestyrelsen

 • Der er ikke opstillet kandidater til valg som bestyrelsessuppleanter

Intern revisor

 • Kirsten Kongsted er opstillet til genvalg som intern revisor

Interne revisorsuppleanter

 • Peter Svensson og Erling Berg Thomsen er opstillet til valg som suppleanter for de interne revisorer.

Statsautoriseret revision

 • Som statsautoriseret revision foreslår bestyrelsen:
  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  Weidekampsgade 6
  2300  København S.
​                 

Danske Unions

Åbn alle

What is Danske Unions?

Danske Unions is a transnational union association representing local unions in the Danske Bank Group. Danske Unions consists of employee representatives of the local unions in Denmark, Finland, Ireland, Northern Ireland/UK, Norway and Sweden.

The Danske Bank Group is a multinational company and some of the challenges that meet employees of the Danske Bank Group are of a cross-border nature. Danske Unions is the way that the local unions deal with this internationalization, and the way that we promote the interest that the members have in common across borders.

You can read Danske Unions' constitution and other relevant documents about Danske Unions here:

Danske Unions Constitution (pdf)

Danske Bank Group European Works Council (pdf)

Danske Bank Group - Global Framework Agreement (pdf)

 

Members of Danske Unions

Danske Unions consists of employee representatives of the local unions in Denmark, Finland, Ireland, Northern Ireland/UK, Norway and Sweden.

The member unions are:

 • Danske Kreds, representing members in Danske Bank, Denmark
 • RahoitusLeijonat, representing members in Danske Bank, Finland
 • IBOA, representing members in Danske Bank, Ireland and Danske Bank, Northern Ireland
 • Finansforbundet in Danske Bank, Norway, representing members in Danske Bank, Norway
 • Finansforbundet in Danske Bank, Sweden, representing members in Danske Bank, Sweden

Contact information

Chairman of Danske Unions

Kirsten_Ebbe_Brich_Lille.jpgKirsten Ebbe Brich
Tel.: (+45) 45 14 01 26
Mobile: (+45) 40 99 50 37
kebb@danskekreds.dk


Danske Kreds, Danske Bank - DK, Denmark

Carsten Eilertsen
Tel.: (+45) 45 14 01 08
Mobile: (+45) 23 48 94 13
cei@danskekreds.dk  

 

Peter Gaardsdal Sørensen
Tel.: (+45) 45 14 01 15
Mobile: (+45) 23 48 94 21
pgs@danskekreds.dk

 

RahoitusLeijonat, Sampo Bank, Finland

Paula Saarela
Tel.: (+358) 50 422 6295
paula.t.saarela@danskebank.fi

 

Pertti Hallikainen
Tel.: (+358) (0)10 546 1110
pehal@danskebank.fi

 

 

Financial Services Union, Northern Bank, Northern Ireland/UK

Ellen Gorman
Tel.: (+44) (0) 789 994 0864
eileen.gorman@iboa.ie

 

Michael Connolly
Tel.: (+44) (0) 845 602 6501
michael.connolly@iboa.ie

 

 

Finansforbundet i Fokus Bank, Fokus Bank, Norway

Ellen Lorentzen Stene
Mobile: (+47) 90 59 35 33
elor@fokus.no

 

Hans Roger.jpgHans Roger Feragen
fer@danskebank.no

 

 

 

Finansforbundet i Danske Bank, Sverige, Sweden

Linnéa Solnevik
Tel.: (+46) (0) 752 48 40 40
linnea.solnevik@danskebank.se

 

Kristina Wirf.jpgKristina Wirf
Tel.: (+46) 752-48 44 53
Mobile: (+46) 788-95 57 59
kristina.wirf@danskebank.se

 

Administration

Anders Lyager Olsen
Tel.: (+45) 45 14 01 19
Mobile: (+45) 23 72 44 93