Sydbank

  Her kan du se status medarbejderaktiesagen ift. Sydbank

  Sydbank har siden 1999 tildelt medarbejderaktier. Der har nogle år været tale om tildeling af favørkursaktier (i 2001, 2002, 2003 og 2005), andre år som gratisaktier (i 2004, 2006-2008).

  Således er der i

  • 2001 tildelt 23 medarbejderaktier til favørkurs 105 til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2000. Efter ændring af stykstørrelsen i 2005 er 23 aktier i dag blevet til 230 stk.
  • 2002 tildelt 18 medarbejderaktier til favørkurs 105 til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2001. Efter ændring af stykstørrelsen i 2005 er 18 aktier i dag blevet til 180 stk.
  • 2003 tildelt 16 medarbejderaktier til favørkurs 105 til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2002. Efter ændring af stykstørrelsen i 2005 er 16 aktier i dag blevet til 160 stk.
  • 2004 tildelt 8 gratis medarbejderaktier til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2003. Efter ændring af stykstørrelsen i 2005 er 8 aktier i dag blevet til 80 stk.
  • 2005 tildelt 69 medarbejderaktier til favørkurs 10,5 til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2004.
  • 2006 tildelt 52 gratis medarbejderaktier til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2005.
  • 2007 tildelt 27 gratis medarbejderaktier til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2006. Disse er ligeledes tildelt til fratrådte medarbejdere. 
  • 2008 tildelt 44 gratis medarbejderaktier til en fuldtidsmedarbejder ansat i hele 2007. Disse er ligeledes tildelt til fratrådte medarbejdere.

  Medarbejderaktiesagen mod Sydbank

  Sagen om medarbejderaktier til fratrådte medarbejdere i Sydbank startede i 2006 efter dom i en lignede sag mod Jyske Bank i december 2005.

  I 2006 indledte Finansforbundet forhandlinger med banken, men alle krav i forhold til tildelingerne 2002-2006 blev afvist af banken.

  Derfor stævnede Finansforbundet Sydbank i 2006. Sø- og Handelsretten afsagde dom i sagen den 19. juni 2008.

  Sydbank har gennem årene skiftet mellem favøraktier og gratis aktier.

  Sø- og Handelsrettens dom i sagen

  Sø- og Handelsretten gav Sydbank medhold i, at du som fratrådt medarbejder ikke kunne have krav på favøraktietildelingerne. Det var rettens opfattelse, at favørtildelingerne var betinget af en egenbetaling, som retten fandt, "var ikke uvæsentlig". Dette indebar, at ordningens betingelse om modtageren af medarbejderaktier skulle være i uopsagt stilling, ikke kunne tilsidesættes. Dermed havde fratrådte medarbejdere ikke havde krav på medarbejderaktier i forhold til favøraktietildelingerne i Sydbank.

  Finansforbundet fik medhold i at fratrådte medarbejdere kunne have et berettiget krav i forhold til gratisaktietildelingerne. Det var Sø- og Handelsrettens opfattelse, at disse blev opfattet som en aftalt ydelse, der skulle tilfalde alle. Sø- og Handelsretten havde dog den opfattelse at du som fratrådt medarbejdere skulle have været ansat i tildelingsåret (og ikke nødvendigvis det der var den relevante optjeningsperiode) for at kunne have et berettiget krav på aktier.

  Dommen anket til højesteret

  Dommen blev i juli 2008 anket til Højesteret både angående tildelingerne af gratisaktier og tildelingerne af favøraktier. Sagen blev behandlet i Højesteret sammen med 8 andre medarbejderaktiesager den 13-16. september 2010. Domme i alle 9 sager blev afsagt den 15. oktober 2010.

  Højesterets dom

  Finansforbundet fik fuldt ud medhold i sagen.

  Højesteret slog fast, at fratrådte medarbejdere har krav på medarbejderaktier i samme omfang, som de medarbejdere der ikke er opsagt. Det gælder måned for måned i den periode, man har været ansat. Er du derfor fratrådt midt i et år, skal du have en forholdsmæssig andel af hele dette års tildeling. Højesteret har i det hele ligestillet fratrådte og fortsat ansatte. Det betyder, at du som fratrådt medarbejder skal acceptere, at aktierne er båndlagt i samme periode, som de er båndlagt for de fortsat ansatte.

  Det følger desuden af dommen at du får udbytte af aktien på samme måde, som dine tidligere kolleger har fået udbytte.

  Er det alle fratrådte der kan gøre krav gældende?

  Højesterets dom betyder, at du som udgangspunkt har et krav på medarbejderaktier, hvis du har været ansat i den relevante optjeningsperiode. Der kan dog være konkrete omstændigheder, enten i forbindelse med dit ansættelsesforhold eller fratræden, som kan betyde at du ikke kan gøre krav på medarbejderaktier - læs mere herom under Ofte stillede spørgsmål.

  Har du spørgsmål til sagen?

  En del af de ofte stillede spørgsmål kan du finde svar på under medarbejderaktiesagens Ofte stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på dine spørgsmål der, er du meget velkommen til at kontakte Team Rådgivning i Finansforbundet på mail post@finansforbundet.dk eller på telefon 32 96 46 00.

  Varetager vi dit krav?

  Har du tidligere henvendt dig med dit krav til Finansforbundet og har fået meddelelse om, at vi varetager dit krav, så skulle du have modtaget nyt fra os i december 2010 eller januar 2011. Vi har kontaktet dig ud fra de oplysninger du har opgivet til brug i sagen. Har du i Januar 2011 meddelt Finansforbundet, at forbundet fortsat skal varetage dit krav, har du modtaget et brev fra Finansforbundet i marts/april 2011 omkring hvordan du skal forholde dig.

  Forældelse af krav

  Der gælder en 5-årig forældelse for krav om medarbejderaktier. Det er Finansforbundets opfattelse, at krav om medarbejderaktier forældes 5 år fra tildelingstidspunktet, hvilket betyder, at vi i dag ikke kan rejse krav for dig, hvis det er mere end 5 år siden, at medarbejderaktierne blev tildelt i virksomheden. Derfor kan vi ikke længere rejse nye krav om medarbejderaktier i forhold til Sydbanks tildelinger i 2006 og tidligere.

  Tildelingerne i 2007 og frem

  Sydbank har anerkendt fratrådte medarbejderes krav på en forholdsmæssig andel af medarbejderaktier tildelt i 2007 og frem. Banken har oplyst, at den i forbindelse med de enkelte tildelinger har taget kontakt til fratrådte medarbejdere, der har været ansat i de relevante optjeningsperioder, med henblik på tildeling. Mener du at have krav på medarbejderaktier i forhold til en eller flere af disse tildelinger og har du ikke hørt fra banken, skal du hurtigst muligt kontakte banken og bede om en begrundelse.

  Kontakt os hvis du er i tvivl

  ANDRE EMNER

  Alle

  Medlemsinformation

  9/4/2013

  Højesteretsdom: Medarbejderaktier er skattepligtige

  Højesteret har i dag 9. april slået fast, at medarbejderaktier er skattepligtige for fratrådte og opsagte medarbejdere. Sagen om medarbejderaktier har stået på i flere år, hvor Højesteret i november 2010 gav Finansforbundet medhold i, at flere tusinde medarbejdere i den finansielle sektor havde ret til at få tildelt medarbejderaktier, selvom de var fratrådt eller opsagt.

  Medlemsinformation

  14/6/2011

  Medarbejderaktier er skattepligtige for fratrådte medarbejdere

  Medarbejderaktier er ikke skattefrie for opsagte eller fratrådte medarbejdere i modsætning til ansatte i uopsagt stilling, har Østre Landsret i dag slået fast.

  Artikler fra Nyhedsbrevet Finans

  30/11/2010

  Usikkerhed om medarbejderaktier

  En dom fra Højesteret giver tidligere ansatte ret til medarbejderaktier, men det er ikke ensbetydende med, at de får dem, idet pengeinstitutterne ikke aktivt vil opsøge fratrådte medarbejdere.

  Artikler fra Fagligt nyt

  17/2/2011

  Kan grådighed forhindres ved lov?

  Efter lang tids diskussion i EU og herhjemme vedtog Folketinget den 16. december 2010 lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. Ændringerne har blandt andet konsekvenser for bonusaftaler og aftaler om medarbejderaktier for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.